KAZNRTU LMS / ТУСУПОВА АЛТЫНГУЛЬ ЕСБОЛГАНОВНА
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень : Кандидат технических наук
  • Ученое звание :
  • Должность : Кандидат технических наук, Сениор-лектор
  • Количество курсов : 7
  • Популярность курсов : 1962
  • Подробнее...
Курсы:
Бұл пәнді оқыту мақсаты- балқытып пісірудің теориялық негіздерін, технологиясы мен жабдықтарын, сондай-ақ пісіру және қосымша операцияларын механикаландыру құралдарын оқып білу. Пәнді оқыту міндеттері – бұл пәнді оқу нәтижесінде болашақ маман пісірудің теориялық негіздерін, балқытып пісіру технологиясы мен жабдықтарын, балқытып пісірудің негізгі бағыттары мен болашағын, балқытып пісіру жұмыстарын жүргізгендегі қауіпсіздік техникасын білуі қажет. Сонымен қатар, болашақ маман балқытып пісірудің технологиялық үрдісін жетілдіруді білуі керек.
1.1 Пәнді оқудағы мақсаты – Пәнді оқытудың мақсаты маманды дайындау өндірістік, жобалау-конструкторлық және зерттеу жұмыстары саласында, пісіруу конструкциясын дамыту және дайындау сапасын бақылау. Практикалық немесе зерттеу жұмыстарда пісіруші инженер маманға көмектесу. 1.2 Курстың мақсатты есебі студенттерді курс бойынша жобалауға дайындау. Курс бойынша тәжірибелік сабақтар өткізу «Пісірумен өндірілген конструкцияларды жобалау» студенттерге пісіру конструкциясын жобалау негіздерін дұрыс меңгеруге көмектесу. Бірінші сатыдағы тәжірибелік сабақтарды дәрістен алған біліммен жетілдіру. Пәнді оқудағы міндет «Пісіру құрылғыларын жобалау» 5В012000 Кәсіптік оқыту мамандығына үшін негізгі, студенттерді өз бетінше инженерлік қызметіне дайындайу. Берілген пәннен курс жобасын орындау, ірі өндірісте байламдар мен қондырғыларды тәжірибеде жобалау үшін, эскиздеу, есептеу және графикалық жұмыстарды жасау. 1.3 Пәнді оқытуда студенттерді практикалық тәжрибелікке баулу: Пісіру және пісіру жұмыстарын жүргізу туралы арнайы білім алған маманды кез-келген өндірістік немесе ғылыми түрде әртүрлі бағдарламаларды орындауға үйрету. Дәрісте алған білімдерін бекіту
Машинатанудың теориялық негіздері» механикалық жүйелер қозғалыстарының зандылықтары мен оларға әсер ететін күштерді анықтау, әдістерін және күштер жүйелерін қарапайым түрге келтірудің тәсілдерін зерттеу, студенттерге оларды практикалық салада қолдануды үйрету. «Машинатанудың теориялық негіздері» пәні техникалық циклдағы базалық фундаменталды жалпы ғылыми пәндердің бірі, сол себептен 5В012000 – «Кәсіптік оқыту» мамандығы бойынша жоғары білімді мамандарды дайындауда алар орны ерекше. Құрылымдардың элементтерін беріктікке, қатаңдыққа және орнықтылыққа есептеудің негізін құрайтын ғылыми пән. Оқу әдістемелік кешенде қарастырылған мәселелердің мақсаты студенттердің бойында қазіргі заманғы техниканың негіздерін үйренуге қажетті жалпы техникалық дайындықтың ғылыми негіздерін қалыптастыру.
Машинатанудың теориялық негіздері» механикалық жүйелер қозғалыстарының зандылықтары мен оларға әсер ететін күштерді анықтау, әдістерін және күштер жүйелерін қарапайым түрге келтірудің тәсілдерін зерттеу, студенттерге оларды практикалық салада қолдануды үйрету. «Машинатанудың теориялық негіздері» пәні техникалық циклдағы базалық фундаменталды жалпы ғылыми пәндердің бірі, сол себептен 5В012000 – «Кәсіптік оқыту» мамандығы бойынша жоғары білімді мамандарды дайындауда алар орны ерекше. Құрылымдардың элементтерін беріктікке, қатаңдыққа және орнықтылыққа есептеудің негізін құрайтын ғылыми пән. Оқу әдістемелік кешенде қарастырылған мәселелердің мақсаты студенттердің бойында қазіргі заманғы техниканың негіздерін үйренуге қажетті жалпы техникалық дайындықтың ғылыми негіздерін қалыптастыру.
Целью преподавания дисциплины является подготовка специалиста для производственной, проектно-конструкторской и исследовательской деятельности в области создания, совершенствования сварочных конструкций и контроль качества их изготовления. Дисциплина «Проектирование сварных конструкций» для специальностей 050712 является одним из основных, готовящих студентов к самостоятельной инженерной деятельности. Выполнение курсового проекта по данному предмету направлено на выработку у студентов навыков практического проектирования крупных промышленных узлов и установок, начиная с эскизирования и заканчивая полным циклом прочностных расчетов с выполнением комплекса графических работ.
«Машинатанудың теориялық негіздері» механикалық жүйелер қозғалыстарының зандылықтары мен оларға әсер ететін күштерді анықтау, әдістерін және күштер жүйелерін қарапайым түрге келтірудің тәсілдерін зерттеу, студенттерге оларды практикалық салада қолдануды үйрету. «Машинатанудың теориялық негіздері» пәні техникалық циклдағы базалық фундаменталды жалпы ғылыми пәндердің бірі, сол себептен 5В012000 – «Кәсіптік оқыту» мамандығы бойынша жоғары білімді мамандарды дайындауда алар орны ерекше. Құрылымдардың элементтерін беріктікке, қатаңдыққа және орнықтылыққа есептеудің негізін құрайтын ғылыми пән. Оқу әдістемелік кешенде қарастырылған мәселелердің мақсаты студенттердің бойында қазіргі заманғы техниканың негіздерін үйренуге қажетті жалпы техникалық дайындықтың ғылыми негіздерін қалыптастыру.
Бұл оқу-әдістемелік кешеннің мақсаты 050709 «Металлургия» (Пісіру технологиясы және жабдықтары) мамандыгы студенттерін пісіру сапасын бақылау тәсілдерімен таныстыру. Бұл әдістемелік кешенде пісіру сапасын бақылаудың қирататын және қиратпайтын тәсілдерінің теориялық материалдары жазылған. Пісіру ақауларының түрлері мен типтері, олардың жіктелуі, пісіру сапасының көрсеткіштері және оған әсер ететін факторлары, бақылаудың тиімді сұлбасы карастырылған. Завод және жинастыру жағдайында пісіру сапасын бақылау қызметін ұйымдастыру, пісіру жалғастарына бақылау жүргізгендегі еңбек қорғау мен электр қауіпсіздігінің талаптары келтірілген және әдебиеттер тізімі берілген