KAZNRTU LMS / ИМАНБЕКОВА МЕЙРАМГУЛ АХМЕТБЕКОВНА
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень : Кандидат технических наук
  • Ученое звание :
  • Должность : Кандидат технических наук, Сениор-лектор
  • Количество курсов : 16
  • Популярность курсов : 1762
  • Подробнее...
Курсы:
Пәнді оқытудың мақсаты: келешектегі мамандар - әр түрлі көлік түрінің пайдалану және технико-экономикалық мінездемелерін темір жол мен орындалатын тасымалды орындаған кездегі шарттары мен үйлесімділік деңгейін анықтайтын, сонымен қатар көліктегі жүкті екінші көлік түріне және жолаушыларды басқа көлікке ауыстыру орындарында өзара әрекеттерінің түрін және ұтымды әдістерін оқып үйренуге тиісті. Пәнді игерген студенттің міндеті: Білуі міндетті: әр түрлі көлік түрлерінің пайдаланушылық және технико-экономикалық параметрлерінің негізін, сонымен қатар темір жолдың аралас көлік түрлерімен әрекеттесуін ұйымдастырудың түрлерін және тиімді әдістерін білуге міндетті. Істей білуі қажет: Нақты және дәл тасымалды орындау үшін көлік түріне таңдау жасау, сонымен қатар темір жолдың әр түрлі көлік түрімен түйіскен жерінде жұмысты ұйымдастырудың ұтымды әдісін істеуге міндетті. Түсінік қалыптастыру қажет: Техникалық құралдардың және әр түрлі көлік түрлерінің пайдалану әдістерінің дамуының жалпы заңдылықтарын, сонымен қатар – олардың ТМД көліктік жүйесінің элементіндей толық жетілдірудің жолдары мен келешегінен көріністе болу. 3 . ПРЕРЕКВИЗИТТЕР ЖӘНЕ ПОСТРЕКВИЗИТТЕР «Біртұтас көлік жүйесі» пәнін меңгеру үшін студенттерге көліктің түрлері, олардың инфрақұрылымы, жұмысының ұйымдастырылуы мен жоспарлануы; көлік объектісі жұмыстарын пайдаланылу және экономикалық көрсеткіштерін анықтаудағы біліктілігі туралы жалпы мәліметтер жиынтығы қажет. Біртұтас көлік жүйесі пәні бойынша алынған білім әр түрлі көлік түрлерінің жұмысын, біртұтас технологиялық үрдіс бойынша жұмысты ұйымдастыруға үйретеді. «Біртұтас көлік жүйесі» пәні көлік кешені мамандары үшін кәсіби білімның негізін құрайды, көлік- логистикалық пән бойынша негізгі білім алуға қызмет етеді. «Біртұтас көлік жүйесі» пәнін оқытудың мақсаты жекелеген көлік түрлерінің ерекшелігі мен жалпы көліктік мәселені ескере отырып, көлік кешенінің қалыптасу заңдылығын ашу болып табылады. Пәнді оқытудың міндеті біртұтас көлік жүйесінің қалыптасуын игеруге, әр түрлі көлік түрлерінің өзара байланысын тиімді ұйымдастырудың әдістері мен түрлерін үйренуге, көліктің жалпы даму заңдылығы мен оларды көлік жүйесінде жетілдіру жолдарын үйренуге әкеліп тірейді. 3.1.Берілген пәнді оқытудың алдында білуге міндетті пәндер тізімі 1.Жоғарғы математика 2. Информатика 3. Метрология, стандартизация және сапаны басқару 4. Өмір-тіршілік қаупсіздігі 3.2.Берілген пәнмен байланысты пәндер және олардың осы пәнмен өзара байланысы 1.Көлік қүралдары 2.Жүкті тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы және механизация 3.Қатынас жолдарын жобалау негіздері және мазмұны 4.Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті 5.Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару 6.Көлік логистикасы 7. Көлік экономикасы 8. Өндірісті ұйымдастыру және басқару 9. Жүк және коммерциялық жұмысты басқару
Цели дисциплины: - овладение студентом казахским языком в свободной форме; - формирования навыков говорения и письма; - повышение общекультурного уровня; - овладение знаниями исторических и культурных особенностей казахского народа; - формирование уважительного отношения к культуре казахского народа, его историческому наследию; - знание лексики, часто встречающейся в речи и текстах; - использование сложных синтаксических конструкций. 1.2 Задачей изучения дисциплин является обучить студентов формирование навыков свободного общения в быту, использования стандартных формул в речи; - понимание и создание простых и сложных текстов по специальности; - использование основных терминов и понятий при написаний эссе, докладов, рефератов, умение создавать тезисы самостоятельных работ.
1.2 Пән пререквизиттері 1. Философия 2. Экономикалық теория негіздері 3. Информатика 4. Құқық негіздері 1.3 Пән постреквизиттері 1. Көлік түрлерінің өзара қатынасы 2. Ақпараттық логистика 3. Қоймаға жинастыру қорлар логистикасы 1.4 Пәнді оқыту мақсаты: «Логистика негіздері» пәнінің оқытылу мақсаты ағым үрдістерін тиімдендіру үшін осы жүйеде болып жатқан, алынған білімді пайдалануды үйрену және күрделі жүйе ретінде тәжірибе мен теорияға заманауи тұрғыдан талдау базасында кәсіпорынның логистикалық таным әдістемесін және табиғатын жан-жақты және терең түсінікке қол жеткізу. 1.5 Пәнді оқыту міндеттері: Пәнді меңгергеннен кейін студент келесі тапсырмаларды шығара білуге міндетті: -логистика аппаратының түсінігін оқып үйрену; -күрделі жасанды жүйе ретінде кәсіпорынның логистикалық түсінік әдістерін және принциптерін оқып үйрену; -кәсіпорында логистика әдістемесін және тәжірибелік теориясын қолдануды қарастыру; - жүкті жеткізу уақытын қысқарту үшін логистика принциптерін қолдану.Оқыту нәтижелері Пәнді меңгере отырып, студент төмендегілерді білуге міндетті: - алдыңғы қатарлы техника мен технологияны қолдануға негізделген логистиканың жалпы принциптері: логистикалық инфрақұрылымды, логистикалық технологиялардың принциптері мен функцияларын, өндіріс салаларында материалды ағымдарды басқаруда логистикалық әдісті, логистиканың маркетингпен функционалды өзара қарым қатынасын білуі керек. - соңғы тұтынушыға тауарды жеткізу және шикізатты алу арасында уақытша интервалды қысқарту үшін шаруашылық қызметінің тәжірибесінде логистиканың негізгі принциптерін қолдану - қызмет көрсету деңгейін жоғарылату, ақпаратты алу үрдісін тездету, тауарды жеткізу уақытын қысқартатын оларды пайдаланудан бас тарту жағдайында тауар қорларын азайту - логистиканың басқа сұрақтарын және коммерциялық қызметін, ақпараттық жүйені ұйымдастыру, қойма шаруашылығын, көлікті басқару. Пәнде әр көрсетілген функциялар оқытылған және суреттелген. Логистикалық тұрғыдан принципті жаңалық – органикалық өзара байланыс, бірыңғай материал өткізгіш жүйесіне жоғарыда айтылған аймақ интеграциясы материал ағымдарын өтпелі басқару – логистикалық тұрғының мақсатына қол жеткізуді меңгеруі керек. - тасымалдау үдерісінің логистикалық шығындарын анықтау дағдысын, логистикалық жүйені тиімдендіру критериилері және фактор шарттары, логистикалық жүйенің тиімділігін анықтауды игеруі керек. Пәннің соңғы мақсаты келешек мамандарда қатаң теориялық білімін және логистика негіздері бойынша дағдыландыру, түрлі нарықтық структурада, айналу ортасында, көлікте, өнеркәсіп саласында жұмыс жасауына ықпалын тигізу.
. Цель преподавания дисциплины Стабилизация и развитие экономики любой страны начинается, как правило, с развития собственной транспортной системы. Основная цель - достижение уровня развития передовых стран и интеграция в мировую транспортную систему. Следует подчеркнуть направленность такого развития на максимальное удовлетворение интересов отдельного человека, т.е. обеспечение всех производственных структур и населения страны транспортными услугами в необходимом объеме и качестве. Острейшая необходимость развития транспортной системы Казахстана в настоящее время обусловлена рядом причин: - вступлением Казахстана в Таможенный союз, нерациональным распределением объемов перевозок между отдельными видами транспорта, их слабым взаимодействием и рядом других факторов. Поэтому, подготовка специалистов высокой квалификации в этой области имеет большое государственное значение. 2. Задачи изучения дисциплины. • дать студентам основные понятия о транспорте, транспортных системах; • рассмотреть основные показатели, характеризующие работу и развитие транспортных систем; • ознакомиться с основными характеристиками различных видов транспорта. В результате изучения дисциплины студенты должны:  знать критерии выбора вида транспорта;  критерии выбора вида транспорта  принципы построения транспортных систем 3. Обязательные предварительные курсы (Пререквизиты): для изучения курса «Общий курс транспорта» студентам необходимы знания следующих дисциплин:  Эконометрика;  Теория вероятности и математическая статистика;  Микроэкономика;  Макроэкономика; Постреквизиты дисциплины: знания по данной дисциплине служат основой для изучения дисциплин как: Транспортная логистика; Транспортировка в цепях поставок; Логистика транспортно-распределительных систем; Логистическая инфраструктура транспортно-распределительных систем;
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 1.1 Целью преподавания дисциплины.Целью преподавания дисциплины «Коммерческая логистика» является формирование у учащихся логистического подхода к управлению предприятием, логистического мировоззрения, устойчивых знаний в области управления материальными потоками и сопутствующими им информационными, финансовыми потоками, их оптимизации на макро- и микроуровне. 1.2 Задачи дисциплины. Задачей изучения дисциплины является ознакомление студентов с основами экономической логистики на макро– и микроуровне, основными понятиями и характеристиками торгово-сбытовой логистики, производственно-коммерческой логистики. В результате изучения дисциплины "Коммерческая логистика" на основании Дублинских дескрипторов студенты должны владеть знаниями, умениями и навыками практической деятельности в области логистики: знать: цели, задачи, объект и предмет логистики, основные понятия, которыми оперирует логистика, специфику логистического подхода к управлению материальными потоками, функции логистики, методы логистики, принципы построения логистических систем, ключевые вопросы и процедуру разработки логистической стратегии предприятия; уметь: ставить задачи повышения конкурентоспособности торгового предприятия на базе логистической оптимизации управления материальными потоками, а также решать наиболее распространенные из них, в том числе: - принимать решения по размещению складов; - решать задачи, связанные с организацией товароснабжения и транспортировки грузов; - формулировать требования к транспорту, к системам хранения и складской обработки грузов, к информационным системам, обеспечивающим продвижение грузов; - организовывать логистические процессы на складах предприятий торговли; - принимать решения по запасам, по логистическому сервису, а также решать ряд других задач. владеть:компьютерной грамотностью на уровне продвинутого пользователя с помощью задачи коммерческой логистики в области закупок, транспортировки, складирования и реализации, организации логистического сервиса, основные системы контроля состояния запасов, современные технологии управления информационными потоками. 1.3Пререквизиты: «Общий курс транспорта», «Логистика»,«Информационная логистика», «Маркетинг». 1.4 Постреквизиты: Глобальные логистические системы, Контроллинг и планирование в логистике.
Целью дисциплины «Единая транспортная система» является раскрытие закономерностей, формирования транспортного комплекса с учетом общетранспортной проблематики и особенности отдельных видов транспорта. 1.2 Изучив дисциплину, специалист по управлению перевозок должен уметь решать следующие задачи: - определять значения каждого вида транспорта и транспортной системы в целом условиях рыночной экономики; - применять принципы формирования единой транспортной системы в зависимости от развития и размещения производственных сил, региональной специфики транспортной системы; - применять формы и методы эффективной организации взаимодействия различных видов транспорта с учетом их основных эксплуатационных и технико-экономических параметров; - производить выбор вида транспорта для выполнения конкретных перевозок, а также методов региональной организации работы транспортных узлов; - определять общие закономерности развития технических средств и методы эксплуатации различных видов транспорта, а также пути и перспективы их совершенствования как элементов единой транспортной системы.
«Бірыңғай көлік жүйесі» келешектегі мамандар әр түрлі көлік түрінің пайдалану және технико-экономикалық мінездемелерін әр түрлі көлік түрлерімен орындалатын тасымалды орындаған кездегі шарттары мен үйлесімділік деңгейін анықтайтын, сонымен қатар көліктегі жүкті екінші көлік түріне және жолаушыларды басқа көлікке ауыстыру орындарында өзара әрекеттерінің түрін және ұтымды әдістерін оқып үйренуге тиісті.
Цели преподавания дисциплины Целью преподавания дисциплины является дать представление о моделировании транспортно-логистических процессов, сущностях и целях данной дисциплины. Исследовать модели механизмов функционирования транспортно-логистических процессов. Применить изучаемые разделы дисциплины в деятельности магистранта. Основной целью курса является формирование у магистрантов устойчивого навыка формализации бизнес-процессов, разработки и применения современных математических моделей принятия эффективных управленческих решений в условиях неопределенности. 1.2 Задачи изучения дисциплины Основной задачей изучения дисциплины является приобретение магистрантами практических навыков, изучение и исследование моделей транспортно-логистических процессов. В результате изучения дисциплины магистранты могут знать принципы и методы разработки и применения систем принятия решений в транспортно-логистических процессах; владеть методами и инструментальными средствами исследования, моделирования и проектирования логистических систем.
Целью изучения данной дисциплины является приобретение знаний и навыков в области информационной логистики. 1.2 Задачей изучения дисциплин заключаются в следующем: - Изучение теоретических положений, основных категорий информационной логистики - Изучение практического опыта предприятий -Рассмотрение конкретных ситуаций, проведение расчетов и разработка исследовательского инструментария на практических занятиях и в режиме индивидуальной и самостоятельной работы студентов - Формирование навыков оптимизации информационных потоков в отрасли и на производстве В результате изучения дисциплины "Информационная логистика" на основании Дублинских дескрипторов студенты должны владеть: " Знаниями, умениями и навыками практической деятельности в области информационной логистики.
Учебный курс "Маркетинговая логистика" относится к формирующих специалистов высшей квалификации для логистических служб Республики Казахстан.В данном курсе рассматриваются вопросы: - планирования, оперативного управления и контроль физических потоков материалов и готовых продуктов, начиная с мест возникновения потоков исходного сырья, комплектующих деталей и т.п. и заканчивая доведением конечных продуктов до потребителей, в целях наиболее эффективного удовлетворения их запросов; - способы решения задач ассортиментной загрузки производства на основе сформированного маркетинговыми службами портфеля заказов, определения технологии
:«Единая транспорнтная система»является необходимостьюполучения знаний в области эффективного использования технической вооруженности транспортных систем с учетом объемов работы, способствовать своевременному созданию условий для высокой мобильности и развития с требуемыми технико-экономическими показателями, а также обеспечить выживаемость и конкурентоспособность отраслей в целом и отдельных ее структур; решать вопросы эффективного развития пропускной и провозной способности транспортных сетей; анализировать проводимую работу на всех видах транспорта и делать обоснованные выводы и предложения с целью улучшения работы транспортных систем. Используя отечественные и зарубежные опыты в развитии транспортных систем, дисциплина представляет передовые методы, способы и технологические процессы по перевозке грузов различными видами транспорта, организационные решения, позволяющие рационально формировать транспортную систему и ее элементы, а также эффективно их эксплуатировать.
«Логистика негіздері» пәнінің оқытылу мақсаты ағым үрдістерін тиімдендіру үшін осы жүйеде болып жатқан, алынған білімді пайдалануды үйрену және күрделі жүйе ретінде тәжірибе мен теорияға заманауи тұрғыдан талдау базасында кәсіпорынның логистикалық таным әдістемесін және табиғатын жан-жақты және терең түсінікке қол жеткізу
«Логистикалық қойма» пәнінің оқытылу мақсаты ағым үрдістерін тиімдендіру үшін осы жүйеде болып жатқан, алынған білімді пайдалануды үйрену және күрделі жүйе ретінде тәжірибе мен теорияға заманауи тұрғыдан талдау базасында кәсіпорынның логистикалық таным әдістемесін және табиғатын жан-жақты және терең түсінікке қол жеткізу
Ауыр жұктасымалдауда халықаралық тасымалдау және жүк тасымалдауды ұйымдастыру ерекшеліктерін, шекара бекеттерінің жүк ағындарын қайта өңдеу қатынасындағы жұмыс технологиясы, атап айтқанда, жүкті коммерциялық, техникалық және кедендік тексеру, жүкті қайта тиеу, жүктерді ауыстыруды зерттеу болып табылады. Пәнді оқытудың негізгі мақсаты: - Қазақстан Республикасының әлемдік экономикалық жүйедегі жаңа экономикалық жағдайымен таныстыру;
Маркетингілік логистиканы ұйымдастырудың теориялық және тәжірибиелік сұрақтарын жалпылау, маркетингтік логистиканың даму деңгейінің алдыңғы қатарлы елдердің деңгейіне және әлемдік логистикалық жүйелермен бірігуіне мүмкіндік туғызу.Маркетингілік логистикадағы қоғамдық ресурстардың жиынтық нарығы нарық тауары мен механизмі ретіндеанықтау.Маркетинг микс пен логистиканың алты ережесі арасындағы әрекет талдау.
–«Тасымалдау логистикасы» пәнінің оқытылу мақсаты саланы басқару, ұйымдастыру және қалыптастыруда көліктік- логистикалық әдісті жетілдіру саласында білім мен дағдыларға иеленетін мамандарды даярлау болып табылады.Көлікпен тасымалдауда көліктікинфрақұрылымы, жұмысының ұйымдастырылуы мен жоспарлануы; көлік объектісі жұмыстарын пайдаланылу және экономикалық көрсеткіштерін анықтаудағы біліктілігі туралы жалпы мәліметтер жиынтығы қажет. Қазақстан Республикасында тасымалдаудың қалыптасуы мен даму кезеңдерімен таныстыру, республикада және шет елдерде логистика қызметін ұйымдастыру әдістері мен негізгі тәсілдерін меңгеру қажет.