KAZNRTU LMS / ДЖУРУНТАЕВ ДЖОЛДАС ЗАУРБЕКОВИЧ
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень : Доктор технических наук
  • Ученое звание : академический профессор
  • Должность : Доктор технических наук, ассоц.профессор
  • Количество курсов : 28
  • Популярность курсов : 5261
  • Подробнее...
Курсы:
Биполярные и полевые транзисторы,усилители, цифровые интегральные схемы, фуекциональные узлы цифровых устройств.
“Сұлбатехника” пәнін оқытудың негізгі мақсаты: цифрлы және аналогты құрылғылар түйіндерінің және логикалық элементтерінің интегралды сұлбаларын жобалау, құрастыру әдістерін және жұмыс жасау принциптерімен студенттерді таныстыру “Сұлбатехника” пәнін оқытудың негізгі мақсаты болып есептелінеді.
диодтардың, биполярлы және өрісті транзисторлар, ЭЕМ логикалық элементтері, түйіндері және құрылғылары, цифрлы құрылғылардың негізгі логикалық элементтерінің сұлбатехникасы;комбинационды және тізбектемелі типті цифрлы құрылғылары;жартылай өткізгіштік жады құрылғылары.
Ақпаратты әртүрлі техникалық арналар арқылы сыртқа кетуден қорғау кез келген мекеме мен жеке тұлғалар үшін ең маңызды мәселе болып табылады. Осыған байланысты «Ақпаратты қорғаудың техникалық құралдары және әдістері» курсының 5В070200 – «Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша бакалаврларды кәсіби түрде дайындауда ерекше маңызы бар. Бұл пәннің оқу әдістемелік кешенінде: базалық логикалық элементтер және цифрлық құрылғылардың функционалды түйіндері; аналогты электронды құрылғылар; ақпараттың сыртқа кетуінің техникалық арналары; құпия ақпаратқа рұқсатсыз қатынас құратын және оның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін техникалық құралдар, радиоарна, телефондық байланыс желісі, оптикалық арна және т.б. бойынша сыртқа кетуден ақпаратты қорғау жабдықтары қарастырылған. Ары қарай оқу әдістемелік кешенде зертханалық жұмыстардың тақырыптары және оларды орындау реті, студенттердің өз бетінше орындайтын жұмыстарының және студенттердің оқытушының бақылауымен орындайтын өз бетінше жұмыстарының тақырыптары, тараулар бойынша бақылау өткізуге арналған және аралық аттестацияға арналған тестілік сұрақтар, сонымен қатар, емтихандық сұрақтардың тізімі, глоссарий және ұсынылған әдебиеттер тізімдері берілген.
Цифрлық және аналогтық электроника ақпаратты өңдеу, түрлендіру және қабылдап-тасымалдау саласындағы түрлі мәселелерді шешуде тиімді құрал болып табылады. Электрониканы қолдану саласы күннен-күнге кеңеюде. Сондықтан, ғылым мен техниканың түрлі саласында, соның ішінде 5B100200 - «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» мамандығы бойынша мамандарды дайындауда «Цифрлық және аналогтық электроника» пәнінің маңызы өте зор. Цифрлық және аналогтық электроника пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің бастапқы бөлімдерінде жартылай өткізгішті аспаптарда орын алатын физикалық процесстер және осы аспаптар, яғни диодтар мен биполярлы және өрістік транзисторлардың негізгі параметрлері мен сипаттамалары, жұмыс істеу режимдері және қосылу сұлбалары қарастырылады. Кез-келген жеткілікті түрде күрделі техникалық жүйе электронды құрылғылармен жабдықталады, олардың сипаттамалары ең алдымен осы жүйе құрамына кіретін диодтар мен транзисторлардың параметрлерімен анықталады. Курста пәнді оқып білу үшін электронды құрылғылардың көптеген түрлерінің ішінен ең маңыздылары таңдалынған және олар оқу бағдарламасының (Syllabus) келесі бөлімдерінің мазмұнын құрайды. Бұл бөлімдерге цифрлық интегралдық сұлбалар, шифрлеуіш, дешифрлеуіш, мультиплексор, демультиплексор, триггер, тіркегіштер, цифрлы санауыштар, аналогтық электрондық құрылғылар және т. б., ақпаратты өңдеуге, қабылдап-тасымалдауға, ақпараттың қауіпсіздігін қорғауға қажет, құрылғылардың түрлі сұлбаларын қарастыру мәселелері енгізілген. «Цифрлық және аналогтық электроника» пәніне арналған оқу-әдістемелік кешенінің қорытынды бөлімінде зертханалық жұмыстардың, студенттердің өз бетінше орындайтын жұмыстарының және студенттердің оқытушының бақылауымен орындайтын өз бетінше жұмыстарының тақырыптары, сонымен қатар, ұсынылған әдебиеттер тізімдері берілген. «Цифрлық және аналогтық электроника» пәнінің оқу бағдарламасында (Syllabus) қамтылған мәселелер студентке пәнді толық меңгеруге және қажетті шалаөткізгішті аспаптарды дұрыс таңдауға және солардың негізінде аналогты және цифрлық техникаларда, ақпаратты өңдеу, қабылдап-тасымалдау, басқару және қорғау құрылғыларында қолданылатын кез-келген электронды құрылғылардың сұлбаларын жинауға мүмкіндік береді.
“Ақпаратты қорғаудың және қауіпсіздігінің аппаратты құралдары” пәнін оқытудың негізгі мақсаты: Элементтердің интегралды сұлбаларының, цифрлы және аналогты электронды құрылғылардың жұмыс істеу принциптерімен және де ақпараттың сыртқа кетуінің арналарымен, құпия ақпаратқа рұқсатсыз қатынас құрудың және оның қауіпсіздігін қорғаудың техникалық құрылғыларымен студенттерді таныстыру “Ақпаратты қорғаудың және қауіпсіздігінің аппаратты құралдары” пәнін оқытудың негізгі мақсаты болып есептелінеді.
В учебно-методическом комплексе (УМК) рассматриваются: типичные технические каналы утечки информации; технические средства несанкционированного доступа к конфиденциальной информации; средства акустической разведки и защиты ее безопасности от утечки по радиоканалу, телефонным линиям связи, оптическому каналу и т. д.; вопросы фильтрации информационных сигналов и зашумления; анализаторы спектра и частотометры; средства защиты информации в компьютерных системах. Далее в учебно-методическом комплексе приведены примерные темы практических занятий, порядок их выполнения, планы занятий в рамках самостоятельной работы магистрантов СРС и СРМП, вопросы для проведения контроля по разделам и промежуточной аттестации, тестовые вопросы, а также перечень экзаменационных вопросов, глоссарий и список рекомендуемой литературы.
В учебно-методическом комплексе приведены темы лекционных и лабораторных занятий, планы занятий в рамках самостоятельной работы студентов СРС и СРСП, вопросы для проведения контроля по разделам и промежуточной аттестации, тестовые вопросы, а также перечень экзаменационных вопросов, глоссарий и список рекомендуемой литературы. В результате изучения данной дисциплины студенты усвоят принципы построения и работы схем, ЛЭ, функциональных узлов, запоминающих устройств, аналоговых электронных устройств и особенности их применения, а также поможет им правильно спроектировать, выбирать необходимые схемотехнические варианты их реализации и модернизировать схемы этих устройств.
В учебно-методическом комплексе (УМК) рассматриваются: сигналы и их описание; технические каналы утечки информации; физические основы образования излучателей электромагнитных колебаний; физические основы акустических, электрических и оптических каналов утечки информации; технические средства несанкционированного доступа к конфиденциальной информации; средства перехвата акустической информации и защиты ее безопасности от утечки по радиоканалу, телефонным каналам связи, оптическому каналу; вопросы фильтрации информационных сигналов и зашумления; физические основы образования каналов утечки информации за счет ПЭМИН. Далее в учебно-методическом комплексе приведены примерные темы лабораторных работ, порядок их выполнения, планы занятий в рамках самостоятельной работы студентов СРС и СРСП, вопросы для проведения контроля по разделам и промежуточной аттестации, тестовые вопросы, а также перечень экзаменационных вопросов, глоссарий и список рекомендуемой литературы.
Целью преподавания дисциплины «Цифровая и аналоговая электроника» является ознакомление студентов с принципами работы и построения, а также методами проектирования интегральных схем базовых элементов и типовых узлов цифровых электронных устройств, а также аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей.
« Ақпараттық қауіпсіздіктің физикалық негіздері» пәнінің оқыту мақсаты:ақпараттың сыртқа кету арналары, ақпараттың сыртқа кетуінің электромагниттік , акустикалық және оптикалық арналарының физикалық негіздері құпиялық ақпартқа техникалық құралдармен рұқсатсыз қатынас құру және құпиялық ақпарттың әртүрлі байланыс каналдары құралдары бойынша сыртқа кетуден қауіпсіздендіру сонымен қатар акустикалық барлау,барлаудың техникалық құралдарының сұлбаларын құру және жұмыс істеу принциптерін үйрену,сонымен қатар ақпараттың радиоарналар, байланысының телефондық желілері, оптикалық канал бойынша сыртқа кетуінен қорғау мәселелерін студенттерге үйрету.
Аннотация: Роль микроэлектроники в области автоматизированной обработки, преобразования, управления, приема-передачи и защиты информации в настоящее время существенно возрастает. Функции устройств микроэлектроники становится все более разнообразными. Сфера применения микроэлектроники постоянно расширяется. Поэтому знания в области микроэлектроники имеют важные значения при подготовке специалистов в различных областях науки и техники, в том числе при подготовке бакалавров по специальности 5В070400 «Вычислительная техника и программное обеспечение» для рационального выбора и применения элементной базы при создании радио-электронной и вычислительной аппаратуры, обоснованного задания технических требований на разработку функционально-специализированных изделий микроэлектроники, а также их схемо-технического проектирования. Важной задачей подготовки бакaлавров по названной специальности является правильная ориентация будущего специалиста уже на стадии первоначального изучения курса «Микроэлектроника». Материалы, включенные в учебно-методический комплекс данной дисциплины можно условно разбить на две части. Первая часть (разделы 1-6) содержит материалы по изучению устройств, принципов действия, основных параметров и характеристик и режимов работы полупроводниковых диодов и транзисторов, фотоэлектричепских и оптоэлектронных приборов, которые составляют основу всех электронных устройств. Изучение математических моделей диодов и транзисторов очень важно с точки зрения автоматизации схемотехнического проектирования электронных устройств. Следует отметить, что характеристики электронных устройств определяются, прежде всего, параметрами составляющих их элементов: диодов и транзисторов, принципы действия которых рассмотрены достаточно подробно. Во второй части учебно-методического комплекса (разделы 7-15) рассмотрены вопросы, связанные с особенностями построения и работы схем усилительных устройств, генераторов электрических колебаний, вторичных источников питания и выпрямителей, которые являются важными составляющими современных электронных и вычислительных устройств и применяются в различных технических средствах обработки, приема-передачи и преобразования информации. Далее в учебно-методическом комплексе приведены примерные темы лабораторных занятий, порядок их выполнения, планы занятий в рамках самостоятельной работы студентов СРС и СРСП, вопросы для проведения контроля по разделам и промежуточной аттестации, тестовые вопросы, а также перечень экзаменационных вопросов, глоссарий и список рекомендуемой литературы. В результате изучения данной дисциплины студенты усвоят принципы действия, режимы работы и схемы включения полупроводниковых приборов и особенности их применения в электронных устройствах различного назначения, а также поможет им правильно спроектировать, выбирать необходимые схемотехнические варианты их исполнения и модернизировать схемы этих устройств.
Микроэлектроника ақпаратты өңдеу, түрлендіру және қабылдап-тасвмалдау саласындағы түрлі мәселелерді шешуде тиімді құрал болып табылады. Микроэлектрониканы қолдану саласы күннен-күнге кеңеюде. Микроэлектроника бойынша білімдерді білу керек мамандар ортасы өсуде, соның ішінде 5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамалау» мамандығы бойынша мамандарға да. Аталған мамандар бойынша бакалаврлар дайындау бойынша басты мәселе «Микроэлектроника» курсын оқудың басты сатысында дұрыс нұсқау беру. Микроэлектроника пәнінің бастапқы бөлімдерінде дәстүрлі түрде шалаөткізгішті аспаптарда орын алатын физикалық процесстерді және де осы аспаптар, яғни диодтар мен транзисторлардың негізгі параметрлері мен сипаттамаларын, жұмыс істеу режимдерін және қосылу сұлбаларын қарастырылады. Бұл сұрақтар курстың тематикалық жоспарының (оқу бағдарламасының-Syllabus) бірінші алты бөлімінің мазмұнын құрайды. Кез-келген жеткілікті түрде күрделі техникалық жүйе электронды құрылғылармен жабдықталады, олардың сипаттамалары ең алдымен осы жүйе құрамына кіретін диодтар мен транзисторлардың параметрлерімен анықталады. Курста пәнді оқып білу үшін электронды құрылғылардың көптеген түрлерінің ішінен ең маңыздылары таңдалынған және олар оқу бағдарламасының (Syllabus) келесі бөлімдерінің мазмұнын құрайды. Бұл бөлімдерге электрлік сигналдар генераторларының, екінші реттік қорек көздерінің және цифрлық, сызықтық интегралдық сұлбалардың түрлі сұлбалары енгізілген, олар аналогты және цифрлық техникаларда, ақпаратты өңдеу, қабылдап-тасымалдау, басқару және қорғау құрылғыларында қолданылады. «Микроэлектроника» пәніне арналған оқу-әдістемелік кешенінің қорытынды бөлімінде зертханалық жұмыстардың, студенттердің өз бетінше орындайтын жұмыстарының және студенттердің оқытушының бақылауымен орындайтын өз бетінше жұмыстарының тақырыптары, сонымен қатар, ұсынылған әдебиеттер тізімдері берілген. «Микроэлектроника» пәнінің оқу бағдарламасында (Syllabus) қамтылған мәселелер студентке пәнді толық меңгеруге және қажетті шалаөткізгішті аспаптарды дұрыс таңдауға мүмкіндік береді.
Ақпаратты әртүрлі техникалық арналар арқылы сыртқа кетуден қорғау кез келген мекеме мен жеке тұлғалар үшін ең маңызды мәселе болып табылады. Осыған байланысты «Ақпаратты қорғау және қауіпсіздендірудің техникалық құралдары» курсының 5В100200– «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» мамандығы бойынша бакалаврларды кәсіби түрде дайындауда ерекше маңызы бар. Бұл пәннің оқу әдістемелік кешенінде: базалық логикалық элементтер және цифрлық құрылғылардың функционалды түйіндері; аналогты электронды құрылғылар; ақпараттың сыртқа кетуінің техникалық арналары; құпия ақпаратқа рұқсатсыз қатынас құратын және оның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін техникалық құралдар, радиоарна, телефондық байланыс желісі, оптикалық арна және т.б. бойынша сыртқа кетуден ақпаратты қорғау жабдықтары қарастырылған. Ары қарай оқу әдістемелік кешенде зертханалық жұмыстардың тақырыптары және оларды орындау реті, студенттердің өз бетінше орындайтын жұмыстарының және студенттердің оқытушының бақылауымен орындайтын өз бетінше жұмыстарының тақырыптары, тараулар бойынша бақылау өткізуге арналған және аралық аттестацияға арналған тестілік сұрақтар, сонымен қатар, емтихандық сұрақтардың тізімі, глоссарий және ұсынылған әдебиеттер тізімдері берілген.
Задача обеспечения защиты безопасности информации от утечки по различным техническим каналам является одной из наиболее актуальных для любой организации и частных лиц. В этой связи курс “Аппаратные средства защиты и безопасности информации” имеет важное значение в профессиональной подготовке бакалавров по специальности 050704 ”Вычислительная техника и программное обеспечение” В учебно-методическом комплексе (УМК) рассматриваются: базовые логические элементы и функциональные узлы цифровых устройств; аналоговые электронные устройства; типичные технические каналы утечки информации; технические средства несанкционированного доступа к конфиденциальной информации; защиты ее безопасности от утечки по радиоканалу, телефонным линиям связи, оптическому каналу и т. д. Далее в учебно-методическом комплексе приведены примерные темы лабораторных занятий, порядок их выполнения, планы занятий в рамках самостоятельной работы студентов СРС и СРСП, вопросы для проведения контроля по разделам и промежуточной аттестации, тестовые вопросы, а также перечень экзаменационных вопросов, глоссарий и список рекомендуемой литературы
Аңдатпа (аннотация) Ақпаратты әртүрлі техникалық арналар арқылы сыртқа кетуден қорғау кез келген мекеме мен жеке тұлғалар үшін ең маңызды мәселе болып табылады. Осыған байланысты «Ақпаратты қорғаудың техникалық құралдары және әдістері» курсының 5В070200 – «Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша бакалаврларды кәсіби түрде дайындауда ерекше маңызы бар. Бұл пәннің оқу әдістемелік кешенінде: базалық логикалық элементтер және цифрлық құрылғылардың функционалды түйіндері; аналогты электронды құрылғылар; ақпараттың сыртқа кетуінің техникалық арналары; құпия ақпаратқа рұқсатсыз қатынас құратын және оның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін техникалық құралдар, радиоарна, телефондық байланыс желісі, оптикалық арна және т.б. бойынша сыртқа кетуден ақпаратты қорғау жабдықтары қарастырылған.
цифрлық құрылғылардың логикалық элементтерінің, функционалдық түйіндерінің және жартылай өткізгіштік құрылғыларының, сонымен бірге аналогтық электрондық құрылғылардың сұлбаларын құрастыру әдістерімен және жұмыс жасау принциптерімен студенттерді таныстыру.
сигналдар – ақпараттың материалдық тасушылары, ақпараттың ағу техникалық арналары, акустикалық, және оптикалық арналармен ақпараттың ағуының физикалық негіздерімен, конфиденциалды ақпараттарға рұқсаттсыз қатынас жасау және олардың әртүрлі байланыс арналармен ағып кетуінен қорғау техникалық құралдарымен танысу, акустикалық барлау техникалық құралдары сұлбаларының құрылу және жұмыс жасау үрдістерімен және ақпараттың радио, телефондық және оптикалық арналармен ағу қауіпсіздігін қорғау мәселелері, бөгеуілі басым сүзгілер.
рассмотрены вопросы построения и работы цифровых интегральных схем, схем шифраторов, дешифраторов, мультиплексоров, демультиплексоров, компараторов, триггеров и регистров, цифровых счетчиков, полупроводниковых запоминающих устройств, а также схем аналоговых электронных устройств, которые являются важными составляющими современных электронных и вычислительных устройств и применяются в различных технических средствах обработки, приема-передачи, преобразования и защиты информации.
Есептеу жүйелерінің арихитектурасын, есептеулерді конвейеризациялауды, суперскалярлық процессорларды, процессорлар архитектурасын, параллельді есептеулерді векторлық есептеу жүйелерін және өңдеу архитектураларын игеру.
Целью преподавания дисциплины «СБИС программируемой логики в защите информации» является ознакомление магистрантов с сверхбольшими интегральными схемами(СБИС) программируемой логики и их применением для защиты информации. Задачами изучения дисциплины являются получение знаний: – по классификации сверхбольших интегральных схем и их функциональным возможностям; – по стандартным СБИС программируемой логики: ПЛМ(PLA), ПМЛ(PAL), ППЗУ(PROM), по структурным схемам ПЛМ; – по СБИС на основе базовых матричных кристаллов (БМК), по структурам БМК; – по СБИС программируемой логики CPLD (Complex Programmable Logic Devices – Сложные программируемые логические устройства); – по СБИС программируемой логики FPGA (Field Programmable Gate Arrays – Программирумые пользователем вентильные матрицы); – по СБИС программируемой логики c комбинированной (смешанной) архитектурой, по структурам микросхем семейства FLEX; – по проектированию цифровых устройств для защиты информации на базе ПЛИС фирмы Xilinx c использованием САПР Vivado.
Ақпаратты әртүрлі техникалық арналар арқылы сыртқа кетуден қорғау кез келген мекеме мен жеке тұлғалар үшін ең маңызды мәселе болып табылады. Бұл пәннің оқу әдістемелік кешенінде: базалық логикалық элементтер және цифрлық құрылғылардың функционалды түйіндері; аналогты электронды құрылғылар; ақпараттың сыртқа кетуінің техникалық арналары; құпия ақпаратқа рұқсатсыз қатынас құратын және оның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін техникалық құралдар, радиоарна, телефондық байланыс желісі, оптикалық арна және т.б. бойынша сыртқа кетуден ақпаратты қорғау жабдықтары қарастырылған. Ары қарай оқу әдістемелік кешенде зертханалық жұмыстардың тақырыптары және оларды орындау реті, студенттердің өз бетінше орындайтын жұмыстарының және студенттердің оқытушының бақылауымен орындайтын өз бетінше жұмыстарының тақырыптары, тараулар бойынша бақылау өткізуге арналған және аралық аттестацияға арналған тестілік сұрақтар, сонымен қатар, емтихандық сұрақтардың тізімі, глоссарий және ұсынылған әдебиеттер тізімдері берілген.
элементы и узлы электронных устройств, типичные каналы утечки информации, технические средства несанкционированного доступа к конфиденциальной информации и защиты ее безопасности от утечки по различным техническим каналам связи.
заманауи компьютерлердің базалық логикалық элементтерінің сандық интегралдық сұлбаларының, комбинационды және тізбектемелі типті түйіндерінің: шифратордың,дешифратордың, мультиплексордың, демультиплексордың, цифрлық компаратордың, арифметико-логикалық құрылғының сумматорының, триггерлердің, регистрдің, цифрлық санауыштардың, сигналдарды үлестіргіштердің және жартылай өткізгіштік жады құрылғыларының, сонымен қатар цифрлы-аналогтық және аналогты-цифрлық түрлендіргіштердің сұлбатехникалық құрастыру әдістерін және олардың жұмыс жасау принциптерін игеру.
Микропроцессорлық құралдардың негізгі анықтамалары, сипаттамалары, қолдану салалары және жұмыс істеу ерекшеліктері. Микропроцессорлық жүйелерді ұйымдастыру. Микропроцессорлық жүйелерді жобалау. Микропроцессорлық жүйесінің ұсыну деңгейлері. Intel отбасы микропроцессорларының архитектурасы. Микропроцессорлардың жұмыс режимдері. Компьютердегі жадының шағын жүйелерін ұйымдастыру. RISC-процессорлардың негізгі белгілері. Үзілістер жүйесі және ерекшеліктер. Интерфейстердің түрлері мен сипаттамалары. Микропроцессорлық жүйелердің жекелеген блоктарының жұмыстарын программалау. Цифрлық сигналдық процессорлар (DSP). Микропроцессорлардың даму тенденциялары.
командалар жүйелерінің негіздерін, басқару құрылғының функциялары мен құрылымын, операционды құрылғыларды, жады құрылғыларын, шиналарды ұйымдастыруды, есептеулерді конвейеризациялауды, суперскалярлық процессорларды, процессорлар архитектурасын, параллельді есептеулерді, SIMD және MIMD жүйелерін, векторлық есептеу жүйелерін және өңдеу архитектураларын игеру.
технические каналы утечки информации, технические средства и методы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации и защиты ее безопасности от утечки по различным техническим каналам связи, а также с принципами построения и работы схем технических средства акустической разведки и защиты ее безопасности от утечки по радиоканалу, телефонным линиям связи, оптическому каналу и т. д.
техникалық (электрондық) барлау құралдарын пайдалануға негізделген барлау әдістері, ақпараттың материалдық тасушылары, ақпараттың ағу техникалық арналары, акустикалық, және оптикалық арналармен ақпараттың ағуының физикалық негіздерімен, конфиденциалды ақпараттарға рұқсаттсыз қатынас жасау және олардың әртүрлі байланыс арналармен ағып кетуінен қорғау техникалық құралдарымен танысу, акустикалық барлау техникалық құралдары сұлбаларының құрылу және жұмыс жасау үрдістерімен және ақпараттың радио, телефондық және оптикалық арналармен ағу қауіпсіздігін қорғау мәселелері.