KAZNRTU LMS / АСКАРОВА НУРСАНАТ ТЕМИРБЕКОВНА
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень :
  • Ученое звание :
  • Должность :
  • Количество курсов : 14
  • Популярность курсов : 5716
  • Подробнее...
Курсы:
для студентов 2-го курса
Операциялық жүйелер пәнінің мақсаты есептеу машиналары, жүйелері және желілерінің жүйелік бағдарламалық қамтамасын іске қосу асыру ұстанымдарын қалыптастыру және функционалдық жабдықтарының әдістемелік негіздерін ұйрету
Студенттердің теориялық білім базасын нығайту және Турбо Паскаль тілін қолданып, күрделі программалық жобаларды құруға дағдыландыру, сондай-ақ, басқа да пәндерді оқып-үйрену барысында студенттерді практикалық және ғылыми есептерді шығаруға даярлау.
Изучение основ алгоритмизации и прикладного программирования (с использованием языка С++), формирование у студентов общих методологических основ и практических навыков разработки программ, методов разработки алгоритмов.
Для студентов специальности 5В071900
Изучение основных этапов развития вычислительной техники и средств коммуникации, понятий и структур информационного процесса, способов представления информации в ЭВМ, состава аппаратных и программных средств, операционных систем и прикладного программного обеспечения современных ЭВМ, основных понятий компьютерных сетей, компьютерной безопасности, мультимедийных и интернет-технологий.
«Объектілі-бағытталған бағдарламалау» пәнін оқытудың негізгі мақсаты: алгоритм принциптерін және оның математикалық талдауын, мәліметтер типтерін, программалауды автоматтандыру әдістерін оқып-үйрену, С++ тілінің операторларымен танысу, С++ тілін қолданып күрделі программалық жобаларды құруға дағдыландыру, яғни процедура және функцияны, тілдің стандартты модулін, мәліметтердің стандартты құрылымын, программалық қамтаманы жобалау әдістерін меңгеру, программалау стилін және программалау сапасының көрсеткіш негіздерін үйрету.
Для студентов 3 курса
Целью изучения дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» является изучение основ прикладного программирования (с использованием языка С++), формирование у студентов общих методологических основ и практических навыков разработки программ, методов разработки алгоритмов. Задачами изучения данной дисциплины являются: - программирование линейных, разветвляющихся, циклических структур алгоритмов; - программирование задач по обработке одномерных и двумерных массивов, строковых данных и динамических структур; - программирование задач с использованием функций, задач обработки структур данных, файлов, списков; - программирование классов.
«Ақпараттық технологиялар» пәнін оқытудың мақсаты: - ақпараттық технологиялардың (АТ) негізгі ұғымдарын оқып білу; - ақпараттық технологиялардың даму кезеңдерін, қазіргі кездегі АТ негізгі қасиеттерін оқып білу; - С/С++ тілін қолданып программалық жоба құру үшін теориялық және тәжірибелік білім мен машық алу; - берілген сұрақтар бойынша студенттер бойында білім мен тәжірибе қалыптастыру. Пәнді оқытудың міндеті: - ақпараттық технологиялардағы жаңа перспективалық бағыттарды зерттеу; - радиотехника мен телекоммуникациядағы ақпараттық технологияларды үйрету; - программалаудың негізгі бағыттарын оқып-үйрену; - С/С++ тілінде сызықтық және сызықтық емес алгоритмдер құрылымдарын, қолданушылар функцияларын программалау.
- обучение студентов методологии проектирования программных средств, технологий объектно-ориентированного программирования; - получение практических навыков для создания приложений с использованием языка Java; - подготовка студентов к решению практических задач в процессе изучения других дисциплин; - выработка оценки современного состояния и перспективных направлений развития технологий программирования.
Студенттерге объектілі-бағытталған программалау технологиясын, программалық құралдарды жобалау әдістерін, программалау орталарының заманауи жабдықтарын зерттеп, қолдана отырып программалауға үйрету. Программалау технологияларының қазіргі жағдайын және даму бағытын бағалай алуға үйрету
Изучение методологии программирования с использованием современных инструментальных сред программирования, технологий объектно-ориентированного программирования. Получение практических навыков для создания приложений с использованием языка Java.
Задачами изучения данной дисциплины являются: - программирование линейных, разветвляющихся, циклических структур алгоритмов; - программирование задач по обработке одномерных и двумерных массивов, строковых данных; - программирование задач с использованием процедур, функций, стандартных модулей, графических объектов; - программирование задач обработки структур данных, расположенных на внешних носителях.