KAZNRTU LMS / ГАБЖАЛИЛОВА САРА МАГАВЯЕВНА
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень :
  • Ученое звание :
  • Должность :
  • Количество курсов : 8
  • Популярность курсов : 2350
  • Подробнее...
Курсы:
1.1. Пәнді оқыту мақсаты: Сызба геометрия, компьютерлік графиканы оқытудың мақсаты мамандық пәндерiн меңгеруде теориялық-техникалық база құру үшiн: проекциялаудың теориялық негiзiн үйрену, яғни абстрактты және жер асты және жер үстi обьектiлерiнiң жазық кескiндерiн құру; - негiзгi мамандықтарға арналған және жалпы жағдайдағы техникалық есептердi кескiндерде шығаруды бiлу; - техникалық ақпараттарды сызба, схема, топографиялық план түрiнде салу және оны оқи бiлу; - Auto CAD ортасында геологиялық барлау және кен жобалары графикалық бөлігін автоматтап дайындау негіздерін оқып білу; - кеңістіктік және логикалық ойлауды дамыту және жетілдіру; - топографиялық пландарды , геологиялық карталарды автоматтап дайындауға машықтану, блок-диаграмманы, яғни үш өлшемді модельдерді жасау , жазық 2-өлшемді, кеңістіктік 3-өлшемді модельдерде геологиялық–құрылымдық есептерді шығару, сызбалардың файылдарын қалыптастыру, оларды принтер не плоттер арқылы шығару.Осының нәтижесiнде бұл мақсат жалпы техникалық және графикалық мәдениеттi, кеңiстiкте ойлау қабiлеттi дамытады.
«Инженерлік графика» пәнін оқыту мақсаты: – студенттердің кеңістіктік пішіндерді жазықтықта бейнелеудің негізгі әдістерін меңгеруі; – кеңістіктік ойлауды, кеңістіктік пішіндердің графикалық модельдері негізінде контруктивті-геометриялық ойлауды дамыту; – құрылыстық сызбаларды оқуға және орындауға, эскиздерді және жұмыс сызбаларын орындауға қажетті білім алып, дағдылану;
Сызба геометрия және инженерлік графиканы оқытудың мақсаты мамандық пәндерiн меңгеруде теориялық-техникалық база құру үшiн: -проекциялаудың теориялық негiзiн үйрену, яғни абстрактты және ақиқи, жер асты және жер үстi обьектiлерiнiң жазық кескiндерiн құру; - негiзгi мамандықтарға арналған және жалпы жағдайдағы техникалық есептердi кескiндерде шығаруды бiлу; - техникалық ақпараттарды сызба, схема, топографиялық план түрiнде салу және оны оқи бiлу.
«Сызба геометрия және компьютерлік графика» пәнін оқыту мақсаты: – студенттердің кеңістіктік пішіндерді жазықтықта бейнелеудің негізгі әдістерін меңгеруі; – кеңістіктік ойлауды, кеңістіктік пішіндердің графикалық модельдері негізінде контруктивті-геометриялық ойлауды дамыту; –сызбаларды оқуға және орындауға, эскиздерді және жұмыс сызбаларын орындауға қажетті білім алып, дағдылану; – конструкторлық құжаттардың графикалық бөлімдерін AutoCAD ортасында автоматты түрде дайындаудың негізін оқу.
Развитие пространственного представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления на основе графических моделей пространственных форм, получение знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения чертежей, выполнения эскизов, рабочих чертежей, изучение основ автоматизированной подготовки графической части конструкторских документов в среде AutoCAD.
Цель преподавания дисциплины «Начертательная геометрия и компьютерная графика» : – освоение студентами основных методов изображения пространственных форм на плоскости; – развитие пространственного представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления на основе графических моделей пространственных форм; – получение знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения чертежей, выполнения эскизов, рабочих чертежей. – изучение основ автоматизированной подготовки графической части конструкторских документов в среде AutoCAD.
Компьютерлік графиканы оқытудың мақсаты мамандық пәндерiн меңгеруде теориялық-техникалық база құру үшiн: -проекциялаудың теориялық негiзiн үйрену, яғни абстрактты және ақиқи, жер асты және жер үстi обьектiлерiнiң жазық кескiндерiн құру; - негiзгi мамандықтарға арналған және жалпы жағдайдағы техникалық есептердi кескiндерде шығаруды бiлу; - техникалық ақпараттарды сызба, схема, топографиялық план түрiнде салу және оны оқи бiлу; - Auto CAD ортасында логикалық ойлауды дамыту және жетілдіру; -топографиялық пландарды автоматтап дайындауға машықтану, яғни үш өлшемді модельдерді жасау, жазық 2 өлшемді, кеңістіктік 3 өлшемді модельдерде есептерді шығару, сызбалардың файылдарын қалыптастыру, оларды принтер не плоттер арқылы шығару. Осының нәтижесiнде бұл мақсат жалпы техникалық және графикалық мәдениеттi, кеңiстiкте ойлау қабiлеттi дамытады.
Студенттердің кеңістіктік пішіндерді жазықтықта бейнелеудің негізгі әдістерін меңгеруі, кеңістіктік ойлауды, кеңістіктік пішіндердің графикалық модельдері негізінде конструктивті-геометриялық ойлауды дамыту, сызбаларды оқуға және орындауға, эскиздерді және жұмыс сызбаларын орындауға қажетті білім алып, дағдылану, Auto CAD ортасында логикалық ойлауды дамыту және жетілдіру, үш өлшемді модельдерді жасау, жазық 2 өлшемді, кеңістіктік 3 өлшемді модельдерде есептерді шығару, сызбалардың файылдарын қалыптастыру, оларды принтер не плоттер арқылы шығару. Осының нәтижесiнде бұл мақсат жалпы техникалық және графикалық мәдениеттi, кеңiстiкте ойлау қабiлеттi дамытады.