KAZNRTU LMS / ЕСМУХАН ЖАНУЗАК МУХИТУЛЫ
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень : Доктор технических наук
  • Ученое звание : профессор
  • Должность : Доктор технических наук
  • Количество курсов : 17
  • Популярность курсов : 5226
  • Подробнее...
Курсы:
Пәнді оқудың міндеттері: – нақты инженерлік есептерді, сәйкес техникалық құрылғылар мен технологиялық процестердің геометриялық модельдерін пайдалана отырып, шешу нәтижесін алу; – сызбада кеңістік пішіндерін кескіндеу арқылы студенттердің кеңістік туралы мәліметтерін ұлғайтып, кеңістікті елестете білу қабілетін дамыту; – параллель және тік бұрыштап проекциялауға негізделген кеңістіктің қайтымды геометриялық модельдерін құру әдістерін үйрену; – қисықтар мен беттерді жасау және құрылымдау тәсілдерімен танысу; – негізгі геометриялық элементтердің: нүктелер, сызықтар, беттердің модельдерін (кескіндерін) түрлендіру тәсілдерін үйрену; – позициялық және метрикалық есептерді шешудің геометриялық алгоритмдерін үйрену; Пәнді аяқтағаннан кейін студент: – проекциялау әдістерінің теориялық негіздерін, көріністерді тұрғызудың теориялық негіздерін білуі қажет; – әр түрлі сызу және өлшеуіш құралдармен, құрылғылармен комплекстік сызбада, аксонометрияда және сандық белгілері бар проекцияларда түрлі позициялық және метрикалық есептерді шеше білуі қажет; – аксонометрияда және Монж эпюрінде сызықтар мен беттердің модельдерін пайдалана отырып, позициялық және метрикалық есептерді шығару дағдыларын, түрлі геометриялық тұрғызулар мен проекциялық көріністерді сызу құралдарының көмегімен орындай білуді меңгеруі қажет.
Инженерлік графика пәні бойынша жасалып, 5В072400 мамандығының студенттеріне ұсынылып отырған СПОӘК олардың өз бетінше сапалы жұмыс жасауын қамтамасыз етуге, үздіксіз оқып, тиісті графикалық жұмыстарды дер кезінде орындап отыруға бағышталған. СП ОӘК оқу бағдарламасынан (syllabus), дәрістер мен лабораториялық жұмыстардың қысқаша мазмұнынан, студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру үшін керек оқу - әдістемелік материалдардан жеке әдебиеттер тізімінен тұрады.
Пәннің мақсаты мен міндеттері және сабақты толық аяқтағаннан кейін студенттер білуге тиісті білімнің тізімі берілген. Техникалық сызу болашақ техникалық мамандықтарды және ғылымды меңгеретін бакалаврлар үшін өте маңызды сала болып саналады. Ол келесі техникалық пәндерді оқып меңгеру үшін қажет көпір болып табылады.
«Начертательная геометрия и компьютерная графика» является одной из основных дисциплин в программе подготовки инженеров всех специальностей. В ней рассматриваются фундаментальные вопросы получения изображения пространственных форм на плоскости.
– студенттердің кеңістіктік пішіндерді жазықтықта бейнелеудің негізгі әдістерін меңгеруі; – кеңістіктік ойлауды, кеңістіктік пішіндердің графикалық модельдері негізінде конструктивті-геометриялық ойлауды дамыту; – сызбаларды оқуға және орындауға, эскиздерді және жұмыс сызбаларын орындауға қажетті білім алып, дағдылану;
компьютерлік графика конструкторлық құжаттарды орындаудың жалпы ережелерінен басталады. Стандарт туралы алғашқы мәлімет беріліп, оның маңыздылығына тоқталу керек. Халықаралық, мемлекеттік және мекемелік стандарттардың мысалдары келтіріліп, оларға талдау жасалады. Сызбадағы кескіндер тік бүрыштап проекциялаудың нәтижиесінде алынатыны барлық мемлекеттерге ортақ ереже. Олай болса, сызбаға түсіну үшін орыс, ағылшын, немесе қытай тілін білудің қажеті жоқ. Сондықтан сызбаны «Техниканың халықаралық тілі» деп орынды айтады. Сызу пәнінің орта мектеп бағдарламасына сәйкес тақырыптарын студенттердің қаншалықты білетіндерін тексеріп, оларды қайталауға тура келеді. Берілген негізгі екі көріністі пайдаланып үшінші негізгі көріністі салуды проекциялар жазықтықтарын алмастыру тәсілінің жеке түрі деп қарастыру тиімді. Тілік немесе қималарды сызбада салуда студенттердің сызба геометриядан алған білімдерін пайдалана білулері керек. Бүрандалы тетікбөлшектердің, серппенің, тісті доңғалақтың және т.б. техникада жиі кездесетін бүйымдардың сызбаларын салудағы ерекшеліктері, ықшамдаулар және басқа шарттылықтар қарастырылады. Біріктірілген бұйымдардың сызбаларын дүрыс сала білу, құрасбүйым сызбаларын оқи және тетікбөлшектей білуді меңгеру студенттердің алдында түрған негізгі мақсат және міндет болып есептеледі.
«Сызба геометрия және компьютерлік графика» пәнін оқыту мақсаты: – студенттердің кеңістіктік пішіндерді жазықтықта бейнелеудің негізгі әдістерін меңгеруі; – кеңістіктік ойлауды, кеңістіктік пішіндердің графикалық модельдері негізінде контруктивті-геометриялық ойлауды дамыту; –сызбаларды оқуға және орындауға, эскиздерді және жұмыс сызбаларын орындауға қажетті білім алып, дағдылану; – конструкторлық құжаттардың графикалық бөлімдерін AutoCAD ортасында автоматты түрде дайындаудың негізін оқу.
Пәнді оқудың міндеттері: – нақты инженерлік есептерді, сәйкес техникалық құрылғылар мен технологиялық процестердің геометриялық модельдерін пайдалана отырып, шешу нәтижесін алу; – сызбада кеңістік пішіндерін кескіндеу арқылы студенттердің кеңістік туралы мәліметтерін ұлғайтып, кеңістікті елестете білу қабілетін дамыту; – параллель және тік бұрыштап проекциялауға негізделген кеңістіктің қайтымды геометриялық модельдерін құру әдістерін үйрену; – қисықтар мен беттерді жасау және құрылымдау тәсілдерімен танысу; – негізгі геометриялық элементтердің: нүктелер, сызықтар, беттердің модельдерін (кескіндерін) түрлендіру тәсілдерін үйрену; – позициялық және метрикалық есептерді шешудің геометриялық алгоритмдерін үйрену; Пәнді аяқтағаннан кейін студент: – проекциялау әдістерінің теориялық негіздерін, көріністерді тұрғызудың теориялық негіздерін білуі қажет; – әр түрлі сызу және өлшеуіш құралдармен, құрылғылармен комплекстік сызбада, аксонометрияда және сандық белгілері бар проекцияларда түрлі позициялық және метрикалық есептерді шеше білуі қажет; – аксонометрияда және Монж эпюрінде сызықтар мен беттердің модельдерін пайдалана отырып, позициялық және метрикалық есептерді шығару дағдыларын, түрлі геометриялық тұрғызулар мен проекциялық көріністерді сызу құралдарының көмегімен орындай білуді меңгеруі қажет.
«Начертательная геометрия» является одной из основных дисциплин в программе подготовки специалистов в области инженерных систем и сетей. В ней рассматриваются фундаментальные вопросы получения изображения пространственных форм на плоскости. Целью дисциплины является изучение теоретических основ выполнения и чтения конструкторских документов, методов построения пространственных форм на плоскости, способов решения инженерно-технических задач на чертеже, развитие у студентов пространственного мышления и привития навыков самостоятельной работы.
Развитие пространственного представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления на основе графических моделей пространственных форм, получение знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения чертежей, выполнения эскизов, рабочих чертежей, изучение основ автоматизированной подготовки графической части конструкторских документов в среде AutoCAD.
Цель преподавания дисциплины «Начертательная геометрия и компьютерная графика» : – освоение студентами основных методов изображения пространственных форм на плоскости; – развитие пространственного представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления на основе графических моделей пространственных форм; – получение знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения чертежей, выполнения эскизов, рабочих чертежей. – изучение основ автоматизированной подготовки графической части конструкторских документов в среде AutoCAD.
компьютерлік графика конструкторлық құжаттарды орындаудың жалпы ережелерінен басталады. Стандарт туралы алғашқы мәлімет беріліп, оның маңыздылығына тоқталу керек. Халықаралық, мемлекеттік және мекемелік стандарттардың мысалдары келтіріліп, оларға талдау жасалады. Сызбадағы кескіндер тік бүрыштап проекциялаудың нәтижиесінде алынатыны барлық мемлекеттерге ортақ ереже. Олай болса, сызбаға түсіну үшін орыс, ағылшын, немесе қытай тілін білудің қажеті жоқ. Сондықтан сызбаны «Техниканың халықаралық тілі» деп орынды айтады. Сызу пәнінің орта мектеп бағдарламасына сәйкес тақырыптарын студенттердің қаншалықты білетіндерін тексеріп, оларды қайталауға тура келеді. Берілген негізгі екі көріністі пайдаланып үшінші негізгі көріністі салуды проекциялар жазықтықтарын алмастыру тәсілінің жеке түрі деп қарастыру тиімді. Тілік немесе қималарды сызбада салуда студенттердің сызба геометриядан алған білімдерін пайдалана білулері керек. Бүрандалы тетікбөлшектердің, серппенің, тісті доңғалақтың және т.б. техникада жиі кездесетін бүйымдардың сызбаларын салудағы ерекшеліктері, ықшамдаулар және басқа шарттылықтар қарастырылады. Біріктірілген бұйымдардың сызбаларын дүрыс сала білу, құрасбүйым сызбаларын оқи және тетікбөлшектей білуді меңгеру студенттердің алдында түрған негізгі мақсат және міндет болып есептеледі.
Пәнді оқудың міндеттері: – нақты инженерлік есептерді, сәйкес техникалық құрылғылар мен технологиялық процестердің геометриялық модельдерін пайдалана отырып, шешу нәтижесін алу; – сызбада кеңістік пішіндерін кескіндеу арқылы студенттердің кеңістік туралы мәліметтерін ұлғайтып, кеңістікті елестете білу қабілетін дамыту; – параллель және тік бұрыштап проекциялауға негізделген кеңістіктің қайтымды геометриялық модельдерін құру әдістерін үйрену; – қисықтар мен беттерді жасау және құрылымдау тәсілдерімен танысу; – негізгі геометриялық элементтердің: нүктелер, сызықтар, беттердің модельдерін (кескіндерін) түрлендіру тәсілдерін үйрену; – позициялық және метрикалық есептерді шешудің геометриялық алгоритмдерін үйрену; Пәнді аяқтағаннан кейін студент: – проекциялау әдістерінің теориялық негіздерін, көріністерді тұрғызудың теориялық негіздерін білуі қажет; – әр түрлі сызу және өлшеуіш құралдармен, құрылғылармен комплекстік сызбада, аксонометрияда және сандық белгілері бар проекцияларда түрлі позициялық және метрикалық есептерді шеше білуі қажет; – аксонометрияда және Монж эпюрінде сызықтар мен беттердің модельдерін пайдалана отырып, позициялық және метрикалық есептерді шығару дағдыларын, түрлі геометриялық тұрғызулар мен проекциялық көріністерді сызу құралдарының көмегімен орындай білуді меңгеруі қажет.
Инженерлік графика пәні бойынша жасалып, 5В073100 мамандығының студенттеріне ұсынылып отырған СПОӘК олардың өз бетінше сапалы жұмыс жасауын қамтамасыз етуге, үздіксіз оқып, тиісті графикалық жұмыстарды дер кезінде орындап отыруға бағышталған. СП ОӘК оқу бағдарламасынан (syllabus), дәрістер мен лабораториялық жұмыстардың қысқаша мазмұнынан, студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру үшін керек оқу - әдістемелік материалдардан жеке әдебиеттер тізімінен тұрады.
«Начертательная геометрия и компьютерная графика» является одной из основных дисциплин в программе подготовки инженеров всех специальностей. В ней рассматриваются фундаментальные вопросы получения изображения пространственных форм на плоскости.
«Начертательная геометрия и компьютерная графика» является одной из основных дисциплин в программе подготовки специалистов в области автоматизации и управление. В ней рассматриваются фундаментальные вопросы получения изображения пространственных форм на плоскости.
5В090700 мамандық студенттерінің кеңістіктік пішіндерді жазықтықта бейнелеудің негізгі әдістерін меңгеруі; – кеңістіктік ойлауды, кеңістіктік пішіндердің графикалық модельдері негізінде конструктивті-геометриялық ойлауды дамыту; – сызбаларды оқуға және орындауға, эскиздерді және жұмыс сызбаларын орындауға қажетті білім алып, дағдылану;