KAZNRTU LMS / ЕРМЕКБАЕВА АЛИЯ ОМИРБЕКОВНА
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень :
  • Ученое звание :
  • Должность : Сениор-лектор
  • Количество курсов : 25
  • Популярность курсов : 16445
  • Подробнее...
Курсы:
Пәнді оқыту мақсаты: - металл кесу процесін басқару негіздері туралы ғылыми білімді, қысылған материалдың жоңқаға өту процессіне ілесіп жүретін физикалық, химиялық, механикалық және басқада құбылыстар туралы түсініктерді, машина тетіктерінің өңдеу режимдері мен процестердің функционалды параметрлерінің қойылған шарттарға байланысты өзгеру заңдылықтарын зерделеу.
Пәнді оқытудың мақсаты - студенттердің техникалық танымын кеңейту және жоғары сапалы өнімді жобалауға, сенімді және тұрақты технологиялық процестерді ұйымдастыруға қажетті арнайы білім мен қабылеттер кешеніне қол жеткізу.
Пәнді оқытудың мақсаты- студенттердің қолданбалы метрология негіздерін тәжірибеде: өлшеу құралдарын салыстырып тексеруде, калибрлеуде, сынауда және типін бекітуде, өлшемді орындау әдістемесін метрологиялық аттестаттауда пайдалана білу.
Материалдарды кесу туралы жалпы мағлұмат. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Кесу элементтері.Жүзді саймандар мен металдың кесіп алынған қабатының геометриялық және конструктивтік параметрлері. Кесу кинематикасы. Негізгі ережелері. Білдектердің кинематикасы және кесу кинематикасы. Жоңқа қалыптасу процесі. Металдың пластикалық деформациясы туралы мәлімет. Кесу процесін эксперимент жүзінде зерттеу әдістері. Жоңқаның қалыптасу процесі және жоңқа түрлері Жоңқаның шөгуі және иірмелі жоңқаның пайда болу жолдары. Жоңқаның сыртқы көрінісін анықтайтын факторлар. Жоңқаның шөгуін анықтау әдістері. Шордың пайда болу процестері. Шордың пайда болу табиғаты, сипаттамасы.Кесу күші мен жұмысы және оларды құраушылар. Кесу аумағындағы жылу мен температура. Кесу процесі кезіндегі құралдың тозуы. Кесу процесі кезіндегі құралдың тозуы. Тозу критерийлері. Қажақты өңдеу. Ажарлау түрлері. Қажақты материалдар және құралдар, олардың сипаттамалары.Механикалық өңдеудегі тетіктердің өлшемі мен пішімдерінің дәлдігі, беттердің сапасы. Беттердің кедір-бұдырлығы, қалып қойған кернеу, беткі қабаттың микроқұрылымдары, микро қаттылығы. Тозу мен кесу режимі элементтерінің өңделген беттің пішімі мен дәлдігіне әсері.Технологиялық майлап-суыту заттары (СОТС), олардың сипаттамалары және оларды кесу аумағына келтіру әдістері. Өлшемдік өңдеудің физикалық және химиялық әдістері. ФХМРО жалпы сипаттамасы. Электроэрозиондық, элекротүйіспелі, электрохимиялық, электрондысәулелік, ультрадыбыстық және басқадай өңдеу әдістері процестерінің теориялары туралы жалпы мәліметтер.
«Өзара алмасымдылық негіздері» пәнін оқытудың мақсаты студенттерді өзара алмасымдылықты және машина жасау мен аспап жасаудың заманауи бұйымдарына қатысты оның әдістемелік негіздерін қамтамасыз ету эдістерімен таныстыру болып табылады. Пәнді зерделеу болашақ бакалаврларға машиналарды жобалаудың қажетті деңгейін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Өнеркәсіптік тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасын басқару және статистикалық бақылау әдістері саласының анықтамалары мен негізгі ұғымдары.Сапаны басқару және статистикалық әдістер.Сапаны басқарудың статистикалық әдістері. Негізгі ережелер. Графикалық әдістер, статистикалық жиынтықтарды талдау әдістері және экономика-математикалық әдістер. «Сапаны басқарудың жеті құралы» Статистика негіздері. Қарапайым үлестіру заңы. Сапаны бақылау. Бақылау карталары.Корреляциялық талдау. Регрессивтік талдау. Процес тұрақтылығын анықтау және бақылау. Фишер критерийі бойынша дисперсиялық талдау. Статистикалық қабылдап бақылау. Болжаудың статистикалық әдістері. Болжаудың сапалы әдістері. Эксперимент теориясы. Модельдеу. Таңдама теориясы туралы негізгі ұғымдар және анықтамалар. Кездейсоқ таңдаманы іске асыру. Таңдамалы бақылау теориясы. Таңдама әдістерінің мәселелері. Таңдамалы орташа және дисперсия қасиеттері.
Цель изучения дисциплины – приобретение студентами научных знаний основ управления процессом резания металлов, дать представления о физико-химико-механических других явлениях, сопровождающих процесс перехода сжимаемого материала в стружку и ознакомить с основными закономерностями изменения функциональных параметров процесса от условий и режимов обработки деталей машин.
Целью преподавания дисциплины является приобретение студентами научных знаний основ сертификации как оценки качества продукции и услуг, управления качеством на современном предприятии.
Пәнді оқытудың мақсаты - стандарттау, сертификаттау және метрология саласы бойынша студенттердің білім жүйесін тұрақты қалыптастыру, техникалық реттеу саласының құралдары мен іс ретін қолдануды, өнім мен көрсетілетін қызметті бағалау мен сапаны басқаруда сертификаттаудың ғылыми негіздерін пайдалана білуді үйрету және өлшеу түрлері, өлшеу құралдары, өлшеу бірыңғайлығын қамтамасыз ету, метрологияның заңнамалық, теориялық және қолданбалы негіздерімен студенттерді таныстыру.
Пәнді оқытудың мақсаты- студенттердің металл кесу процесін басқару негіздері туралы ғылыми білімді, қысылған материалдың жоңқаға өту про-цессіне ілесіп жүретін физикалық, химиялық, механикалық және басқада құбылыстар туралы түсініктерді, машина тетіктерінің өңдеу режимдері мен процестердің функционалды параметрлерінің қойылған шарттарға байланысты өзгеру заңдылықтарын зерделеуді үйрету. Пәнді зерделеудің міндеті жүзді және қажақты саймандармен өңдеу әдістері үшін кесу режимдерін есептей білуді, кесіп өңдеу процесін бөлек операциялар мен технологиялық процестер үшін тиімділеуді, автоматтандырылған процестердегі кесу сайманы мен кесу процесінің сенімділігін қамтамасыз етуді, машина тетіктерінің қолдану қасиеттерін механикалық өңдеу кезінде қамтамасыз етуді үйрету.
Статистические методы и управление качеством. Графические методы, методы анализа статистических совокупностей и экономико-математические методы. «Семь инструментов контроля качества» (методы административного управления) позволяют простыми методами решить до 95 % проблем, возникающих при контроле качества в самых разных областях.Основы статистики. Параметры статистической совокупности. Закон нормального распределения. Контроль качества. Контрольные карты.Корреляционный анализ.Регрессивный анализ. Контроль и определение стабильности процесса.Дисперсионный анализ по критерию Фишера. Приёмочный статистический контроль. Статистические методы прогнозирования.Качественные методы прогнозирования. Теория эксперимента. Моделирование. Основные понятия и определения теории выборок. Реализация случайного выбора. Теория выборочного контроля. Задачи выборочного метода. Свойства выборочных средних и дисперсий.
Пәнді оқытудың мақсаты- студенттердің қолданбалы метрология негіздерін тәжірибеде: өлшеу құралдарын салыстырып тексеруде, калибрлеуде, сынауда және типін бекітуде, өлшемді орындау әдістемесін метрологиялық аттестаттауда пайдалана білу.
Цель изучения дисциплины –приобретение студентами научно - технических основ стандартизации, сертификации и метрологии и ознакомить с основными методами определения погрешностей, этапами подготовки стандартов и процедурами сертификации продукции и услуг
Сертификаттау өнімнің және қызмет көрсетудің азаматтардың өмір қауіпсіздігін, денсаулығын, мүліктерін және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету көрсеткіштерін міндетті тексеруден өткізуді қарастырады. Тұтынушылардың өнім туралы ғана емес, өнімді дайындауға және оны таратуға қатысты тұлға туралы толық та, ақиқатты ақпарат алу құқығы заң жүзінде бекітілген. ҚР-ның сертификаттау жөніндегі мемлекеттік стандарттары сертификаттау обьектілері мен процедураларына бірыңғай нормалар мен талаптарды бекітеді.
Пәнді оқытудың мақсаты- студенттерді теориялық, құқықтық және қолданбалы метрология негіздері туралы терең ғылыми білім алуға, өлшеу бірыңғайлығын қамтамасыз етудің құқықтық негіздерін, кәсіпорын метрологиялық қызметінің құрылымы мен функциясын, салыстырып тексеру, салыстырып тексеру сұлбалары мен жабдықтары түрлерін білуге, сонымен қатар метрологияның негізгі мәселелерін шешуге машықтандару
Пәнді оқытудың мақсаты - студенттерге өнім мен көрсетілетін қызметті бағалау мен сапаны басқаруда сертификаттаудың ғылыми негіздерін пайдалана білуді үйрету
Цель изучения дисциплины – приобретение студентами научно-технических основ стандартизации, сертификации и метрологии и ознакомить с основными методами определения погрешностей, этапами подготовки стандартов и процедурами сертификации продукции и услуг.
Целью преподавания дисциплины является расширение технической эрудиции студентов и приобретение ими комплекса специальных знаний и умений, необходимых для проектирования и организации надежных и стабильных технологических процессов, обеспечивающих изготовление высококачественной продукции
«Өзара алмасу, стандарттау, сертификаттау және техникалық өлшемдер» пәнін оқытудың мақсаты студенттерді өзара алмасымдылықты және машина жасау мен аспап жасаудың заманауи бұйымдарына қатысты оның әдістемелік негіздерін қамтамасыз ету эдістерімен таныстыру болып табылады. Пәнді зерделеу болашақ бакалаврларға машиналарды жобалаудың қажетті деңгейін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Метрологическая экспертиза конструкторской и технологиче¬ской документации — это анализ и оценка технических решений по выбору параметров, подлежащих измерению, установлению норм точности и обеспечению методами и средствами измерений процессов разработки, изготовления, испытания, эксплуатации и ремонта изделий. Она является частью общего комплекса работ по метрологическому обеспечению производства.
Общие сведения о резании металлов.Геометрические и конструкционные параметры лезвия инструмента и срезаемого слоя. Система координатных плоскостей и координатные плоскости. Процесс стружкообразования и типы стружек.Сила и работа резания и их составляющие. Теплота и температура в зоне резания.Скорость резания, стойкость и ресурс инструмента. Абразивная обработка. Смазочно–охлаждающие техноло-гические средства. Физико-химические методы размерной обработки. Качество поверхности деталей при механической обработке.
Целью и задачей изучения дисциплины является приобретение студентами научных знаний основ стандартизации и сертификации. Знание законодательной и нормативной базы стандартизации и ознакомить с основными закономерностями организации работ по стандартизации в Республике Казахстан, Государственной системой стандартизации РК. Стандартизация в зарубежных странах. Международная и региональная стандартизация. Сущность и содержание сертификации. Правовые основы и организационно-методические принципы сертификации в РК. Международная сертификация. Сертификация импортируемой продукции в Казахстане.
Целью преподавания дисциплины является приобретение студентами научных знаний основ сертификации как оценки качества продукции и услуг, управления качеством на современном предприятии.
Целью преподавания дисциплины является приобретение студентами научных знаний основ сертификации как оценки качества продукции и услуг, управления качеством на современном предприятии.
Пәнді оқытудың мақсаты- студенттердің металл кесу процесін басқару негіздері туралы ғылыми білімді, қысылған материалдың жоңқаға өту про-цессіне ілесіп жүретін физикалық, химиялық, механикалық және басқада құбылыстар туралы түсініктерді, машина тетіктерінің өңдеу режимдері мен процестердің функционалды параметрлерінің қойылған шарттарға байланысты өзгеру заңдылықтарын зерделеуді үйрету. Пәнді зерделеудің міндеті жүзді және қажақты саймандармен өңдеу әдістері үшін кесу режимдерін есептей білуді, кесіп өңдеу процесін бөлек операциялар мен технологиялық процестер үшін тиімділеуді, автоматтандырылған процестердегі кесу сайманы мен кесу процесінің сенімділігін қамтамасыз етуді, машина тетіктерінің қолдану қасиеттерін механикалық өңдеу кезінде қамтамасыз етуді үйрету.