KAZNRTU LMS / САГЫМБЕКОВА АЖАР ОРЫНГАЛИЕВНА
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень :
  • Ученое звание :
  • Должность :
  • Количество курсов : 27
  • Популярность курсов : 5277
  • Подробнее...
Курсы:
Қысқаша түсінік Пәнді оқыту мақсаты: ақпараттарды қорғаудың техникалық аспектілерін, техникалық барлаудың құралдары мен ақпаратты қорғаудың техникалық әдістері мен тәсілдері оқып үйрену. Пәнді оқыту міндеттері: мәліметтерді рұқсатсыз алу бойынша техникалық барлаудың әдістерін, техникалық барлауға қарсы әрекеттер бойынша шараларды ұйымдастыруды үйрену болып табылады.
Қысқаша түсінік Пәнді оқыту мақсаты: ақпараттарды қорғаудың техникалық аспектілерін, техникалық барлаудың құралдары мен ақпаратты қорғаудың техникалық әдістері мен тәсілдері оқып үйрену. Пәнді оқыту міндеттері: мәліметтерді рұқсатсыз алу бойынша техникалық барлаудың әдістерін, техникалық барлауға қарсы әрекеттер бойынша шараларды ұйымдастыруды үйрену болып табылады.
«Объектілі-бағытталған бағдарламалау» пәнін оқытудың негізгі мақсаты: алгоритм принциптерін және оның математикалық талдауын, мәліметтер типтерін, программалауды автоматтандыру әдістерін оқып-үйрену, С++ тілінің операторларымен танысу, С++ тілін қолданып күрделі программалық жобаларды құруға дағдыландыру, яғни процедура және функцияны, тілдің стандартты модулін, мәліметтердің стандартты құрылымын, программалық қамтаманы жобалау әдістерін меңгеру, программалау стилін және программалау сапасының көрсеткіш негіздерін үйрету.
Пәнді оқытудың негізгі мақсаты: алгоритм принциптерін және оның математикалық талдауын, мәліметтер типтерін, программалауды автоматтандыру әдістерін оқып-үйрену, Паскаль тілінің операторларымен танысу, Паскаль тілін қолданып күрделі программалық жобаларды құруға дағдыландыру, яғни процедура және функцияны, тілдің стандартты модулін, мәліметтердің стандартты құрылымын, программалық қамтаманы жобалау әдісітерін меңгеру, программалау стилін және программалау сапасының көрсеткіш негіздерін үйрету. Пәнді үйренудегі міндеттер: Паскаль тілінің негізгі түсініктемелерін (мәліметтер типтері, айнымалылары, операторлары, өрнектері), тілдің басқару операторларын, ішкі программаларын, динамикалық құрылымдарын, программалау технологиясының негізін, программаны тестілеу және түзету әдістерін меңгеруді оқып-үйрену осы пәннің негізгі міндеті болып табылады. Пәнді меңгеру барысында студенттер теориялық базасын нығайтып және Турбо Паскаль тілін қолданып, күрделі программалық жобаларды құруды дағдылануы, сондай-ақ, басқа да пәндерді оқып-үйрену барысында практикалық және ғылыми есептерді шығаруды үйренулері қажет.
«Мультимедиялық жүйелер» пәнін оқытудың негізгі мақсаты динамикалық көріністерді құру принциптерін үйрену және оларды мультипликацияда, презентацияларды, жарнамалық клиптерді және мультимедиялық оқыту жүйелерін құруда қолдану; мультимедиялық объектілерді стеганографиялық жүйелерде ақпаратты жасыру мақсатымен қолдану болып табылады. Пәнді оқытудың міндеттері мультимедиа өнімін құрудың кезеңдері мен технологиясын, мультимедианың құру құралдары мен компоненттерін, замануи Мультимедиялық жүйелерын үйрену, стеганографиялық жүйелерде Мультимедиялық жүйелерын қолдануды үйрену болып табылады.
Целью изучения дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» является изучение основ прикладного программирования (с использованием языка С++), формирование у студентов общих методологических основ и практических навыков разработки программ, методов разработки алгоритмов. Задачами изучения данной дисциплины являются: - программирование линейных, разветвляющихся, циклических структур алгоритмов; - программирование задач по обработке одномерных и двумерных массивов, строковых данных и динамических структур; - программирование задач с использованием функций, задач обработки структур данных, файлов, списков; - программирование классов.
С++ тілінде программалау,тіл алфавиті, құрылымы, литерлер, деректер типтері, Тармақталған, сызықтық, циклдік құрылымдар. Массивтермен, жазбалармен, жиындармен, деректер ағындарымен, динамикалық жадымен жұмыс.
«Ақпараттық технологиялар» пәнін оқытудың мақсаты: ақпараттық технологиялардың негізгі ұғымдарын оқып білу; С# тілін қолданып программалық жоба құру үшін теориялық және тәжірибелік білім мен машық алу. «Ақпараттық технологиялар» пәнін оқытудың міндеті: программалаудың негізгі бағыттарын оқып-үйрену; С# тілінде басқару құрылымдарын, массивтер, процедуралар мен қатарлар, рекурсияларды программалау.
«Ақпараттық технологиялар» пәнін оқытудың мақсаты: - ақпараттық технологиялардың (АТ) негізгі ұғымдарын оқып білу; - ақпараттық технологиялардың даму кезеңдерін, қазіргі кездегі АТ негізгі қасиеттерін оқып білу; - С/С++ тілін қолданып программалық жоба құру үшін теориялық және тәжірибелік білім мен машық алу; - берілген сұрақтар бойынша студенттер бойында білім мен тәжірибе қалыптастыру. Пәнді оқытудың міндеті: - ақпараттық технологиялардағы жаңа перспективалық бағыттарды зерттеу; - радиотехника мен телекоммуникациядағы ақпараттық технологияларды үйрету; - программалаудың негізгі бағыттарын оқып-үйрену; - С/С++ тілінде сызықтық және сызықтық емес алгоритмдер құрылымдарын, қолданушылар функцияларын программалау.
Пәнді оқыту мақсаты. «Объектілі-бағытталған бағдарламалау» пәнін оқытудың негізгі мақсаты: қолдаңбалы бағдарламалау негіздерін (С++ тілін қолдана отырып) үйрену, программаларды әзірлеудің жалпы әдістемелік негіздері мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. Пәнді үйренудегі міндеттер. С++ тілінің негізгі түсініктемелерін (мәліметтер типтері, айнымалылары, операторлары, өрнектері), тілдің басқару операторларын, ішкі программаларын, динамикалық құрылымдарын, программалау технологиясының негізін, кластарды қолданып программалау, программаны тестілеу және түзету әдістерін меңгеруді оқып-үйрену осы пәннің негізгі міндеті болып табылады. Пәнді меңгеру барысында студенттер теориялық базасын нығайтып және С++ тілін қолданып, күрделі программалық жобаларды құруды дағдылануы, сондай-ақ, басқа да пәндерді оқып-үйрену барысында практикалық және ғылыми есептерді шығаруды үйренулері қажет.
1 Цели изучения дисциплины 1.1 Задачи изучения дисциплины Задачей преподавания дисциплины «Средства технических разведок» является изучение технических аспектов защиты информации, средств технической разведки и технические способы и методы защиты информации. 1.2 В результате изучения дисциплины студент должен знать: методы технической разведки по добыванию сведений, организацию мероприятий по противодействию технической разведке. 1.3 Пререквизиты: предшествующие дисциплины необходимые для изучения данной дисциплины: «Методы и средства защиты и компьютерной информации», «Введение в защиту и безопасность информации», «Основы стандартизации и сертификации средств информационной безопасности». 1.4 Постреквизиты: перечень дисциплин, в которых используются знания изучаемой дисциплины (по рабочему учебному плану специальности): «Эксплуатационная практика», «Правовое и техническое обеспечение систем информационной безопасности».
Пәнді оқыту мақсаты. «Алгоритмдеу және бағдарламалау» пәнін оқытудың негізгі мақсаты: қолдаңбалы бағдарламалау негіздерін (С++ тілін қолдана отырып) үйрену, программаларды әзірлеудің жалпы әдістемелік негіздері мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. Пәнді үйренудегі міндеттер. С++ тілінің негізгі түсініктемелерін (мәліметтер типтері, айнымалылары, операторлары, өрнектері), тілдің басқару операторларын, ішкі программаларын, динамикалық құрылымдарын, программалау технологиясының негізін, кластарды қолданып программалау, программаны тестілеу және түзету әдістерін меңгеруді оқып-үйрену осы пәннің негізгі міндеті болып табылады. Пәнді меңгеру барысында студенттер теориялық базасын нығайтып және С++ тілін қолданып, күрделі программалық жобаларды құруды дағдылануы, сондай-ақ, басқа да пәндерді оқып-үйрену барысында практикалық және ғылыми есептерді шығаруды үйренулері қажет.
Пәнді оқыту мақсаттары мен міндеттері Пәнді оқытудың мақсаты. «Ақпараттық желілер» пәнін оқытудың мақсаты желілік ақпараттық экономиканың негізі болып табылатын ақпараттық желілерді ұйымдастыру мен оларды қолдану принциптерін оқып үйрену болып табылады. Пәнді оқытудың міндеттері. Пәнді оқытудың міндеттері: - ақпараттық желілерді ұйымдастыру принциптерін білу; - желілердің жіктелінуін, топологиялары мен түрлерін білу; - экономика саласында ақпараттық желілерді колдана білу; - компьютерлік ауқымды желіліердің, атап айтқанда Интернет желісінің ақпараттық ресурстарын қолдана білу. Пререквизиттері: «Ақпараттық желілер» пәні “Ақпараттану”, “Математика” пәндерінен алынған білімдерге негізделген. Постреквизиттері: «Ақпараттық желілер» пәнін оқыту барысында алынған білімді мамандық бойынша пәндер мен ЖОО Кеңесі орнататын пәндерді оқыту кезінде және дипломдық жобалау кезінде қолданылады.
Пәнді оқыту мақсаты. «Веб-қосымшаларды жобалау» пәнін оқытудың негізгі мақсаты: веб-қосымшалардың құрылымын, веб-қосымшаларды жобалау технологияларын, веб-қосымшалардың осал жерлері мен олардан қорғану негіздері оқып үйрету; студенттерде веб-қосымшаларды әзірледің жалпы әдістемелік негіздері мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. Пәнді үйренудегі міндеттер. HTML5, XHTML, CSS, PHP, JavaScript, jQuery қолдана отырып веб-қосымшаларды әзірлеу; веб-қосымшаны дерекқормен байланыстыруды ұйымдастыру; веб-қосымшаларды қорғауды оқып-үйрену осы пәннің негізгі міндеті болып табылады.
1 Цели изучения дисциплины 1.1 Задачи изучения дисциплины Задачей преподавания дисциплины «Средства противодействия техническим разведкам» является изучение технических аспектов защиты информации, средств технической разведки и технические способы и методы защиты информации. 1.2 В результате изучения дисциплины студент должен знать: методы технической разведки по добыванию сведений, организацию мероприятий по противодействию технической разведке. 1.3 Пререквизиты: предшествующие дисциплины необходимые для изучения данной дисциплины: «Методы и средства защиты и компьютерной информации», «Введение в защиту и безопасность информации», «Основы стандартизации и сертификации средств информационной безопасности». 1.4 Постреквизиты: перечень дисциплин, в которых используются знания изучаемой дисциплины (по рабочему учебному плану специальности): «Эксплуатационная практика», «Правовое и техническое обеспечение систем информационной безопасности».
Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінің құқықтық және техникалық қамтамалары
Целью изучения дисциплины «Алгоритмизация и программирование (с использованием языка С++), формирование у студентов общих методологических основ и практических навыков разработки программ. Задачами изучения данной дисциплины являются:программирование линейных, разветвляющихся, циклических структур алгоритмов;программирование задач по обработке одномерных и двумерных массивов, строковых данных и динамических структур;программирование задач с использованием функций, задач обработки структур данных, файлов;программирование классов.
«Ақпараттық технологиялар» пәнін оқытудың мақсаты: ақпараттық технологиялардың негізгі ұғымдарын оқып білу; С# тілін қолданып программалық жоба құру үшін теориялық және тәжірибелік білім мен машық алу. «Ақпараттық технологиялар» пәнін оқытудың міндеті: программалаудың негізгі бағыттарын оқып-үйрену; С# тілінде басқару құрылымдарын, массивтер, процедуралар мен қатарлар, рекурсияларды программалау.
Дерекқорларды қорғау және жобалау
Целью преподавания дисциплины «Мультимедийные системы» является изучение принципов построения динамических изображений, их применении, как, например: мультипликация, оформление WEB-страниц, создание презентаций, рекламных клипов и мультимедийных обучающих систем; возможности применения мультимедийных приложений в стеганографических системах для скрытия информации. Задачами изучения дисциплины являются: изучение этапов и технологии создания мультимедиа продукта, компонентов и средств разработки мультимедиа, современных технологий мультимедиа; умение применять мультимедийные технологий в стеганографических системах.
Целью преподавания дисциплины «Защита от психо-информационного воздействия» является изучение основных принципов, средств и способов защиты от психо-информационного воздействия, помогающее защитить лич-ность при воздействии на нее со стороны противника, не дать возможность манипулирования сознанием. Задачей дисциплины является выявление угроз информационной безопасности, совершенствование методов и средств нейтрализации угроз безопасности, и совершенствование системы информа-ционной безопасности в целом.
Целью преподавания дисциплины «Мультимедийные системы» является изучение принципов построения динамических изображений, их применении, как, например: мультипликация, оформление WEB-страниц, создание презентаций, рекламных клипов и мультимедийных обучающих систем; возможности применения мультимедийных приложений в стеганографических системах для скрытия информации. Задачами изучения дисциплины являются: изучение этапов и технологии создания мультимедиа продукта, компонентов и средств разработки мультимедиа, современных технологий мультимедиа; умение применять мультимедийные технологий в стеганографических системах.
Пререквизиттер: «Ақпараттану», «Дискретті математика негіздері» Постреквизиттер: «Дерекқорды қорғау және жобалау», «Дерекқорды қорғау және қауіпсіздендіру» Курстың қысқаша сипаттамасы: «Дерекқор жүйелерінің негіздері» пәнін беру мақсаты дерекқор жүйелерімен жұмыс жасау негіздерін игеру. Пәнді оқу барысында алынған білімдер: дерекқор концепциясы, деректер үлгілері, деректердің реляциялық құрылымы, sql тілі. Пәнді оқу барысында алынған білімдер және дағдылар (кәсіптік, басқару, коммуникациялық): дерекқорды құруды, дерекқордан деректерді алуды, дерекқордағы деректерге өзгерістерді енгізуді игеру.
Радиобарлаудағы қарсылық әрекет жасаудың техникалық құралдарын меңгеру.
Психо-ақпараттық әсерден қорғау» пәнін жүргізудің мақсаты тұлғаны қарсыластың әсер етуінен қорғауға көмектесетін психо-ақпараттық әсер етуден қорғанудың негізгі қағидаттарын, құралдар мен тәсілдерін және есті манипуляциялауға мүмкіндік бермеуді оқып үйрену болып табылады. Пәннің тапсырмасы ақпараттық қауіпсіздіктің қатерлерін табу, қауіпсіздік қатерлерін бейтараптау құралдары мен әдістерін жетілдіру және тұтас ақпараттық қауіпсіздік жүйесін жетілдіру болып табылады. «Психо-ақпараттық әсерден қорғау» пәнін оқу нәтижесінде студенттер: - ақпараттық қауіпсіздіктің қатер көздерінің ерекшеліктерін; - қорғалатын объектілерге әсер етудің мүмкін болатын арналарын анықтауға; - ақпараттық қауіпсіздіктің қатерлерін бейтараптау түрлері, құралдары мен әдістерін білуге; - ақпараттық қауіпсіздіктің бұзылуының салдарын оқуға; - ақпараттық қауіпсіздіктің бұзылуыны салдарын жоюды білуі қажет. Студенттер тұлғаға психо-ақпараттық әсер етуге қарсы әрекет тәсілдерін жүйелей және талдай білулері керек.
Целью изучения дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» является изучение основ прикладного программирования (с использованием языка С++), формирование у студентов общих методологических основ и практических навыков разработки программ. Задачами изучения данной дисциплины являются:программирование линейных, разветвляющихся, циклических структур алгоритмов;программирование задач по обработке одномерных и двумерных массивов, строковых данных и динамических структур;программирование задач с использованием функций, задач обработки структур данных, файлов;программирование классов.