KAZNRTU LMS / АБИТАЕВА РАХИМАШ ШАНРАКБАЕВНА
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень :
  • Ученое звание :
  • Должность : Лектор
  • Количество курсов : 24
  • Популярность курсов : 16931
  • Подробнее...
Курсы:
Электрэнергетиканың заңдық базасың және даму тенденциясы бойынша, ҚР энергетикалық ресурстарын, оларды электр энергиясына түрлендіру тәсілдері және амалдарын, тасымалдау принциптерін, энергияны тарату, энергожүйенің электрлік бөлігінің қалыпсыз режимдерін және зақымдалуларын автоматты түрде жою тәсілдерін, ҚР негізгі тұтынушылары туралы мағлұматтар алуға арналған пән. ПЭЕМ-де жаңа тәсілдер бойынша электр торабындағы қалыптасқан режімдерін есептеу, электр энергиясының және оны қамтамасыз ету сапасымен байланысты сұрақтар қарастырылады. Оқу әдістемелік кешен студентке пәнді оқытудың басында беріледі және онда пәннің оқу бағдарламасы, студенттердің өзіндік жұмыстары үшін тапсырма жүйесі, пән бойынша есептеу жұмыстарының орындалу графигі, өзін-өзі тексеру үшін тестік тапсырмалар, жазба жұмыстарының тақырыптары және емтихан сұрақтарының тізімі қарастырылған. Берілген ОӘК құндылығы оқу сабақтарының түріне және тақырыбына байланысты оқу уақытының бөлінуі, студенттерге өзіндік жұмыстарының ұйымдастырылуы және студенттердің творчестволық қызметі болып табылады.
Электрлiк жүйедегi өтпелi процесс қалыпты жағдайда жүктеменiң белгiлi бiр түрiн қосқанда немесе ажыратқанда болады, сонымен қатар авариялық жағдайда, қысқаша тұйықталу негiзiнде орындалады. Кез – келген өтпелi процесте жүйе элементiнде электромагниттiк жағдай өзгерiсi болады және әрбiр электрлiк машинаның айналатын валының арасындағы балансы және оның электромагниттi моментi бұзылады. Бұдан мынандай қорытынды шығады, яғни өтпелi процесс электромагниттiк және механикалық өтпелi процестiң жиынтығымен сипатталады. Олар өзара байланысты және бiрдей бiрлiкте болады. Айналатын машинаның үлкен механикалық инерциясы мен оның өтпелi процесi негiзi электромагниттiк өзгерiспен сипатталады. Осыған байланысты осы курс екi бөлiкке бөлiнедi: бiрiншi электромагниттi өтпелi процесс, ал екiншi электромеханикалық процесс. Пәнді оқыту мәселелері – электр жүйесіндегі элементтердің орынбасу сызбаларының параметрлерінің, электр жүйесіндегі элементтерінің кедергілерімен танысу және есептеу. Өтпелі процестердің пайда болу себебін және физикалық маңызын оқып үйрену
Изучение принципов передачи и распределения электроэнергии, а также тенденции развития электрических сетей и систем дадут глубокие знания в области проектирования, создания и управления электрическими системами и сетями. УМК ДС будет способствовать получению глубоких знаний о: развитии электрических сетей и систем; схемах электрических сетей и систем; требованиях к электрическим сетям; распределении мощностей в нормальном режиме; мерах по снижению потерь мощности; обеспечения качества электроэнергии.
Электрэнергетиканың заңдық базасың және даму тенденциясы бойынша, ҚР энергетикалық ресурстарын, оларды электр энергиясына түрлендіру тәсілдері және амалдарын, тасымалдау принциптерін, энергияны тарату, энергожүйенің электрлік бөлігінің қалыпсыз режимдерін және зақымдалуларын автоматты түрде жою тәсілдерін, ҚР негізгі тұтынушылары туралы мағлұматтар алуға арналған пән. ПЭЕМ-де жаңа тәсілдер бойынша электр торабындағы қалыптасқан режімдерін есептеу, электр энергиясының және оны қамтамасыз ету сапасымен байланысты сұрақтар қарастырылады. Оқу әдістемелік кешен студентке пәнді оқытудың басында беріледі және онда пәннің оқу бағдарламасы, студенттердің өзіндік жұмыстары үшін тапсырма жүйесі, пән бойынша есептеу жұмыстарының орындалу графигі, өзін-өзі тексеру үшін тестік тапсырмалар, жазба жұмыстарының тақырыптары және емтихан сұрақтарының тізімі қарастырылған. Берілген ОӘК құндылығы оқу сабақтарының түріне және тақырыбына байланысты оқу уақытының бөлінуі, студенттерге өзіндік жұмыстарының ұйымдастырылуы және студенттердің творчестволық қызметі болып табылады.
Студенттік оқу-әдістемелік кешені Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі бекіткен типтік оқу бағдарламасы бойынша және мамандықтың мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартына, оқу процесін ұйымдастыру және өткізудің психологиялық негіздерінің талаптарына сәйкес орындалған. Ғылыми-техникалық революцияның неі маңызды бағыты: адамның физикалық энергиясын энергияның басқа түріне айналдыру (бастысы - электрлік); процестерді автоматтандыру. Сондықтан ғылыми-техникалық прогресті халық шаруашылығының барлық салаларының энергетикасы мен автоматикасы анықтайды. Энергетиканың дамуы электрэнергиясын өндірудің үздіксіз артуымен байланысты. Анализ бен синтезді орындау үшін, тораптардың қызметін, олардың түрлерін, жүктемелер туралы мәліметті, кернеулерді, схемалары мен конфигурацияларын, бейтарап режимін және қоршаған ортаға әсерін білу қажет. Энергия сапасына, қауіпсіздігіне, даму қарқынына байланысты электр торабы мен электр жүйелеріне қойылатын талаптарды білу қажет. Анализ бен синтез мәселелері желілердің және трансформаторлардың кедергілерін және өткізгіштіктерін есептеусіз анықталмайды. Электр энергиясын беру және тарату принциптерімен, электр тораптарының және жүйелерінің даму қарқынымен оқып танысу электр жүйелері мен тораптарын жобалау, құру және басқару аумағында терең білім береді. СП ОӘК терең білім алуға мүмкіндік береді: электр тораптары мен жүйелерін жобалау әдістерін; электр берілісі желілерінің және трансформаторлардың алмастыру схемаларын; қуат және кернеу шығындарын азайту шараларын; кернеуді реттеу және қуаты қарымталау әдістерін. Студенттің оқу-әдістемелік кешені 5В071800 – «Электр энергетикасы» мамандығы студенттеріне арналған.
Курс «Переходные процессы в систе¬мах электроснабжения» является одним из профилирующих для электро¬энергетических специальностей и специализаций. Переходные процессы возникают в электрических си¬стемах как при нормальной эксплуатации (включение и отключение нагрузок, источников питания, отдельных цепей, производство испытаний и пр.), так и в аварий¬ных условиях (обрыв нагруженной цепи или отдельной ее фазы, короткое замыкание, выпадение машины из синхронизма и т. д.). Их изучение, разумеется, не может быть самоцелью. Оно необходимо, прежде всего, для ясного представления причин возникновения и физической сущности этих процессов, а также для разработки практических критериев и методов их количественной оценки, с тем чтобы можно было предвидеть и заранее предотвратить опасные последствия таких процессов. Короче говоря, важно понимать переходные процессы, но еще, важнее уметь сознательно управлять ими.
«Энергожүйелеріндегі өтпелі процестер» курсы екi бөлiкке бөлiнген: бiрiншi электромагниттi өтпелi процесс, ал екiншiсі электромеханикалық процесс. Оқу құрал маманның біліктіліктік мінездемесінің талаптарымен, ұйымдастырудың педагогика-психологиялық негіздерімен және оқу сабақтарының өткізілуімен сәйкестендіріле құрылған. Осы оқу құрал өтпелі процестер бойынша келесі сүрақтар қарастырылған: энергожүйелердің жүктеме тұйіндеріндегі статикалық және динамикалық орңықтылықтары және есептеулері, кернеуі 1000В-қа дейін және одан жоғары желілерде қысқаша тұйықталу тоқтары және есептеу жолдары, электрқозғалтқыштардын өздігінен қосылатыны және есептеулері. Берілген оқу құрал 5В071800 - Электроэнергетика мамандығы студенттер үшін пайдалы бола алады.
Дисциплина «Расчет и проектирование электрических сетей и систем» является углубленной специальной дисциплиной, которая развивает навыки инженерного проектирования и служит основой для дальнейшего выполнения выпускной квалификационной работы выпускника - бакалавриата. Студенты приобретают знания по тенденциям развития электроэнергетики, принципам и способам передачи и распределения электроэнергии. Приобретают навыки самостоятельной инженерной работы при выполнении курсового проекта, а именно: изучают и выбирают конфигурации электрических сетей и номинальное напряжение, выбирают мощность и число трансформаторов, сечения проводов, производят расчет режимов электрических сетей и технико-экономическое сопоставление вариантов, рассматривают вопросы регулирования напряжения.
Электр жүйесіндегі элементтердің орынбасу сызбаларының параметрлерінің, электр жүйесіндегі элементтерінің ауалы құрылысы және кабельдің энергия және қуат шығындарымен танысуға арналған пән. ПЭЕМ-де жаңа тәсілдер бойынша электр торабындағы қалыптасқан режімдерін есептеу, электр энергиясының және оны қамтамасыз ету сапасымен байланысты сұрақтар қарастырылады. Оқу әдістемелік кешен студентке пәнді оқытудың басында беріледі және онда пәннің оқу бағдарламасы, студенттердің өзіндік жұмыстары үшін тапсырма жүйесі, пән бойынша есептеу жұмыстарының орындалу графигі, өзін-өзі тексеру үшін тестік тапсырмалар, жазба жұмыстарының тақырыптары және емтихан сұрақтарының тізімі қарастырылған. Берілген ОӘК құндылығы оқу сабақтарының түріне және тақырыбына байланысты оқу уақытының бөлінуі, студенттерге өзіндік жұмыстарының ұйымдастырылуы және студенттердің творчестволық қызметі болып табылады.
Содержание методических указаний, соответствуют рабочему учебному плану в объеме установленных кредитов и академических часов бакалавра. Они направляют студентов на самостоятельную активизацию учебного процесса и включают в себя цели и задачи практик, права и обязанности студентов и руководителей практик от университета и предприятия, темы индивидуальных заданий, которые в совокупности помогут студентам прохождению практик, сбору материалов и составлению отчетов по практике. Методические указания предназначены для бакалавров специальности 5В071800 – «Электроэнергетика» и является руководством при прохождении студентами производственной практики.
Изучение энергетических ресурсов Республики Казахстан, способов и средств преобразования их в электрическую энергию, принципов передачи и распределения энергии, способов автоматической ликвидации повреждений и ненормальных режимов в электрической части энергосистем, а также тенденции развития и законодательной базы электроэнергетики дадут базовые понятия об электроэнергетике. УМК ДС будет способствовать получению представления: о технических средствах диспетчерского и технологического управления, об основных видах потребителей и приемников электрической энергии, о характеристиках и классификациях промышленных потребителей, о компенсации реактивной мощности; о схемах внешнего и внутреннего электроснабжения; о режимах напряжения в сетях промышленных предприятий, об уровнях напряжения и причинах отклонения напряжения, о нетрадиционных и возобновляемых источниках энергии, о технологии использования недобываемых энергетических ресурсов.
Студенттің пәнінің оқу әдістемелік кешені нақты курс концепциясын анықтаушы құжат болып табылады. Оқу әдістемелік кешенді типтік бағдарлама негізінде оқытушы құрастырады, баспаханалық әдіспен басып шығарылады және кредиттік жүйе арқылы оқитын студенттерге арналған. Оқу әдістемелік кешен студентке пәнді оқытудың басында беріледі және онда пәннің оқу бағдарламасы, студенттердің өзіндік жұмыстары үшін тапсырма жүйесі, пән бойынша есептеу жұмыстарының орындалу графигі, өзін-өзі тексеру үшін тестік тапсырмалар, жазба жұмыстарының тақырыптары және емтихан сұрақтарының тізімі қарастырылған. Берілген ОӘК құндылығы оқу сабақтарының түріне және тақырыбына байланысты оқу уақытының бөлінуі, студенттерге өзіндік жұмыстарының ұйымдастырылуы және студенттердің творчестволық қызметі болып табылады.
Задача исследований и расчетов, переходных процессов заключается в том, чтобы, научившись выяснять особенности работы и качественно новые свойства при количественных изменениях в СЭС, предвидеть протекание переходных процессов и управлять ими. Для этого нужно уметь рассчитывать переходные процессы, прогнозировать по изменениям параметров системы количественные изменения ее режима и воздействовать через регулирующие устройства на желательное протекание переходного процесса. Исследования и расчеты переходных процессов являются одним из необходимых условий решения многих задач, возникающих при проектировании и эксплуатации СЭС. Эти задачи связаны с исследованием электромагнитных переходных процессов, выбором принципов действия и настройки автоматических устройств противоаварийного управления, анализом электромеханических переходных процессов с целью определения условий устойчивости электрической нагрузки систем и разработки мероприятий для обеспечения устойчивости.
Изучение принципов передачи и распределения электроэнергии, а также тенденции развития электрических систем дадут глубокие знания в области проектирования, создания и управления электрическими системами. УМК ДС будет способствовать получению глубоких знаний о: составлению балансов мощности и электроэнергии и по оптимизации задач управления режимами станций. Рассматриваются с учетом их значимости в коммерческих отношениях купли – продажи между субъектами рынка электроэнергии и мощности. Изучаются развития электрических систем; схемы электрических сетей и систем; требованиях к электрическим системам; распределение мощностей в нормальном режиме; меры по снижению потерь мощности.
Задача исследований и расчетов, переходных процессов заключается в том, чтобы, научившись выяснять особенности работы и качественно новые свойства при количественных изменениях в СЭС, предвидеть протекание переходных процессов и управлять ими. Для этого нужно уметь рассчитывать переходные процессы, прогнозировать по изменениям параметров системы количественные изменения ее режима и воздействовать через регулирующие устройства на желательное протекание переходного процесса. Исследования и расчеты переходных процессов являются одним из необходимых условий решения многих задач, возникающих при проектировании и эксплуатации СЭС. Эти задачи связаны с исследованием электромагнитных переходных процессов, выбором принципов действия и настройки автоматических устройств противоаварийного управления, анализом электромеханических переходных процессов с целью определения условий устойчивости электрической нагрузки систем и разработки мероприятий для обеспечения устойчивости.
Электр энергетикалық тораптар мен жүйелер пәңінен зертханалық жұмыстарға арналған Әдістемелік нұсқауда - электрлік желілерінің негізгі мәселелері қарастырылған. Әдістемелік нұсқау - маманның бекітілгеніне қойылатын талаптарға, сабақтарды ұйымдастыру мен жүргізудің педагогикалық – психологиялық негіздеріне сай қарастырылған. Әдістемелік нұсқаудың материалдары 5В071800 - Электроэнергетика мамандығы «Электрэнергетикалық тораптар мен жүйелер» курсының негізгі тарауларына сәйкес қарастырылған. Осылайша, нақты тарауды оқытушымен бірге және студент өзі үйрену кезінде жасалған зертханалық жұмыстарды жүйелегенде және шешкенде курс материалдарын нақтылап білу мүмкіндігі бар. Осы берілген әдістемелік нұсқауда жеті (7) зертханалық жұмыстардың сипаттамасы келтірілген. Осындай зертханалық сабақтар пәнді жақсы игеруге, жақсы білім алуға көмектеседі.
Курста студенттер релелік қорғаныс және автоматика құралдарымен танысады
Целью изучения дисциплины "Релейная защита энергосистем" является получение студентами знаний в области принципов построения релейной защиты и автоматики (РЗиА) элементов энергосистем, применяемых современных методов и устройств электроавтоматики энергосистем. Задачей изучения дисциплины является расширение представлений о возможностях РЗиА; закрепление и конкретизация теоретического материала, касающегося принципов действия и устройства электроавтоматики, их основных свойств, методики применения; получение навыков расчета параметров, необходимых для настройки РЗиА; правильный выбор методов и средств автоматического управления и регулирования в энергосистемах; устройств автоматики, управления и сигнализации, обеспечивающих повышение надежности работы электроэнергетических систем.
Целью изучения дисциплины "Релейная защита электрооборудования" является получение студентами знаний в области принципов построения релейной защиты и автоматики (РЗиА) элементов и основного электрооборудования в области электроэнергетики, применяемых современных методов и средств для выполнения РЗиА.
Содержание методических указаний, соответствуют рабочему учебному плану в объеме установленных кредитов и академических часов бакалавра. Они направляют студентов на самостоятельную активизацию учебного процесса и включают в себя цели и задачи практик, права и обязанности студентов и руководителей практик от университета и предприятия, темы индивидуальных заданий, которые в совокупности помогут студентам прохождению практик, сбору материалов и составлению отчетов по практике. Методические указания предназначены для бакалавров специальности 5В071800 – «Электроэнергетика» и является руководством при прохождении студентами преддипломной практики.
«Электр энергетикалық жүйелер және тораптарды есептеу және жобалау» пәні инженерлік жобалау дағдыларын дамытатын және бакалавриаттың біліктіліктік бітіру жұмысын орындауға негіз болатын тереңдетілген арнайы пән болып табылады. Студенттер электрэнергетиканың даму қарқыны, электрэнергияны беру және тарату принциптері мен әдістері бойынша білім алады. Курстық жобалау барысында өзіндік инженерлік жұмысқа дағдыланады, нақтысында: электр тораптарының конфигурациясын және номиналды кернеуді оқиды және таңдайды, трансформаторлардың қуатын және санын, сымдардың қимасын таңдайды, электр тораптары режимдерін есептеуді және варианттардың техникалық-экономикалық салыстырылуын орындайды, кернеуді реттеу мәселелерін қарастырады.
Жоғары оқу орындарында мамандарды әзірлеу кезінде студенттердің өндірістік тәжірибесін үйымдастыру жәңе өткізу оқу процесінің маңызды және негізгі бөлігі болып есептеледі. Өндірістік тәжірибенің негізгі мақсаттары: а) жүмыста тәжірибелік дағды алу; б) дипломдық жобаға бастапқы мәліметгер жинау. 5В071800 — Электр энергетикасы мамандығының барлық студенттері өндірістік тәжірибені электрэнергетикалық кәсіпорындар, ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық ұйымдар және қазіргі электртехникалық жабдықпен, өлшеу және компьютерлік техникамен жарақталаған өнеркәсіптік кәсіпорындар, бітіру біліктілігі жұмысы тақырыбына байланысты материалдарды игеру мүмкіндігі бар орындарда өтеді. Тәжірибе уақытында студенттер жұмыс орнындағы ақылы штатында немесе жеке бөлімшелер мен цехтарында дублер болып бекітіледі. Олар осы мекемелердің электр шаруашылығы мен злектр жабдықтарында баптау, қызмет көрсету және монтаждау жұмыстарын атқарады.
Жоғары оқу орындарында мамандарды әзірлеу кезінде студенттердің өндірістік тәжірибесін үйымдастыру жәңе өткізу оқу процесінің маңызды және негізгі бөлігі болып есептеледі. Өндірістік тәжірибенің негізгі мақсаттары: а) жүмыста тәжірибелік дағды алу; б) дипломдық жобаға бастапқы мәліметгер жинау. 5В071800 — Электр энергетикасы мамандығының барлық студенттері өндірістік тәжірибені электрэнергетикалық кәсіпорындар, ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық ұйымдар және қазіргі электртехникалық жабдықпен, өлшеу және компьютерлік техникамен жарақталаған өнеркәсіптік кәсіпорындар, бітіру біліктілігі жұмысы тақырыбына байланысты материалдарды игеру мүмкіндігі бар орындарда өтеді. Тәжірибе уақытында студенттер жұмыс орнындағы ақылы штатында немесе жеке бөлімшелер мен цехтарында дублер болып бекітіледі. Олар осы мекемелердің электр шаруашылығы мен злектр жабдықтарында баптау, қызмет көрсету және монтаждау жұмыстарын атқарады.
Пәнді оқыту мәселелері – электр жүйесіндегі элементтердің орынбасу сызбаларының параметрлерінің, электр жүйесіндегі элементтерінің ауалы құрылысы және кабельдің энергия және қуат шығындарымен танысу. ПЭЕМ-де жаңа тәсілдер бойынша электр торабындағы қалыптасқан режімдерін есептеу, электр энергиясының және оны қамтамасыз ету сапасымен байланысты сұрақтарды қарастыру.