KAZNRTU LMS / МЫНБАЕВА ЛЯЙЛЯ НУРБЕКОВНА
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень :
  • Ученое звание :
  • Должность : Лектор
  • Количество курсов : 2
  • Популярность курсов : 301
  • Подробнее...
Курсы:
Пәнді оқыту мақсаты. «Алгоритмдеу және бағдарламалау» пәнін оқытудың негізгі мақсаты: қолдаңбалы бағдарламалау негіздерін (С++ тілін қолдана отырып) үйрену, программаларды әзірлеудің жалпы әдістемелік негіздері мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. Пәнді үйренудегі міндеттер. С++ тілінің негізгі түсініктемелерін (мәліметтер типтері, айнымалылары, операторлары, өрнектері), тілдің басқару операторларын, ішкі программаларын, динамикалық құрылымдарын, программалау технологиясының негізін, кластарды қолданып программалау, программаны тестілеу және түзету әдістерін меңгеруді оқып-үйрену осы пәннің негізгі міндеті болып табылады. Пәнді меңгеру барысында студенттер теориялық базасын нығайтып және С++ тілін қолданып, күрделі программалық жобаларды құруды дағдылануы, сондай-ақ, басқа да пәндерді оқып-үйрену барысында практикалық және ғылыми есептерді шығаруды үйренулері қажет.
Целью изучения дисциплины «Алгоритмизация и программирование (с использованием языка С++), формирование у студентов общих методологических основ и практических навыков разработки программ. Задачами изучения данной дисциплины являются:программирование линейных, разветвляющихся, циклических структур алгоритмов;программирование задач по обработке одномерных и двумерных массивов, строковых данных и динамических структур;программирование задач с использованием функций, задач обработки структур данных, файлов;программирование классов.