KAZNRTU LMS / МОЛДАКАЛЫКОВА АЙГУЛЬ ЖОЯМЕРГЕНОВНА
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень :
  • Ученое звание :
  • Должность :
  • Количество курсов : 6
  • Популярность курсов : 1425
  • Подробнее...
Курсы:
Бұл пəннің мақсаты: информатиканың дамуындағы негізгі тенденцияларды қамтитын теориялық жəне тəжірибелік мағлұматтармен студенттерді таныстыру; дискретті математика элементтерімен таныстыру; есептелінетін жүйе архитектурасы, операциялық жүйелер мен желілер туралы түсінік беру; студенттерге алгортимдер мен блок-схемаларды құруды үйрету; компьютерлік графика негіздерімен жəне желілік қосымшаларды құрудың негізгі концепцияларымен таныстыру.
“Алгоритдер және мәліметтер құрылымы” пәнін оқудың негізгі мақсаты – символдық және графикалық деректерді кодтау туралы, оларды түрлі кодтау жүйелерінде жазу тәсілдері, түрлі алгоритмдерді талдау туралы теориялық білім беру болып табылады. Пәнді оқыту барысында студеттер, өмірде кездесетін түрлі есептерді шешуге компьютерді тиімді, пайдалану, енгізілетін, шығарылатын деректерді формальдау және кез келген есепке алгоритм құра білу мүмкіндігіне ие болулары керек.
Информатиканың дамуындағы негізгі тенденцияларды қамтитын теориялық жəне тəжірибелік мағлұматтармен студенттерді таныстыру; дискретті математика элементтерімен таныстыру; есептелінетін жүйе архитектурасы, операциялық жүйелер мен желілер туралы түсінік беру; студенттерге алгортимдер мен блок-схемаларды құруды үйрету; компьютерлік графика негіздерімен жəне желілік қосымшаларды құрудың негізгі концепцияларымен таныстыру.
Пәннің мақсаты: математикалық статистика әдістерін қолданып математикалық модельдеудің негізгі принциптері мен тәсілдерін игеру, кездейсоқ шамалардың гистограммасын құру, корреляция ауданын және регрессияның эмпирикалық сызығын құру, сызықты бағдарламалау есептерін симплекс әдісімен шығару.
«Тиімделеу әдістері мен операцияларды зерттеу» курсының мақсаты – сызықты және сызықты емес экстремальды есептерді қарастыру, алгоритмдері мен олардың өңдеу әдістерін қолданып есептердің тиімділік шешімін табу. Басқару объектілерінің күрделілігі тиімді адекватты математикалық модельдер құруды қажет етеді. Модель құруды көп этапты процедура ретінде қараймыз. «Тиімделеу әдістері мен операцияларды зерттеуң пәнін оқу кезінде студенттер математикалық модель және есептер құра білуі керек.
«Интернет программалау тілі» пәнінің оқыту мақсаты студенттерге программалаудың жаңа бағытының ерекшеліктері мен қасиеттерін, соның ішінде – HTML тілінің, яғни қазіргі заманғы WEB – қосымшаларының аспаптық құралдары мен технологияларын өңдеуді оқып үйрету болып табылады.