KAZNRTU LMS / КУАНДЫКОВ ТИЛЕПБАЙ АЛИМБАЕВИЧ
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень :
  • Ученое звание :
  • Должность : Лектор
  • Количество курсов : 29
  • Популярность курсов : 4969
  • Подробнее...
Курсы:
«Слесарлық іс негіздері» пәнін оқытудың мақсаты слесарлық операциялырды орындау кезінде тәжірибелік дағдылар алу, негізгі слесарлық құралдар мен жабдықтарды, оларды пайдалануды оқып-үйрену болып табылады. Бұл пән маман механиктерді дайындаудағы таңдау курсы болып табылады.
«Технологиялық машиналарды жөндеу» пәнін оқытудағы мақсат болашақ мамандарды – инженер-механиктерді машиналарды жөндеудің, бөлшектердің зақымдану және тозу түрлерін анықтаудың, бөлшектерді беріктендіру әдістерінің, жөндеудің технологиялық процестерін жасаудың, жөндеу жабдықтарын таңдаудың және кәсіпорынның жөндеу қызметін ұйымдастырудың жалпы мәселелері бойынша теориялық және тәжірибелік дайындау болып табылады. Пәнді оқытудың міндеттері: - жабдықтардың пайдаланулық сенімділігін арттырудағы машиналарды жөндеудің ролі мен мағынасымен танысу; - бөлшектердің зақымдануларының, тозуларының түрлерін және оларды қалпына келтіру әдістерін білу; - бөлшектерді және машиналарды жөндеу тәсілдерін таңдауға және жөндеудің технологиялық процесін жасауға дағдылану; - дефектоскоптарды, машиналарды диагностикалау құралдарын пайдалануға, бөлшектердің зақымданулары мен тозуларының түрлерін анықтауға дағдылану; - машиналарды және жабдықтарды жөндеудің жүйесі мен негізгі қағидаларын, тозу дәрежесін анықтауды, машиналарды жөндеуден кейін қабылдау және сынау ережелерін білу
«Технологиялық машиналарды жөндеу» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ ОӘД кредиттік жүйе бойынша оқитын студенттерге арналған пәндердің оқу-әдістемелік кешенін құрастыру және рәсімдеу туралы әдістемелік нұсқау негізінде құрастырылған. Бұған ереже бойынша қажетті материалдар: пәннің оқу бағдарламасы – SYLLABUS және белсенді тарату материалының толық мазмұны кірген. Оқу-әдістемелік кешеннің мазмұны сенімділік теориясы, бөлшектердің бұзылуының түрлері, жабдықтардың күрделі жөндеуін қйымдастыру және жүргізу жөнінде толық мәліметтер береді. Сондай-ақ бөлшектерді жөндеу тәсілдері және беріктендіру тәсілдері бойынша да сұрақтар қарастырылған. ОӘК келтірілген материал қажет кезінде студентке өз бетінше пәннің сұрақтарын оқып-үйренуге мүмкіндік береді және өз бетінше орындауға арналған тапсырмаларды орындау кезінде қажетті қосымша болып табылады. Бақылауға арналған берілген тестік тапсырмалар тізімі студентке пәнді оқудың кез-келген кезеңінде өз бетінше білім деңгейін анықтап, сәйкес тұжырым жасауына мүмкіндік береді.
«Оқу шеберханасы» пәнін оқытудың мақсаты мұнай-газ жабдықтарын жөндеумен, жөндеу және пайдалану жағдайларымен байланысты негізгі әдістерді,жөндеу сапасына, қажетті машиналар мен жабдықтарды және материалдарды таңдауға қойылатын талаптарды оқып-үйрену болып табылады. Бұл пән маман механиктерді дайындаудағы таңдау курсы болып табылады. Пәнді оқып-үйренудің мақсаттары мыналар: - мұнай және газ өндіруге, ұңғымаларлы бұрғылауға арналған машиналар мен жабдықтарды бөлшектеу мен жинау бойынша тәжірибелік дағдылар алу; - жөндеу жұмыстарын орындау кезінде қолданылатын құралдар мен жабдықтарды пайдаланудан дағдылар алу. «Оқу шеберханасы» пәні «Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандығы бойынша бакалаврлар дайындауда таңдалатын негізгі пәндердің бірі.
Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ студенттеріне арналған «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша «Бұрғылау жабдықтары» пәнінің оқу-әдістемелік кешені нақты курс концепциясын анықтаушы құжат. ОӘҚ типтік бағдарламадан, пәннің оқу бағдарламасынан (syllabus), қысқаша дәріс конспектісінен, әдістемелік материялдардан, студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік материалдардан, бақылау құралдары мен қажетті әдебиеттер тізімінен тұрады. Оқу-әдістемелік кешенінде кестелерге сәйкес студенттерге берілетін тапсырмалардың тізімі және оларды орындау графигі көрсетілген. Білімді бағалау әдісі рейтингтік жүйеге негізделген және рейтингтік бал пайызбен балға аударылады. Дәрістер мазмұны пән материалдарын жақсы игеру үшін тақырыптық материалдарды түсіндіруші иллюстрацияны құрайды. Кестелер мен суреттерді қосқанда оқу-әдістемелік кешеннің жалпы көлемі 140 бет. Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ студенттеріне арналған «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша «Бұрғылау жабдықтары» пәнінің оқу-әдістемелік кешені мұнай және газ кәсіпшілігінің басқа да мамандықтарын оқыту үшін қолдануға болады.
«Мұнайгаз ісінің негіздері» 5В072400 – Технологиялық машиналар мен жабдықтар мамандығы студенттерінің кәсіптік білімін қалайтын арнайы пән. Пәннің мақсаты студентерді мұнай және газ ісінің негіздеріне, негізгі технологиялық үрдістерді ғылыми тұрғыдан түсінуіне және мұнайгаз өндіруші мекемелерде жұмыс істеуге оқып-үйрету болып табылады. Пәннің міндеті студенттерді мұнай және газ геологияының негіздеріне, мұнай және газ ұнғыларын бұрғылауға, мұнай және газ кен орындарын игеру мен пайдалануға, мұнай мен газды тасымалдауға, сақтауға және өңдеуге, оқытып-үйрету болып табылады. Алған білімдерін танысу практикасынан өтер кезде және келесі курстарда арнайы пәндерді оқып-үйренерде қолданады.
Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ студенттеріне арналған 5В072400 – «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығы бойынша «Бұрғылау жабдықтарын монтаждау технологиясы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені нақты курс концепциясын анықтаушы құжат. ОӘҚ типтік бағдарламадан, пәннің оқу бағдарламасынан (syllabus), қысқаша дәріс конспектісінен, әдістемелік материалдардан, студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік материалдардан, бақылау құралдары мен қажетті әдебиеттер тізімінен тұрады. Оқу-әдістемелік кешенінде кестелерге сәйкес студенттерге берілетін тапсырмалардың тізімі және оларды орындау сұлбасы көрсетілген. Білімді бағалау әдісі рейтингтік жүйеге негізделген. Дәрістер мазмұны мен материалдарын жақсы игеру үшін тақырыптық материалдарды түсіндіруші иллюстрацияны құрайды. Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ студенттеріне арналған 5В072400 – «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығы бойынша «Бұрғылау жабдықтарын монтаждау технологиясы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені мұнай және газ кәсіпшілігінің басқа да мамандықтарын оқыту үшін қолдануға болады.
«Конструкционные материалы технологических машин» отно¬сится к циклу базовых дисциплин обязательного компонен¬та. УМК по дисциплине составлен в соответствии с Госу¬дарственным общеобразовательным стандартом высшего профессионального образования и соответствует правилам разработки; включает в себя все необходимые разделы: фор¬мулировку цели и задач дисциплины, ее назначение и связь с другими дисциплинами в системе инженерной подготовки бакалавра, необходимые знания, умения и навыки по дис¬циплине, основные темы для теоретического изучения на лекционных занятиях, перечень и задания по практическим работам, вопросы для СРС и СРСП, список необходимой ли¬тературы по разделам и модулям. Содержание лекционного материала представлено в объеме, максимально полно отражающем учебную програм¬му дисциплины. В каждой лекции выделены основные тер¬мины, понятия и систематизирован материал таким образом, чтобы его усвоение происходило на основе опорных схем, таблиц, рисунков или же общих понятий. Во всех разделах и модулях лекционного материала представлены основные тенденции развития, пути повышения производительности различных технологических процессов. Задания к проведе¬нию практических работ включают методику выполнения, перечень необходимых материалов и приборов для выпол¬нения работы, теоретическое введение, порядок выполнения работы. Комплекты тестовых вопросов для текущего, ру¬бежного тестирования позволяют студентам размышлять над сущностью вопроса. Для самостоятельного изучения бакалаврами основных тер¬минов и понятий дисциплины «Конструкционные материалы технологических машин» составлен глоссарий дисциплины. Определения, встречающиеся в разделах дисциплины, приведены в поряд¬ке их употребления при изложении содержания дисципли¬ны.
В связи с независимостью РК, развитием нефтегазовой промышленности в Республике Казахстан и переходом к рыночной экономике, возникла объективная необходимость в квалифицированных специалистах в области нефтегазовой отрасли. Данный УМК ориентирован на подготовку специалистов-механиков по нефтегазовому оборудованию. Только, имея высококвалифицированных специалистов, способных реализовать принципы и механизмы технологии изготовления технологических машин и технологии машиностроения возможно повысить качество обслуживания и ремонта нефтегазового оборудования, повысить работоспособность и долговечность оборудования и этим достичь повышения добычи нефти и газа, что ведет к конкурентоспособности на международном рынке этой продукции. Имея высококвалифицированных специалистов – механиков нефтегазовой отрасли, возможно реализовать программу развития новых технологий во всех сферах, и выведение государства в ряд развитых. Это приведет к ускорению процесса эффективного реформирования отечественной экономики и интеграции республики в мировой экономике, вступления РК в ВТО.
Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ студенттеріне арналған «Мұнай және газ кәсіпшілігінің технологиялық машиналары мен жабдықтары» мамандығы бойынша «Бұрғылау машиналары мен кешендері» пәнінің оқу-әдістемелік кешені нақты курс концепциясын анықтаушы құжат. ОӘҚ типтік бағдарламадан, пәннің оқу бағдарламасынан (syllabus), қысқаша дәріс конспектісінен, әдістемелік материялдардан, студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік материалдардан, бақылау құралдары мен қажетті әдебиеттер тізімінен тұрады. Оқу-әдістемелік кешенінде кестелерге сәйкес студенттерге берілетін тапсырмалардың тізімі және оларды орындау графигі көрсетілген. Білімді бағалау әдісі рейтингтік жүйеге негізделген және рейтингтік бал пайызбен балға аударылады. Дәрістер мазмұны пән материалдарын жақсы игеру үшін тақырыптық материалдарды түсіндіруші иллюстрацияны құрайды. Кестелер мен суреттерді қосқанда оқу-әдістемелік кешеннің жалпы көлемі бет. Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ студенттеріне арналған «Мұнай және газ кәсіпшілігінің машиналары мен жабдықтары» мамандығы бойынша «Бұрғылау машиналары мен кешендері» пәнінің оқу-әдістемелік кешені мұнай және газ кәсіпшілігінің басқа да мамандықтарын оқыту үшін қолдануға болады.
«Отындар, майлар және арнайы сұйықтар» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ кредиттік жүйе бойынша оқитын студенттерге арналған пәндердің оқу-әдістемелік кешенін құрастыру және рәсімдеу туралы әдістемелік нұсқау негізінде құрастырылған. Бұған ереже бойынша қажетті материалдар: пәннің оқу бағдарламасы – SYLLABUS және белсенді тарату материалының толық мазмұны кірген. Оқу-әдістемелік кешеннің мазмұны жалпылама пән ретінде студенттерге отындар, майлар және арнайы сұйықтар, оларды оқып-білу жөнінде толық мәлімет, студенттерге қажет болған жағдайда өз бетінше оқып-үйренуге немесе тақырыптар бойынша білімін тереңдетуге, өздік жұмыстарды орындауды қосымша материал ретінде қолдануға мүмкіндік береді. Бақылауға арналған берілген тестік тапсырмалар тізімі студентке пәнді оқудың кез-келген кезеңінде өз бетінше білім деңгейін анықтап, сәйкес тұжырым жасауына мүмкіндік береді.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Технология монтажа бурового оборудования» для студентов специальности 5В072400 –«Технологические машины и оборудования нефтегазовой промышленности» имеет своей целью максимально помочь студентам при самостоятельной проработке курса «Технология монтажа бурового оборудования», при выполнении, как практических работ, так и в изучении теоретической части дисциплины. Учебно-методический комплекс состоит из учебной программы дисциплины (Sillabus), конспекта лекций, методических материалов, учебно-практического материала для самостоятельной работы студента, списка необходимой литературы, глоссария. Тестовые и контрольные вопросы предназначены для проведения студентом самоконтроля своих знаний по курсу. УМК позволит активизировать познавательную и творческую деятельность студентов, организовать самостоятельную работу студентов в аудиторное и внеаудиторное время.
Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ студенттеріне арналған 050724 – «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығы бойынша «Технологиялық машиналарды жасау технологиясы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені нақты курс концепциясын анықтаушы құжат. ОӘК типтік бағдарламадан, пәннің оқу бағдарламасынан (syllabus), қысқаша дәріс конспектісінен, әдістемелік материялдардан, студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік материалдардан, бақылау құралдары мен қажетті әдебиеттер тізімінен тұрады. Оқу-әдістемелік кешенінде кестелерге сәйкес студенттерге берілетін тапсырмалардың тізімі және оларды орындау сұлбасы көрсетілген. Білімді бағалау әдісі рейтингтік жүйеге негізделген. Дәрістер мазмұны пән материалдарын жақсы игеру үшін тақырыптық материалдарды түсіндіруші иллюстрацияны құрайды. Кестелер мен суреттерді қосқанда оқу-әдістемелік кешеннің жалпы көлемі бет. Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ студенттеріне арналған 5В072400 – «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығы бойынша «Машина жасау технологиясы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені мұнай және газ кәсіпшілігінің басқа да мамандықтарын оқыту үшін қолдануға болады.
Ұңғыманы жөндеудің тағайындалуымен байланысты сұрақтарын оқып үйрену осы пәннің негізгі мақсаты болып табылады: жөндеу мен пайдалану жағдайлары, негізгі қойылатын талаптар, олардың құрылысы мен жұмыс істеу принциптері, есептеу теориялары, пайдалану мен конструкциялау.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Технология монтажа нефтегазопромыслового оборудования» для студентов специальности 5В072400 – «Технологические машины и оборудования нефтегазовой промышленности» имеет своей целью максимально помочь студентам при самостоятельной проработке курса «Технология монтажа нефтегазопромыслового оборудования», при выполнении, как практических работ, так и в изучении теоретической части дисциплины. Учебно-методический комплекс состоит из учебной программы дисциплины (Sillabus), конспекта лекций, методических материалов, учебно-практического материала для самостоятельной работы студента, списка необходимой литературы, глоссария. Тестовые и контрольные вопросы предназначены для проведения студентом самоконтроля своих знаний по курсу. УМК позволит активизировать познавательную и творческую деятельность студентов, организовать самостоятельную работу студентов в аудиторное и внеаудиторное время.
Мұнайгаз өндірісіне қалыптастыру бойынша тренинг” - пәні 5В072400 – “Технологиялық машиналар мен жабдықтар” мамандығы бойынша студентдерге кәсіптік және инженерлік қызмет жөнінде алғашқы түсініктер беру, болашақ мамндығы туралы, Қазақстан Республикасындағы жоғары оқу орындарының жүйесімен, университетімізбен, институтпен және мамандыққа баулитын кафедрамен таныстырудан басталады. Пәннің басты мақсаты студентдерді өзі таңдаған мамандыққа баулу және соған қызықтыру, инженер – механиктің ролін көрсету, студентдерге мұнайгаз өндірісінің қалыптасуы мен өркендеуіне байланысты төмендегідей негізгі білімдерді беру: мұнайгаз кәсіпшілігінің геологиясы; мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау технологиясы мен техникасы; мұнай және газды өндіру және пайдалану; мұнай, мұнай өнімдері және газды тасымалдау; мұнай және газды өңдеу.
Металлдардың технологиясы және пісіру курсы құрылысшылар бакалаврларды әзiрлеудiң бiлiм беретiн пәндердiң бiрi болып табылады. Пісірудің кез келген технологиялық операцияларын өткiзу металдар және балқымалардың табиғатының түсiнуi әрдайым түсiнедi. Кез келген бакалаврды алдында - конструкциялар немесе бұйымның жасауын технологияның өңдеушi болатын Құрылысшымен түйiндер және конструкциялардың сенiмдi және мықты қосудың алуын мәселе пайда болады, дәнекерлегiш жұмыстардың өткiзудi технологиясының жобалауға және таңдауына терiс жолында - бөлшектердi деформацияға немесе жарықшақтардың пайда болуына. Көрсетiлген ОӘКке қарама-қайшы металлургиялық процесстердiң олардың қасиетiнiң металлдары алудың әдiстерi қарастырылған. Болаттар және шойындардың қасиеттерiнiң жақсы түсiнуi үшiн темiр-көміртек диаграмманы қаралады. Курстiң едәуiр бөлiгi пісіру жұмыстардың өткiзуiнiң әдiстерiне арналған. Пәннің негізгі мақсаты - металлдар және балқымалардың алуының негiзгi әдiстерiнiң студенттерiмен игеру, олардың қасиеттерiнiң зерттеуi және пісіру негiздермен танысу.
«Ұңғыны күрделі жөндеудің қондырғылары мен жабдықтары» пәнін оқытудың міндеті – студенттер осы пәнді оқу барысында жабдықтарды есептеу және олардың қарапайым түрін конструкциялауды білу керек, сонымен қатар жабдықтарды таңдау мен алған білімдерін ары қарай қолдана алатындарын көрсету керек Ұңғыманы жөндеудің тағайындалуымен байланысты сұрақтарын оқып үйрену осы пәннің негізгі мақсаты болып табылады: жөндеу мен пайдалану жағдайлары, негізгі қойылатын талаптар, олардың құрылысы мен жұмыс істеу принциптері, есептеу теориялары, пайдалану мен конструкциялау.
«Мұнайгаз ісінің негіздері» 5В072400 – Технологиялық машиналар мен жабдықтар мамандығы студенттерінің кәсіптік білімін қалайтын арнайы пән. Пәннің мақсаты студентерді мұнай және газ ісінің негіздеріне, негізгі технологиялық үрдістерді ғылыми тұрғыдан түсінуіне және мұнайгаз өндіруші мекемелерде жұмыс істеуге оқып-үйрету болып табылады. Пәннің міндеті студенттерді мұнай және газ геологияының негіздеріне, мұнай және газ ұнғыларын бұрғылауға, мұнай және газ кен орындарын игеру мен пайдалануға, мұнай мен газды тасымалдауға, сақтауға және өңдеуге, оқытып-үйрету болып табылады. Алған білімдерін танысу практикасынан өтер кезде және келесі курстарда арнайы пәндерді оқып-үйренерде қолданады.
«Шельфте ұңғыны күрделі жөндеу техникасы мен технологиясы» пәні 5В072400 «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығы бойынша студенттерге кәсіптік және инженерлік қызмет жөнінде алғашқы түсініктер беру. ХХІ ғасырда Қазақстан республикасының мұнай газ саласының дамуының негізгі келешегі Каспий бассейінің шельфті кен орындарын меңгерумен байланысты. Осы пәннің мақсаты студенттерді теңізде мұнай газ кен орындарын пайдалану, жөндеу және игеру ерекшеліктерімен таныстыру. Теңізде ұңғыларды бұрғылау, игеру және пайдаланумен байланысты барлық технологиялық үрдістер туралы түсінік болу. Жобалаудан бастап монтажға дейін гидротехникалық құрылымдардың барлық түрлерін білу. Теңіз Кен орынды пайдалануда әрекеттесетін негізгі және қосымша жабдықтардың құрылғыларын және техниканы меңгеріп білу.
Машина тетіктерін, аспаптардың әртүрлі түрлерін дайындауға арналған болаттар мен қорытпаларды дұрыс таңдау және тағайындау үшін материалдар қасиеттерінің ерекшеліктерін, машина жасау материалдарының құрылымын, алу технологиясын және қолдану аймағын оқып білу мақсаты болып табылады.
Пәннің мақсаттары мен міндеттері Бұрғылау машиналары мен кешендері 050724 – «Мұнай және газ кәсіпшілігінің технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығы студенттерінің кәсіптік білімін қалайтын арнайы пән. Жер қойнауынан мұнай мен газды өндіруге арналған бұрғылау ұңғыларын қамтамасыз ететін бұрғылау машиналары мен механизмдерін оқыту пәнінің мақсаты мен міндеті болып табылады. Бағдарлама инженер-механик даярлауға бағытталған және бұрғылау машиналары мен жабдықтарын пайдаланудың физикалық негіздерін тереңдетіп оқытуға, сонымен бірге әлемдік фирмалармен игерілген, қолданылып жүрген жабдықтар негізінде жаңа бұрғылау жабдықтарын жобалауға көзделген.
Пәннің мақсаттары мен міндеттері «Мұнайгаз өндірісіне қалыптастыру бойынша тренинг» 5B072400 – Технологиялық машиналар мен жабдықтар мамандығы студенттерінің кәсіптік білімін қалайтын арнайы пән. Пәннің мақсаты студентерді мұнай және газ ісінің негіздеріне, негізгі технологиялық үрдістерді ғылыми тұрғыдан түсінуіне және мұнайгаз өндіруші мекемелерде жұмыс істеуге оқып-үйрету болып табылады. Пәннің міндеті студенттерді мұнай және газ геологияының негіздеріне, мұнай және газ ұнғыларын бұрғылауға, мұнай және газ кен орындарын игеру мен пайдалануға, мұнай мен газды тасымалдауға, сақтауға және өңдеуге, оқытып-үйрету болып табылады. Алған білімдерін танысу практикасынан өтер кезде және келесі курстарда арнайы пәндерді оқып-үйренерде қолданады.
«Мұнайгаз машиналары мен жабдықтарын жөндеу және пайдалану» пәніне арналған курсты оқудың нәтижесінде студенттер бұрғылау және кәсіптік жабдықтарын жөндеу, бөлшектердің зақымдану және тозу түрлерін айқындау, бөлшектерді беріктендіру түрлері, жөндеу процесінің технологиясын жасау, жөндеу жабдықтарын таңдау және кәсіпорынның жөндеу қызметін ұйымдастыру – бойынша теориялық және тәжірибелік дайындау болып табылады. Негізгі технологиялық жабдықтарының пайдалану сенімділігін жоғарлатудың жаңа технологиясы туралы түсінік қалыптастырады.
Металлургиялық жабдықтардың сенімділігі пәнінің оқу-әдістемелік кешеннің құрамына бұйымдардың және оны құрайтын бөлшектердің жұмыс қабілетін жоғарлатуға бағытталған шаралар шоғырландырылған. Осыған сәйкес, технологиялық жабдықтарды есептеу және жобалау барысындағы сенімділіктің негізі анықталды. Кешенде жабдықтардың сенімділігін арттыруға бағытталған теориялық шешімдер қарастырылды, оның ішінде қалпына келтірілетін, келтірілмейтін бұйымдардың тоқырау себептері, олардың сенімділігін анықтайтын негізгі көрсеткіштері, қалыпты жұмыс істеу мен біртіндеп тоқырау кезіндегі машиналардың сенімділіктері, кездейсоқ мөлшерлердің сипаты,жүйе сенімділігі, сенімділіктің жалпы тәуелділігі мен машина бөлшектері мен жеке тораптарының сенімділіктері қарастырылды. Пәнді оқу барысында студенттер ескірген жабдықтарды сенімді жабдықтармен ауыстыру және істеп тұрған жабдықтарды, жетілдіру бағытын анықтай алулары қажет, ол үшін жабдықтардың жұмысы мен техникалық күйі жайында мағлұматтар жинап, талдау арқылы жұмысын жақсарту шаралары мен техникалық қызмет атқаруды және жөндеу тәсілдерін жетілдіру мүмкіндіктерін анықтай білулері қажет.
оқу-әдістемелік кешені Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ кредиттік жүйе бойынша оқитын студенттерге арналған пәндердің оқу-әдістемелік кешенін құрастыру және рәсімдеу туралы әдістемелік нұсқау негізінде құрастырылған. Бұған ереже бойынша қажетті материалдар: пәннің оқу бағдарламасы – SYLLABUS және белсенді тарату материалының толық мазмұны кірген. Оқу-әдістемелік кешеннің мазмұны жалпылама пән ретінде студенттерге диагностикалық аспаптар, әдістер мен технологиясы жөнінде толық мәлімет, студенттерге қажет болған жағдайда өз бетінше оқып-үйренуге немесе тақырыптар бойынша білімін тереңдетуге, өздік жұмыстарды орындауды қосымша материал ретінде қолдануға мүмкіндік береді. Бақылауға арналған берілген тестік тапсырмалар тізімі студентке пәнді оқудың кез-келген кезеңінде өз бетінше білім деңгейін анықтап, сәйкес тұжырым жасауына мүмкіндік береді.
Пәннің мақсаттары мен міндеттері Бұрғылау машиналары мен кешендері 5В072400 – «Мұнай және газ кәсіпшілігінің технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығы студенттерінің кәсіптік білімін қалайтын арнайы пән. Жер қойнауынан мұнай мен газды өндіруге арналған бұрғылау ұңғыларын қамтамасыз ететін бұрғылау машиналары мен механизмдерін оқыту пәнінің мақсаты мен міндеті болып табылады. Бағдарлама инженер-механик даярлауға бағытталған және бұрғылау машиналары мен жабдықтарын пайдаланудың физикалық негіздерін тереңдетіп оқытуға, сонымен бірге әлемдік фирмалармен игерілген, қолданылып жүрген жабдықтар негізінде жаңа бұрғылау жабдықтарын жобалауға көзделген.
Ұңғыларды бұрғылау және мұнай мен газды өндіру технологиясы, ұңғыны бұрғылау, мұнайгазды өндіру технологияларын жеткілікті түрде талдап, түсіндіріп, сол арқылы осы процесстер мұнайгаз өндіру үрдісіне қалай әсер ететіндігін студенттерге жеткізу болып табылады.
«Мамандық негіздері» 5В072400 – Технологиялық машиналар мен жабдықтар мамандығы студенттерінің кәсіптік білімін қалайтын арнайы пән. Пәннің мақсаты студентерді мұнай және газ ісінің негіздеріне, негізгі технологиялық үрдістерді ғылыми тұрғыдан түсінуіне және мұнайгаз өндіруші мекемелерде жұмыс істеуге оқып-үйрету болып табылады. Пәннің міндеті студенттерді мұнай және газ геологияының негіздеріне, мұнай және газ ұнғыларын бұрғылауға, мұнай және газ кен орындарын игеру мен пайдалануға, мұнай мен газды тасымалдауға, сақтауға және өңдеуге, оқытып-үйрету болып табылады. Алған білімдерін танысу практикасынан өтер кезде және келесі курстарда арнайы пәндерді оқып-үйренерде қолданады.