KAZNRTU LMS / АЛИМСЕИТОВА ЖУЛДЫЗ КЕНЕСХАНОВНА
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень :
  • Ученое звание :
  • Должность : Лектор
  • Количество курсов : 33
  • Популярность курсов : 4450
  • Подробнее...
Курсы:
"Ақпараттық қауіпсіздік негіздері" пәнiнiң мақсаты ақпараттың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін әдістер мен технологиялармен және олардың жұмыс қағидаттарымен танысу, ақпараттық қауіпсіздікке қатысты анықтамалар мен терминдерге шолу, ақпараттық қауіпсіздікке төнетін қауіптерді және шабуылдардың жүзеге асырылуын қарастыру, компьютерлік ақпараттың қорғанышына қойылатын талаптарды, қорғаныштың программалық әдістерін, сондай-ақ көшірмелеуден қорғанышты орнату әдістерін үйрету. Ақпаратты бұзудың вирустық әдістерін меңгеру. Windows 2000 жүйесіне жасалатын шабуылдардың түрлері мен қауіпсіздендіру шараларына талдау жасап, Windows 2000 жүйесінің тораптық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін процедураларды толық қарастыру, компьютерлік стеганографияның негіздері мен жүзеге асырылу әдістерін үйрету.
"Компьютерлiк ақпаратты қорғау әдiстерi мен құралдары" пәнiнiң мақсаты компьютер жүйелерiнде ақпаратты қорғаудың негiзгi принциптерiн үйрену, ақпаратты, деректер қоймасын және программаларды қауiпсiз сақтауды қамтамасыздандыру. Көрсетiлген мақсатқа программалық және аппараттық жабдықтардың бiрiккен жұмысын үйрену арқылы ғана жетуге болады.
«Дерекқорды жобалау және қорғау» (ДҚЖжҚ) пәнін беру мақсаты дерекқорларды (ДҚ) жобалау және қорғау теориясы және практикасы мен байланысқан сұрақтарды игеру.
«Проектирование систем защиты информации» является изучение вопросов, связанных с направлениями развития, методиками проектирования систем защиты информации, освоение методов проектирования систем защиты информации, а также формирование у студентов знаний по данным вопросам и навыков по их применению.
Дисциплина «Основы информационной безопасности» изучает основы информационной безопасности, основные понятия и составляющие информационную безопасность, требования к защите и безопасности информации, основные угрозы и программно-технические меры борьбы с угрозами.
“Ақпарат қорғау жүйелерін жобалау” пәнін оқытудың негізгі мақсаты: ақпарат қорғау жүйесін жобалау әдістемесімен және даму бағыттарымен байланысты мәселелерді оқып-үйрену, қорғаныш жүйесін жобалау әдістерін меңгеру, сондай-ақ студенттерде осы мәселелер бойынша білім қалыптастыру және оларды іс жүзінде қолдана білуге дағдыландыру.
Пәнді оқытудың мақсаты. "Ақпаратты қорғау теориясына кіріспе" пәнiнiң мақсаты құпия ақпаратты сақтау, өңдеу, іздеу, тарату, түрлендіру, қалпына келтіру сұрақтарымен таныстыру. Пәнді үйренудегі міндеттер. "Ақпаратты қорғау теориясына кіріспе" курсын оқу міндеттеріне ақпаратты талдаудың негізгі әдістерін, криптология, криптография, криптоталдау негіздерін, шифрлардың беріктілігін, кодтауды, шифрлау жүйелерінің модельдерін қарастыру жатады.
“Ақпарат қорғау жүйесін жобалау” пәнін оқытудың негізгі мақсаты: ақпарат қорғау жүйесін жобалау әдістемесімен және даму бағыттарымен байланысты мәселелерді оқып-үйрену, қорғаныш жүйесін жобалау әдістерін меңгеру, сондай-ақ студенттерде осы мәселелер бойынша білім қалыптастыру және оларды іс жүзінде қолдана білуге дағдыландыру.
Целью преподавания дисциплины «Биометрия и нейронные сети» является: ознакомить студентов с методологическими основами принципов построения и функционирования искусственных нейронных сетей, основных видов нейронных сетей и применения нейронных сетей, изучению методов биометрической идентификации, а также применения биометрических технологий.
"Жүйелік бағдарламалау технологиясы" пәнiнiң мақсаты компилятор, транслятор, операциялық жүйелерін құру мәселелерін, дербес компьютердің техникалық құралдарын жән бағдарламалық жүйелердің жұмысын ұйымдатырудың басқаруын оқып үйрену.
Целью преподавания дисциплины «Теоретические основы защиты информации» является ознакомить студентов с вопросами хранения, обработки, поиска, передачи, преобразования, восстановления секретной информации. Задачами изучения дисциплины являются: рассмотрение основных методов анализа информации, основ криптологии, криптографии, криптоанализа, стойкости шифров, кодирования, моделей систем шифрования.
Целью преподавания дисциплины «Организация систем информационной безопасности» является ознакомить магистрантов с вопросами организации систем информационной безопасности на объекте. Дать знания о стандартах систем информационной безопасности, политике безопасности, методах и средствах обеспечения безопасности.
“ Ақпараттық қауіпсіздік негіздері ” пәнін оқытудың негізгі мақсаты: ақпарат қорғау жүйесін жобалау әдістемесімен және даму бағыттарымен байланысты мәселелерді оқып-үйрену, қорғаныш жүйесін жобалау әдістерін меңгеру, сондай-ақ студенттерде осы мәселелер бойынша білім қалыптастыру және оларды іс жүзінде қолдана білу.
Целью преподавания дисциплины «Математика криптографии и шифрования» является изучение вопросов математики, которые используются в криптографии и шифровании. Задачами изучения дисциплины являются: изучение математических основ, правил, теорем и методов, применяемых в криптографии и шифровании, а также их практическое применение.
Пәнді оқытудың мақсаты. "Ақпаратты қорғаудың математикалық негіздері" пәнiнiң мақсаты құпия ақпаратты сақтау, өңдеу, іздеу, тарату, түрлендіру, қалпына келтіру сұрақтарымен таныстыру. Пәнді үйренудегі міндеттер. "Ақпаратты қорғаудың маематикалық негіздері" курсын оқу міндеттеріне ақпаратты талдаудың негізгі әдістерін, криптология, криптография, криптоталдау негіздерін, шифрлардың беріктілігін, кодтауды, шифрлау жүйелерінің модельдерін қарастыру жатады.
Биометрия және нейрондық желілер пәнінің мақсаты жасанды нейрондық желілердің жұмысын және құрудың әдістемелік негіздерін үйрету, нейрондық желілердің негізгі түрлері және нейрондық желілердің қолданылуы, биометриалық идентификация әдістерін оқу, сонымен қатар биометиялық технологиялардың қолданылуы.
"Ақпаратты қорғаудың теориялық негіздері" пәнiнiң мақсаты құпия ақпаратты сақтау, өңдеу, іздеу, тарату, түрлендіру, қалпына келтіру сұрақтарымен таныстыру.
"Компьютерлiк және телекоммуникациялық жүйелерді қорғау" пәнiнiң мақсаты компьютер жүйелерiнде ақпаратты қорғаудың негiзгi принциптерiн үйрену, ақпаратты, деректер қоймасын және программаларды қауiпсiз сақтауды қамтамасыздандыру. Көрсетiлген мақсатқа программалық және аппараттық жабдықтардың бiрiккен жұмысын үйрену арқылы ғана жетуге болады.
Пәнді оқытудың мақсаты. “Ақпаратты қорғау жүйелерін ұйымдастыру” пәнін оқытудың негізгі мақсаты: ақпарат қорғау жүйесін жобалау әдістемесімен және даму бағыттарымен байланысты мәселелерді оқып-үйрену, қорғаныш жүйесін жобалау әдістерін меңгеру, сондай-ақ студенттерде осы мәселелер бойынша білім қалыптастыру және оларды іс жүзінде қолдана білуге дағдыландыру.Пәнді үйренудегі міндеттер. “Ақпаратты қорғау жүйелерін ұйымдастыру” пәнін оқып-үйрену нәтижесінде студент мынадай мәлелелер бойынша жүйелік білім алуға тиісті: қауіпсіздік стандарттары, ақпараттық жүйелерге төнетін қауіптер, ақпарат қорғауға қойылатын талаптар, қорғаныш құрудағы келістер, қорғаныш жүйесінің сәулеті, қорғау үдерісін оңтайлы басқару, қауіпсіздік саясаты, желілік қорғаныш жүйесінің сәулеті.
Дисциплина "Информационная безопасность экономических систем" предназначена для магистрантов 2 курса специальности 6M100200 - Системы информационной безопасности. Задачей изучения дисциплины является усвоение основных принципов обеспечения информационной безопасности экономических систем: экономическая информация как объект безопасности, системный подход к проектированию систем защиты экономических систем (ЭС), методы и средства обеспечения безопасности ЭС, информационная безопасность электронной коммерции.
Дерекқорларды қорғау және жобалау
Целью преподавания дисциплины «Профессиональный казахский (русский) язык» является ознакомить студентов с вопросами овладения предметно-языковым материалом на основе теории информации. Дать знания о профессиональном казахском (русском) языке, терминологии с учетом специфики специальности, теории информации и кодировании. Задачами изучения дисциплины являются: рассмотрение профессиональных терминов в сфере своей специальности; видов информации; способов измерения информации; современных технологий в области хранения и передачи информации; физических свойств сообщений, сигналов и помех в информационных системах; математических основ количественного описания информации; свойств количественных характеристик информации; принципов эффективного и помехоустойчивого кодирования; принципов проведения анализа и методов описания информационных систем.
Курс "Защита и безопасность баз данных" (ЗББД) предназначен для студентов 4-го курса специальности "Системы информационной безопасности" и посвящен изучению вопросов, связанных с теорией и практикой обеспечения защиты и безопасности баз данных (БД). Изучаются методы проектирования безопасной БД, технологии защиты БД, методы защиты БД, их применение, язык SQL для создания, работы и защиты БД.
«Криптография және шифрлау математикасы» пәнін беру мақсаты криптографияда және шифрлауда қолданатын математика сурақтарын игеру.
«Дерекқорды қорғау және қауіпсіздендіру» (ДҚҚжҚ) пәнін беру мақсаты дерекқорларды (ДҚ) жобалау және қорғау теориясы және практикасы мен байланысқан сұрақтарды игеру.
В результате изучения данной дисциплины студент должен приобрести систематизированные знания в вопросах: основные понятия и составляющие информационной безопасности, требования к защите и безопасности информации, основные угрозы и программно-технические меры борьбы с угрозами
Криптографические методы защиты информации – это мощное оружие в борьбе за информационную безопасность.Криптографические методы защиты информации - это специальные методы шифрования, кодирования или иного преобразования информации, в результате которого ее содержание становится недоступным без предъявления ключа криптограммы и обратного преобразования. Криптографический метод защиты, безусловно, самый надежный метод защиты, так как охраняется непосредственно сама информация, а не доступ к ней (например, зашифрованный файл нельзя прочесть даже в случае кражи носителя). Данный метод защиты реализуется в виде программ или пакетов программ.
«Мамандыққа кіріспе»пәнінің мақсаты болашақ мамандықтыңтехнологиясымен, ақпараттық қауіпсіздік бойынша мамандардың кәсіби аймақтарымен, ақпаратты қорғаудың негізгі проблемаларымен және олардың шешімдерімен таныстыру.
«Ақпаратты криптографиялық қорғаудың әдістері мен құралдары» пәнінің мақсаты студенттерді ақпаратты криптографиялық қорғаудың әдістері және құралдарымен, құрастыру, қолдану принциптерімен, олардың артықшылықтары мен және кемшіліктерімен таныстыру.
«Криптография және шифрлау математикасы» пәнін беру мақсаты криптографияда және шифрлауда қолданатын математика сурақтарын игеру.
Целью преподавания дисциплины «Математическая теория защиты информации» является ознакомить студентов с вопросами хранения, обработки, поиска, передачи, преобразования, восстановления секретной информации. Задачами изучения дисциплины являются: рассмотрение основных методов анализа информации, основ криптологии, криптографии, криптоанализа, стойкости шифров, кодирования, моделей систем шифрования.
«Дерекқордың қауіпсіздігі және сенімділігі» (ДҚҚжС) пәнін беру мақсаты дерекқорларды (ДҚ) жобалау және қауіпсіздігін қамтамасыз ету теориясы және практикасы мен байланысқан сұрақтарды игеру.
Цельюпреподавания дисциплины «Введение в специальность» является ознакомление студентов с терминологией будущей специальности, с областями профессиональной деятельности специалистов по информационной безопасности, основными проблемами защиты информации и их решениями. Задачами изучения дисциплины являются приобретение студентами знаний: профессиональной терминологии, аспектов проблемы защиты и безопасности данных, основных угроз безопасности компьютерных систем и инфокоммуникационных сетей, основных направлений компьютерной безопасности, современных технологий защиты информации в компьютерных системах и инфокоммуникационных сетях, аппаратных и программных средств обеспечения информационной безопасности.