KAZNRTU LMS / ОГАН АТКЕЛДИ
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень :
  • Ученое звание :
  • Должность : Заместитель директора
  • Количество курсов : 16
  • Популярность курсов : 6523
  • Подробнее...
Курсы:
“Компьютерлік желілер” пәнін оқытудың негізгі мақсаты: тиімді эксплуатациялау, желі құрылымын, техникалық құралдар кешенін таңдау және желілерде ақпарат қорғауды дұрыс ұйымдастыру үшін студенттерге қазіргі уақыттағы компьютерлік желілердің сәулеті, жұмыс істеу қағидаттары және жобалау негіздері жайында жүйелі мәлімет беру, сондай-ақ студенттердің теориялық білім базасын нығайту және оларды іс жүзінде қолдана білуге дағдыландыру.
«Есептеу жүйелері мен желілерін ұйымдастыру» пәнін оқытудың мақсаты Есептеу машиналарын, ЭЕМ жүйелері мен желілерін ұйымдастырудың ерекшеліктерін, жекелеген құрылғыларды құру принциптерін және олардың ақпаратты енгізу, өңдеу және шығару кезіндегі өзара әрекеттесулерін оқып үйрену. Пәнді оқыту міндеттері Пәнді оқу барысында алынған білім мен машықтар біліктілік сипаттамада орнатылған бакалавр білімі мен машығына сәйкес болу керек. Білім: курсты оқу процесінде студенттер ЭЕМ-нің түйіндері мен құрылғыларының, жекелеген жағдайларда есептеу жүйелері мен желілерінің тұтастай жұмыс жасау принциптері туралы жүйелі білім алулары керек. Машық: пәнді оқу нәтижесінде студенттер есептеу жүйелері мен желілерінің жабдықтарын қолдана алып, есептеу техникасының құрылымдық ұйымдастырылуы мен программалық қамтамаларының ерекшеліктерін түсініп, есептеу техникасын модернизациялау принциптерін білулері керек.
Студенттердің теориялық білім базасын нығайту және Турбо Паскаль тілін қолданып, күрделі программалық жобаларды құруға дағдыландыру, сондай-ақ, басқа да пәндерді оқып-үйрену барысында студенттерді практикалық және ғылыми есептерді шығаруға даярлау.
«Алгоритмдік тілдерде программалау» пәнін оқытудың негізгі мақсаты: студенттердің теориялық білім базасын нығайту және Турбо Паскаль тілін қолданып, күрделі программалық жобаларды құруға дағдыландыру, сондай-ақ, басқа да пәндерді оқып-үйрену барысында студенттерді практикалық және ғылыми есептерді шығаруға даярлау.
"Компьютерлiк ақпаратты қорғау әдiстерi мен құралдары" пәнiнiң мақсаты компьютер жүйелерiнде ақпаратты қорғаудың негiзгi принциптерiн үйрену, ақпаратты, деректер қоймасын және программаларды қауiпсiз сақтауды қамтамасыздандыру. Көрсетiлген мақсатқа программалық және аппараттық жабдықтардың бiрiккен жұмысын үйрену арқылы ғана жетуге болады.
“Сұлбатехника” пәнін оқытудың негізгі мақсаты: цифрлы және аналогты құрылғылар түйіндерінің және логикалық элементтерінің интегралды сұлбаларын жобалау, құрастыру әдістерін және жұмыс жасау принциптерімен студенттерді таныстыру “Сұлбатехника” пәнін оқытудың негізгі мақсаты болып есептелінеді.
«Ақпараттану» пәнін оқытудың мақсаты есептеу техникасының даму кезеңдері және коммуникация жабдықтарын, ақпараттық үрдістердің құрылымы және олар туралы түсініктерді, ЭЕМ-де ақпаратты көрсету тәсілдерін, аппараттық және программалық жабдықтар құрамын, қазіргі кездегі ЭЕМ-ң операциялық жүйелерін және қолданбалы программалық қамтамаларын оқып үйрену. Ақпаратты қорғау мен қауіпсіздендірудің негізгі әдістеріне шолу жасау.
"Жүйелік бағдарламалаудың технологиялары" пәнiнiң мақсаты компьютер жүйелерiнде ақпаратты қорғаудың негiзгi принциптерiн үйрену, ақпаратты, деректер қоймасын және программаларды қауiпсiз сақтауды қамтамасыздандыру. Көрсетiлген мақсатқа программалық және аппараттық жабдықтардың бiрiккен жұмысын үйрену арқылы ғана жетуге болады.
«Компьютерлік жүйелер сәулеті» пәнін оқытудың мақсаты Есептеу машиналарын, ЭЕМ жүйелері мен желілерін ұйымдастырудың ерекшеліктерін, жекелеген құрылғыларды құру принциптерін және олардың ақпаратты енгізу, өңдеу және шығару кезіндегі өзара әрекеттесулерін оқып үйрену. Пәнді оқыту міндеттері Пәнді оқу барысында алынған білім мен машықтар біліктілік сипаттамада орнатылған бакалавр білімі мен машығына сәйкес болу керек. Білім: курсты оқу процесінде студенттер ЭЕМ-нің түйіндері мен құрылғыларының, жекелеген жағдайларда есептеу жүйелері мен желілерінің тұтастай жұмыс жасау принциптері туралы жүйелі білім алулары керек. Машық: пәнді оқу нәтижесінде студенттер есептеу жүйелері мен желілерінің жабдықтарын қолдана алып, есептеу техникасының құрылымдық ұйымдастырылуы мен программалық қамтамаларының ерекшеліктерін түсініп, есептеу техникасын модернизациялау принциптерін білулері керек.
Компьютерлік желілер мен жүйелер” пәнін оқытудың негізгі мақсаты: тиімді эксплуатациялау, желі мен жүйе құрылымын, техникалық құралдар кешенін таңдау және желілерде ақпарат қорғауды дұрыс ұйымдастыру үшін студенттерге қазіргі уақыттағы компьютерлік желілердің және жүйелердің сәулеті, жұмыс істеу қағидаттары және жобалау негіздері жайында жүйелі мәлімет беру, сондай-ақ студенттердің теориялық білім базасын нығайту және оларды іс жүзінде қолдана білуге дағдыландыру.
«Цифрлық құрылғыларды жобалау» пәнінің мақсаты цифрлық құрылғыларды жобалау негіздерін; формальды логиканың негізгі түсініктерін және оның нақты тапсырмалармен байланыстарын; цифрлық автоматтарды талдау және синтездеу тәсілдерін; сандарды арифметикалық және логикалық өңдеудің негізгі алгоритмдерін; сандар формалары және оларды қолдану тәсілдерін оқып үйрену.
“Ақпаратты қорғаудың және қауіпсіздігінің аппаратты құралдары” пәнін оқытудың негізгі мақсаты: Элементтердің интегралды сұлбаларының, цифрлы және аналогты электронды құрылғылардың жұмыс істеу принциптерімен және де ақпараттың сыртқа кетуінің арналарымен, құпия ақпаратқа рұқсатсыз қатынас құрудың және оның қауіпсіздігін қорғаудың техникалық құрылғыларымен студенттерді таныстыру “Ақпаратты қорғаудың және қауіпсіздігінің аппаратты құралдары” пәнін оқытудың негізгі мақсаты болып есептелінеді.
"Жүйелік бағдарламалаудың практикумы" пәнiнiң мақсаты компьютер жүйелерiнде ақпаратты қорғаудың негiзгi принциптерiн үйрену, ақпаратты, деректер қоймасын және программаларды қауiпсiз сақтауды қамтамасыздандыру. Көрсетiлген мақсатқа программалық және аппараттық жабдықтардың бiрiккен жұмысын үйрену арқылы ғана жетуге болады.
Цель преподавания дисциплины. Целью преподавания дисциплины "Архитектура компьютерных систем" является изучение особенностей организации вычислительных машин, систем и сетей ЭВМ, принципов построения отдельных устройств и взаимодействия их в процессе ввода, обработки и вывода информации. Целью преподавания дисциплины "Архитектура компьютерных систем" является изучение основных этапов развития вычислительной техники и средств коммуникации, понятий и структур информационного процесса, способов представления информации в ЭВМ, состава аппаратных и программных средств, операционных систем и прикладного программного обеспечения современных ЭВМ. Задачи изучения дисциплины Знания и умения, полученные при изучении дисциплины должны соответствовать знаниям и умениям бакалавра, установленным в квалификационной характеристике. Знания: в процессе изучения курса студенты должны получить систематизированные знания об организации и основных принципах работы узлов и устройств ЭВМ в частности и вычислительных систем и сетей в целом. Умения: в результате изучения дисциплины студенты должны уметь пользоваться средствами вычислительных систем и сетей, понимать особенности структурной организации и программного обеспечения средств вычислительной техники, владеть принципами модернизации средств вычислительной техники.
Қорғау жүйелерін және желілерді әкімшілендірудің негізгі принциптерімен студенттерді таныстыру
Қорғау жүйелерін және желілерді әкімшілендірудің негізгі принциптерімен студенттерді таныстыру