KAZNRTU LMS / ШАЙКУЛОВА АКТОТЫ АЛИЕВНА
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень : Кандидат технических наук
  • Ученое звание :
  • Должность : Кандидат технических наук
  • Количество курсов : 18
  • Популярность курсов : 5093
  • Подробнее...
Курсы:
«Есептеу жүйелері мен желілерін ұйымдастыру» пәнін оқытудың мақсаты Есептеу машиналарын, ЭЕМ жүйелері мен желілерін ұйымдастырудың ерекшеліктерін, жекелеген құрылғыларды құру принциптерін және олардың ақпаратты енгізу, өңдеу және шығару кезіндегі өзара әрекеттесулерін оқып үйрену. Пәнді оқыту міндеттері Пәнді оқу барысында алынған білім мен машықтар біліктілік сипаттамада орнатылған бакалавр білімі мен машығына сәйкес болу керек. Білім: курсты оқу процесінде студенттер ЭЕМ-нің түйіндері мен құрылғыларының, жекелеген жағдайларда есептеу жүйелері мен желілерінің тұтастай жұмыс жасау принциптері туралы жүйелі білім алулары керек. Машық: пәнді оқу нәтижесінде студенттер есептеу жүйелері мен желілерінің жабдықтарын қолдана алып, есептеу техникасының құрылымдық ұйымдастырылуы мен программалық қамтамаларының ерекшеліктерін түсініп, есептеу техникасын модернизациялау принциптерін білулері керек.
Студенттердің теориялық білім базасын нығайту және Турбо Паскаль тілін қолданып, күрделі программалық жобаларды құруға дағдыландыру, сондай-ақ, басқа да пәндерді оқып-үйрену барысында студенттерді практикалық және ғылыми есептерді шығаруға даярлау.
«Алгоритмдік тілдерде программалау» пәнін оқытудың негізгі мақсаты: студенттердің теориялық білім базасын нығайту және Турбо Паскаль тілін қолданып, күрделі программалық жобаларды құруға дағдыландыру, сондай-ақ, басқа да пәндерді оқып-үйрену барысында студенттерді практикалық және ғылыми есептерді шығаруға даярлау.
«С++ тілінде программалау» пәнін оқытудың негізгі мақсаты: студенттердің теориялық білім базасын нығайту және С++ тілін қолданып, күрделі программалық жобаларды құруға дағдыландыру, сондай-ақ, басқа да пәндерді оқып-үйрену барысында студенттерді практикалық және ғылыми есептерді шығаруға даярлау.
«Ақпараттану» пәнін оқытудың мақсаты есептеу техникасының даму кезеңдері және коммуникация жабдықтарын, ақпараттық үрдістердің құрылымы және олар туралы түсініктерді, ЭЕМ-де ақпаратты көрсету тәсілдерін, аппараттық және программалық жабдықтар құрамын, қазіргі кездегі ЭЕМ-ң операциялық жүйелерін және қолданбалы программалық қамтамаларын оқып үйрену. Ақпаратты қорғау мен қауіпсіздендірудің негізгі әдістеріне шолу жасау.
Пәнді оқытудың негізгі мақсаты: алгоритм принциптерін және оның математикалық талдауын, мәліметтер типтерін, программалауды автоматтандыру әдістерін оқып-үйрену, Паскаль тілінің операторларымен танысу, Паскаль тілін қолданып күрделі программалық жобаларды құруға дағдыландыру, яғни процедура және функцияны, тілдің стандартты модулін, мәліметтердің стандартты құрылымын, программалық қамтаманы жобалау әдісітерін меңгеру, программалау стилін және программалау сапасының көрсеткіш негіздерін үйрету. Пәнді үйренудегі міндеттер: Паскаль тілінің негізгі түсініктемелерін (мәліметтер типтері, айнымалылары, операторлары, өрнектері), тілдің басқару операторларын, ішкі программаларын, динамикалық құрылымдарын, программалау технологиясының негізін, программаны тестілеу және түзету әдістерін меңгеруді оқып-үйрену осы пәннің негізгі міндеті болып табылады. Пәнді меңгеру барысында студенттер теориялық базасын нығайтып және Турбо Паскаль тілін қолданып, күрделі программалық жобаларды құруды дағдылануы, сондай-ақ, басқа да пәндерді оқып-үйрену барысында практикалық және ғылыми есептерді шығаруды үйренулері қажет.
«Цифрлық құрылғыларды жобалау» пәнінің мақсаты цифрлық құрылғыларды жобалау негіздерін; формальды логиканың негізгі түсініктерін және оның нақты тапсырмалармен байланыстарын; цифрлық автоматтарды талдау және синтездеу тәсілдерін; сандарды арифметикалық және логикалық өңдеудің негізгі алгоритмдерін; сандар формалары және оларды қолдану тәсілдерін оқып үйрену.
“ Теория баз данных ” (ТБД) является изучение основ построения БД, систем управления базами данных (СУБД), основ построения приложений баз данных (БД) в среде СУБД.
С++ тілінде программалау,тіл алфавиті, құрылымы, литерлер, деректер типтері, Тармақталған, сызықтық, циклдік құрылымдар. Массивтермен, жазбалармен, жиындармен, деректер ағындарымен, динамикалық жадымен жұмыс.
«Тілдер және автоматтар теориясы» пәні студенттерді ақпараттық технология саласында туындайтын практикалық инженерлік тапсырмаларды шешуші құрал ретінде қолданылатын, информатика саласындағы автоматтың формальды грамматика және сәйкес тілдерімен таныстыруға арналған. Пәннің мақсаты ақпараттану саласында тапсырмалар қойылымын дұрыс анықтап, шешу үшін қажетті, сонымен қатар цифрлық автоматтарды жобалаудың логикалық негіздері (цифрлық автоматтарды жобалау тапсырмаларын шешудегі формальды логиканың қолданбалы аспектісі; ЦА сипаттау және жұмысын көрсетудің формальді тәсілдері; цифрлық автоматтарды талдау және синтездеу әдістері; сандарды арифметикалық және логикалық өңдеудің фундаментальді алгоритмдері; сандар формалары және оларды қолдану, үйрену) бойынша теориялық негіз қалыптастыратын білім мен тәжірибелерді студенттер бойына дарыту болып табылады.
Компьютерлік ақпаратқа төнетін қаупітер, компьютерлік ақпаратқа төнетін қауіптерден қорғау әдістері мен құралдары, қорғау стандарттары, алгоритмдері
«Ақпараттық технологиялар» пәнін оқытудың мақсаты: - ақпараттық технологиялардың (АТ) негізгі ұғымдарын оқып білу; - ақпараттық технологиялардың даму кезеңдерін, қазіргі кездегі АТ негізгі қасиеттерін оқып білу; - С/С++ тілін қолданып программалық жоба құру үшін теориялық және тәжірибелік білім мен машық алу; - берілген сұрақтар бойынша студенттер бойында білім мен тәжірибе қалыптастыру. Пәнді оқытудың міндеті: - ақпараттық технологиялардағы жаңа перспективалық бағыттарды зерттеу; - радиотехника мен телекоммуникациядағы ақпараттық технологияларды үйрету; - программалаудың негізгі бағыттарын оқып-үйрену; - С/С++ тілінде сызықтық және сызықтық емес алгоритмдер құрылымдарын, қолданушылар функцияларын программалау.
«Цифрлық құрылғыларды жобалау» пәнінің мақсаты цифрлық құрылғылардың ақпараттық, логикалық және арифметикалық негіздерін; формальды логиканың негізгі түсініктерін және оның нақты тапсырмалармен байланыстарын; цифрлық құрылғыларды талдау және синтездеу тәсілдерін; сандарды арифметикалық және логикалық өңдеудің негізгі алгоритмдерін; сандар формалары және оларды қолдану тәсілдерін оқып үйрену.
Паскаль тілінде программа құрылымы. Тіл алфавиті. Құрылымдық программалау. Сызықтық, тарм ақталған, циклдік құрылымдар. массивтермен, қатарлармен, жолдармен, жазбалармен, файлдармен, динамикалық жадымен жұмыс
Ақпаратты көрсету формалары, тәсілдері. Екіліек сандарды қосу, көбейту, азайту, бөлу. Екілік-ондық сандармен арифметикалық операциялар орындау. Автоматты синтездеу. Құрылымдық автомат. Минимизация.
С++ тілінде программалау,тіл алфавиті, құрылымы, литерлер, деректер типтері, Тармақталған, сызықтық, циклдік құрылымдар. Массивтермен, жазбалармен, жиындармен, деректер ағындарымен, динамикалық жадымен жұмыс.
Java NB программалау тілін оқып-үйрену
Сандарды көрсету формалары, санау жүйелері, Қолданбалы программалық қамтамалар, ЭЕМ аппараттық және программалық жабдықтары, операциялық жүйелер, утилиттер, драйверлер, Есептеу желілері және жүйелері, Интернет технологиялар