KAZNRTU LMS / БАЙМУХАМЕДОВА САУЛЕ КАДЫРЖАНОВНА
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень :
  • Ученое звание :
  • Должность :
  • Количество курсов : 11
  • Популярность курсов : 2416
  • Подробнее...
Курсы:
“Ақпараттану” пәнінің негізгі мақсаты студенттердің алдына қойылған есептердің алгоритмі мен бағдарламасын құра білу және оны есептеу үшін пайдаланылатын электронды есептеу машиналарын, оның аппараттық және бағдарламалық жасақтары туралы толық мәлімет алу болып табылады.
Бұл пəннің мақсаты: информатиканың дамуындағы негізгі тенденцияларды қамтитын теориялық жəне тəжірибелік мағлұматтармен студенттерді таныстыру; дискретті математика элементтерімен таныстыру; есептелінетін жүйе архитектурасы, операциялық жүйелер мен желілер туралы түсінік беру; студенттерге алгортимдер мен блок-схемаларды құруды үйрету; компьютерлік графика негіздерімен жəне желілік қосымшаларды құрудың негізгі концепцияларымен таныстыру.
Тау-кен ісінде процесстерді талдау үшін математикалық әдістер. Жүйе түсінігі. Математикалық модель ұғымы. Модель және модельдеу, Математикалық модельдеу түрлері
Курс посвящен компьютерным сетям, даны основные понятия сетевой терминологии, описаны виды архитектуры, приводится описание топологии и методов доступа. Описаны основные компоненты ЛВС (сетевые адаптеры, сетевые операционные системы, сетевые службы и др.) и требования, предъ-являемые к сетям. Концепция построения сетей представлена на основе се-миуровневой базовой эталонной модели передачи данных в сетях (ISO). Да-ны понятия физической среды связи, линии связи и каналов связи, приведены типы физических сред передачи данных в сетях. Описаны популярные стеки протоколов. А также даются сведения по сетевому оборудованию
“Ақпараттану” пәнінің негізгі мақсаты студенттердің алдына қойылған есептердің алгоритмі мен бағдарламасын құра білу және оны есептеу үшін пайдаланылатын электронды есептеу машиналарын, оның аппараттық және бағдарламалық жасақтары туралы толық мәлімет алу болып табылады.
Бұл пəннің мақсаты: информатиканың дамуындағы негізгі тенденцияларды қамтитын теориялық жəне тəжірибелік мағлұматтармен студенттерді таныстыру; дискретті математика элементтерімен таныстыру; есептелінетін жүйе архитектурасы, операциялық жүйелер мен желілер туралы түсінік беру; студенттерге алгортимдер мен блок-схемаларды құруды үйрету; компьютерлік графика негіздерімен жəне желілік қосымшаларды құрудың негізгі концепцияларымен таныстыру. Студенттерге есептерді алгоритмдеу негізін, тиімді алгоритмдерді құруды жəне қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдануды оқыту, студенттер қазіргі ақпараттық технологиялар мүмкіндіктерін жəне олардың даму перспективасын игеру; компьютерлік желілер мен компьютердің программалық жəне аппараттық жабдықтарының перспективалары мен жағдайларын игеру
Компьютерлік желілерді ұйымдастыру және дербес компьютерлердің желідегі жұмысының ерекшеліктерін, қазіргі заманғы компьютерлік желілерде ақпаратты сақтау, іздеу, өндеу, ұсыну және тасымалдау технологияларын, жергілікті желілердің жұмысын және желінің құрал-жабдықтарының түрлерін, оның қажеттілігі мен жұмыстың принцптерін оқыту.
WEB – технологиялары ” мақсаты - студенттерге программалаудың жаңа бағытының ерекшеліктері мен қасиеттерін, соның ішінде Интернет – программалаудың, яғни қазіргі заманғы WEB – қосымшаларының аспаптық құралдары мен технологияларын өңдеуді оқып үйрету болып табылады
Бұл пəннің мақсаты: информатиканың дамуындағы негізгі тенденцияларды қамтитын теориялық жəне тəжірибелік мағлұматтармен студенттерді таныстыру; дискретті математика элементтерімен таныстыру; есептелінетін жүйе архитектурасы, операциялық жүйелер мен желілер туралы түсінік беру; студенттерге алгортимдер мен блок-схемаларды құруды үйрету; компьютерлік графика негіздерімен жəне желілік қосымшаларды құрудың негізгі концепцияларымен таныстыру. Пəнді оқытудың негізгі мəселелері: студенттерге есептерді алгоритмдеу негізін, тиімді алгоритмдерді құруды жəне қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдануды оқыту; қазіргі ақпараттық технологиялар мүмкіндіктерін жəне олардың даму перспективасын игеру; компьютерлік желілер мен компьютердің программалық жəне аппараттық жабдықтарының перспективалары мен жағдайларын игеру.
Ақпараттық қауіпсіздіктің негіздері ақпараттық жүйелердегі ақпаратты қорғау жүйелерін қолданудың теориялық негіздерін құру мен практикалық дағдыларын игеруге және деректерді қорғауды жүзеге асыру үрдістерін, әдістерін және құралдарын жүйелі көрсетілуін оқытуға арналған.
«ПҚЖИ негізгі процесстерін модельдеу кезінде математикалық статистика». Болашақ кен инженері мамандарын тау-кен ісінде және өндірісті басқаруда зерттеудің математикалық-статисикалық әдіс, тәсілдерін кеңінен қолдануға үйрету. Бірнеше нұсқалардан экономикалық тұрғыдан оңтайлы да, тиімді технология - осы салыстырылып отырған бірнеше нұсқалардың экономикалық көрсеткіштері арасындағы айырмашылықтарды анықтап, олардың маңыздылығын негіздеу арқылы таңдап алу.