KAZNRTU LMS / ЗУЛХАЖ ЖУЛДЫЗ
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень :
  • Ученое звание :
  • Должность :
  • Количество курсов : 2
  • Популярность курсов : 651
  • Подробнее...
Курсы:
Пәнді жүргізудің мақсаты және міндеттері.. Нарықтық жағдайында экономиканы және өндірісті ұйымдастырудың одан әрі дамыту және осы кезеңге тән жаңа қағидаларды басшылыққа ала отырып экономиканы жандандыру-бүгіннің күннің өзекті мәселелерінің бірі. Бұл өтетін пәннің мақсаты өндіріс үрдісімен экономиканы және өндірісті ұйымдастыру әдістерін мамандарды басқару білімін тереңдету мақсаты қойылады. Өнеркәсіпті (фирманы) басқару өндірістік факторлардың қиын процестерінің әрекеттестіктерінің синхронизациясына және рыноктың эффективті трансформациясының дайын өнімінің есебімен қамтамасыздандыру және сыртқы ортаға шек қоюлары бағытталған. Экономика- өнеркәсіптік пәннің техникалық студенттер мамандықтарын тереңдете оқытқанда рыноктық қатынастың шарттары экономикалық реформаға байланысты мүмкіншіліктер туады. Ұсынып отырған пәнді оқыту қортындысында студенттердің алған білімін кеңейтеді, өз бетімен істі шешуді және оны ұйымдаструды қолдана білетің болады, тәжрибеде алған білімін іс жүзіне қолдана білетін болады, Кейбір кедергі жағдайда ойдағыдай шешетін болады. Тізбе және тапсырма түрі (курстық жобалар, жұмыс тақырыбы, есеп-графикалық тапсырма, типтік есептер т.б. тізбелері) Жұмысты орындауға арналған ұсынылатын әдибиеттер саны, орындау мерзімі, бақылау формасы(тестер, жедел сұрау, есеп беру, реферат, баяндама т.б)
Планирование является одним из наиважнейших процессов, от которого зависит эффективность деятельности компании. Планирование представляет собой функцию управления. Сущность этого процесса заключается в логичном определении развития предприятия, постановке целей для любого сектора деятельности и работы каждого структурного подразделения, что необходимо в современных условиях. При осуществлении планирования ставятся задачи, определяются материальные, трудовые и финансовые средства для их достижения и сроки исполнения, а также последовательность их реализации.