KAZNRTU LMS / ШИНГИСОВА РАУШАН КУЗЕНБАЕВНА
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень :
  • Ученое звание :
  • Должность : Сениор-лектор
  • Количество курсов : 13
  • Популярность курсов : 3869
  • Подробнее...
Курсы:
1.1. Пәнді оқыту мақсаты: Сызба геометрия, компьютерлік графиканы оқытудың мақсаты мамандық пәндерiн меңгеруде теориялық-техникалық база құру үшiн: проекциялаудың теориялық негiзiн үйрену, яғни абстрактты және жер асты және жер үстi обьектiлерiнiң жазық кескiндерiн құру; - негiзгi мамандықтарға арналған және жалпы жағдайдағы техникалық есептердi кескiндерде шығаруды бiлу; - техникалық ақпараттарды сызба, схема, топографиялық план түрiнде салу және оны оқи бiлу; - Auto CAD ортасында геологиялық барлау және кен жобалары графикалық бөлігін автоматтап дайындау негіздерін оқып білу; - кеңістіктік және логикалық ойлауды дамыту және жетілдіру; - топографиялық пландарды , геологиялық карталарды автоматтап дайындауға машықтану, блок-диаграмманы, яғни үш өлшемді модельдерді жасау , жазық 2-өлшемді, кеңістіктік 3-өлшемді модельдерде геологиялық–құрылымдық есептерді шығару, сызбалардың файылдарын қалыптастыру, оларды принтер не плоттер арқылы шығару.Осының нәтижесiнде бұл мақсат жалпы техникалық және графикалық мәдениеттi, кеңiстiкте ойлау қабiлеттi дамытады.
Студенты осваивают графические дисциплины в течении одного семестра: во втором. Структура курса представлена четырьмя разделами: графика как средство представления информации, начертательная геометрия, оформление конструкторских документов и компьютерная графика. Форма проведения занятий и количество времени, выделяемое на работу согласно рабочей программе, следующее: Лекции - 15 кредитов,лабораторные занятия -30 кредитов. Всего кредитов - 45. Экзамен: письменный.
СГжИГ пәні студенттердің кеңістіктік пішіндерді жазықтықта бейнелеудің негізгі әдістерін меңгеруді,кеңістіктік ойлауды, кеңістіктік пішіндердің графикалық модельдері негізінде контруктивті-геометриялық ойлауды дамытады, сызбаларды оқу және орындауға, эскиздерді және жұмыс сызбаларын орындауға қажетті білім беріп, дағдыландырады.
ИжКГ пәні студенттердің кеңістіктік пішіндерді жазықтықта бейнелеудің негізгі әдістерін меңгеруді, кеңістіктік ойлауды, кеңістіктік пішіндердің графикалық модельдері негізінде контруктивті-геометриялық ойлауды дамытуға, сызбаларды оқу және орындауға, эскиздерді және жұмыс сызбаларын орындауға қажетті білім алуды, дағдылануға көмек теседі.
Студенты осваивают графические дисциплины в течении одного семестра. Структура курса представлена четырьмя разделами: графика как средство представления информации, начертательная геометрия, оформление конструкторских документов и компьютерная графика. Форма проведения занятий и количество времени, выделяемое на работу согласно рабочей программе, следующее: Лекции - 15 кредитов,лабораторные занятия -30 кредитов. Всего кредитов - 45. Экзамен: письменный.
СГжИГ пәні студенттердің кеңістіктік пішіндерді жазықтықта бейнелеудің негізгі әдістерін меңгеруді,кеңістіктік ойлауды, кеңістіктік пішіндердің графикалық модельдері негізінде контруктивті-геометриялық ойлауды дамытады, сызбаларды оқу және орындауға, эскиздерді және жұмыс сызбаларын орындауға қажетті білім беріп, дағдыландырады.Пән бір семестрде оқытылады. Жұмыс бағдарламасына сәйкес дәрістер - 15 кредит, зертханалық сабақтар - 60 кредит құрайды.Емтихан жазбаша
Учебно-методический комплекс составлен для специальности 5В072900 - Строительство. Основная цель изучения дисциплины «Начертательная геометрия и компьютерная графика» - приобретение студентами знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и деталей, изучение основ автоматизированной подготовки графической части конструкторских документов в среде AutoCAD. Программой предусмотрено изучение курса на основании положений теоретического курса начертательной геометрии, нормативных документов и государственных стандартов СПДС и ЕСКД.
ИГ пәні студенттердің кеңістіктік пішіндерді жазықтықта бейнелеудің негізгі әдістерін меңгеруді,кеңістіктік ойлауды, кеңістіктік пішіндердің графикалық модельдері негізінде контруктивті-геометриялық ойлауды дамытады, сызбаларды оқу және орындауға, эскиздерді және жұмыс сызбаларын орындауға қажетті білім беріп, дағдыландырады.Пән бір семестрде оқытылады. Жұмыс бағдарламасына сәйкес дәрістер - 15 кредит, зертханалық сабақтар - 30 кредит құрайды.Емтихан жазбаша
Студенты осваивают графические дисциплины в течении одного семестра. Структура курса представлена тремя разделами: графика как средство представления информации, начертательная геометрия, оформление конструкторских документов. Форма проведения занятий и количество времени, выделяемое на работу согласно рабочей программе, следующее: Лекции - 15 кредитов,лабораторные занятия -60 кредитов. Всего кредитов - 45. Экзамен: письменный.
Студенты осваивают дисциплину в течении одного семестра. Структура курса представлена тремя разделами: графика как средство представления информации, начертательная геометрия, оформление конструкторских документов. Форма проведения занятий и количество времени, выделяемое на работу согласно рабочей программе, следующее: Лекции - 30 кредитов,практических занятий -15 кредитов. Всего кредитов - 45. Экзамен: письменный.
Студенты осваивают графические дисциплины в течении одного семестра. Структура курса представлена тремя разделами: графика как средство представления информации, начертательная геометрия, оформление конструкторских документов. Форма проведения занятий и количество времени, выделяемое на работу согласно рабочей программе, следующее: Лекции - 15 кредитов,лабораторные занятия -30. Всего кредитов - 45. Экзамен: письменный.
Студенты осваивают графические дисциплины в течении одного семестра. Структура курса представлена тремя разделами: графика как средство представления информации, начертательная геометрия, оформление конструкторских документов. Форма проведения занятий и количество времени, выделяемое на работу согласно рабочей программе, следующее: Лекции - 15 кредитов,лабораторные занятия -60 кредитов. Всего кредитов - 45. Экзамен: письменный.
СГжИГ пәні студенттердің кеңістіктік пішіндерді жазықтықта бейнелеудің негізгі әдістерін меңгеруді,кеңістіктік ойлауды, кеңістіктік пішіндердің графикалық модельдері негізінде контруктивті-геометриялық ойлауды дамытады, сызбаларды оқу және орындауға, эскиздерді және жұмыс сызбаларын орындауға қажетті білім беріп, дағдыландырады.Пән бір семестрде оқытылады. Жұмыс бағдарламасына сәйкес дәрістер - 15 кредит, зертханалық сабақтар - 60 кредит құрайды.Емтихан жазбаша