KAZNRTU LMS / ЮСУПОВА ГУЛЬНАРА МЕЙРАМОВНА
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень : Кандидат технических наук
  • Ученое звание : доцент
  • Должность : Кандидат технических наук
  • Количество курсов : 38
  • Популярность курсов : 3449
  • Подробнее...
Курсы:
«Карьерді консервациялау және қайта жаңғырту» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені 5В070700 – «Тау-кен ісі» мамандығының типтік және оқу жоспары негізінде құрастырылған, мазмұны және көлемі бойынша Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты талаптарына, берілген мамандық бойынша мамандар дайындаудың кәсіби сипаттамасына және деңгейіне толық сай келеді. «Карьерді консервациялау және қайта жаңғырту» пәнінің бағдарламасы оқылатын материалдардың логикалық кезегімен құрастырылған. Теориялық материалдар тәжірбиелік және зертханалық тапсырмалармен бекітілген. Студенттердің алған білімдерін бекіту үшін курсты оқу барысында қажетті ағымды, рубеждік және басқа да бақылау түрлері қарастырылған. Оқу жүйесінде бакалаврлардың білімге қажеттігін қамтамасыз ету, пайдалы қазбалар кен орындарын ашық игеруде тау-кен инженер технологтарын даярлауды оқу-әдістемелік қамтамасыз ету сапасын арттыру, қарастырылған (дәріс жазбалары, әдістемелік матеиалдар, өзіндік жұмыс үшін оқу-тәжірбиелік материалдар, қажетті әдебиеттер тізімі). Оқу уақытында сабақ түрлері мен тақырыптарына байланысты бөлінген. СӨЖ, СОӨЖ, курстық жұмыс, сонымен қатар бақылау жұмыстарының өткізу жобасы және оларды орындауға қажетті оқу әдістемелік нұсқаулары жасалынған. Студенттерге пән бойынша өз білімін өзіндік бақылау жүргізу үшін тест сұрақтары, емтихан сұрақтары, студенттердің шығарылған соңғы аттестациясы келтірілген.
Тау-кен экологиясы пəнінің оқу-əдістемелік кешені типтік жəне жұмыс бағдарламасына сəйкес құрастырылған,пəннің негізгі мазмұнын сипаттайды.Мұнда өндірісті басқаруға жеткілікті білім беру жəне дағдыландыру қажеттілігінен туындайтын нақтылы мақсаттар мен міндеттер келтірілген жəне оқу-əдістемелік кешенін пайдалану студенттердің танымдық жəне творчестволық іс-əрекетін дамытуға мүмкіндік береді . Теориялық материал пəннің негізгі тақырыптарын қамтитын жəне оқытылған теориялық білімді бекітуге арналған тəжірибиелік тапсырмалармен ұштастырылған. Алынған білім жəне дағдыны бекітуге бағытталған ағымдық,аралық жəне басқа бақылау түрлері ескерілген. Оқыту жүйесінде студенттерді оқу-практикалық материалдармен толық қамтамасыз ету көзделген(дəріс конспектілері,əдістемелік материалдар,өз бетімен жұмыс істеуге арналған оқу-практикалық материалдар,қажетті əдебиеттер тізімі).Оқу уақыты сабақтар жəне тақырыптар түріне байланысты бөлінген. Студенттің өз бетімен жұмыс істеу жоспары, жазбаша жұмыстар тематикасы(рефераттар, бақылау жұмыстары жəне оларды орындаудың əдістемелік нұсқаулары құрастырылған. Студенттің алынған білімін өз бетімен бақылауға арналған тест сұрақтары, қорытынды аттестацияның емтихандық сұрақтары келтірілген.
Целью данной дисциплины является: - расширение и углубление знаний студентов; - выработка умения применять знания на практике; - углубление кругозора, привитие желания совершенствовать свои знания, формировать позитивную мотивацию на использование знаний в профессиональной деятельности; - систематизация знаний о специфике работ по консервации и ликвидации горных предприятий, горных выработок. Задачи курса:- раскрыть основные методологические положения консервации горных предприятий применительно к задачам горного производства; - дать представление о специфике предмета «Консервация и ликвидация рудных и угольных карьеров»; - показать актуальность знания в решении практических вопросов в профессиональной деятельности горного инженера.
Цель изучения дисциплины - обеспечить докторанту получение углубленных знаний об основных гипотизах и закономерностях геомеханики и привития практических навыков по определению физико-механических свойств породных масс, методах расчета отвальных откосов и их основании, физическом и математическом моделировании взаимосвязанных горнотехнических и геотехнических задач.
В результате изучения дисциплины в соответствии с государственным стандартом высшего образования, студенты должны знать: -Историю развития горного дела на территории РК, в странах СНГ и дальнего зарубежья; -Уровень добычи полезных ископаемых и потребность их в народном хозяйстве; -Сведения о месторождениях полезных ископаемых и условия их залегания; -Использование и мероприятия по охране недр; -Способы разработки полезных ископаемых и перспективы развития способов; -Сущность открытых горных работ; основные элементы и параметры карьера; -Горные выработки, способы открытой разработки и основные процессы, их удельную стоимость, основные технико-экономические показатели работы карьеров; -Сущность подземных горных работ и основные горные выработки; основные производственные процессы и их удельную стоимость, основные технико- экономические показатели деятельности рудников; -Особенности технологии разработки строительных горных пород; комплексное использование сырья; основные показатели деятельности предприятий по добыче строительных горных пород; -Основные понятия добычи полезных ископаемых геотехнологическими методами; основные технологические процессы; технико-экономические показатели; -Сущность технологии подводной добычи полезных ископаемых; -Сущность обогащения и переработки минерального сырья; -Экономическую целесообразность применения различных способов добычи полезных ископаемых; -Экологические последствия горных работ и их влияние на окружающую среду. Усвоение дисциплины позволит студентам уметь оценивать горно- геологические условия ведения горных работ, иметь первоначальные понятия о способах разработки месторождений полезных ископаемых.
Учебно-методический комплекс для студентов специальности 5В070700 «Горное дело» разработан в полном соответствии с содержанием ГОСО РК квалификационной характеристикой, типовым и рабочим учебным планом специальности указанного профиля. В учебной программе дисциплины «Комбинированная разработка месторождений» являющейся профильной дисциплиной при подготовке бакалавров, конкретизированы и цели и задачи, вытекающие из необходимости и востребованности полученных знаний умений и навыков в управлении производством и предприятием активизации познавательной и творческой деятельности студентов. Приведен перечень дисциплин, предшествующих и последующих рассматриваемой дисциплине. Программа составлена в логической последовательности излагаемого материала. Теоретический материал подкреплен практическими и лабораторными заданиями которые охватывают все основные темы дисциплины и способствуют закреплению полученных теоретических знаний. Предусмотрены необходимые при изучении дисциплины текущие рубежные и другие виды контроля для закрепления полученных знаний умений и навыков. В системе обучения предусматривается полный учет интересов студентов, обеспечение их образовательных потребностей учебно-практическим материалом (конспект лекций, методические материалы, учебно-практический материал для самостоятельной работы, список необходимой литературы). Учебное время распределено по темам и видам учебных занятий. Разработаны планы проведения СРС и СРСП, тематика письменных работ, в число которых входят рефераты, курсовой проект, контрольные работы и методические указания к их выполнению. Приведены тестовые вопросы для проведения студентами самоконтроля своих знаний по дисциплине, а также экзаменационные вопросы, выносимые на итоговую аттестацию студентов.
Цель изучения дисциплины - обеспечить магистранту получение углубленных теоретических знаний по основным производственным процессам применительно к особенностям открытых горных работ сложно-структурных месторождений, выработка умения применять знания на практике; углубление кругозора, привитие желания совершенствовать свои знания, формировать позитивную мотивацию на использование знаний в профессиональной деятельности; систематизация знаний о специфике работ горнодобывающей промышленности в области технологии открытой разработки месторождений твердых полезных ископаемых в сложных горно-геологических условиях.
Основная цель преподавания дисциплины - усвоение докторантами знаний по выбору оптимальных комплексов мобильного оборудования и технологии их применения на открытых горных работах, обоснование их параметров и характеристик. Принятия соответствующих решений по широкому внедрению ресурсосберегающих видов мобильного оборудования, работа которого, основана на принципе совмещения большинства смежных процессов рыхления массива горных пород, отделения их и формирования в штабели, выемки, погрузки, транспортирования и отвалообразования.
Магистрант должен знать: концептуальные основы системы проектирования горных предприятий в современных рыночных условиях; теоретические основы и творческие подходы к проектированию открытых горных работ при разработке месторождений, залегающих в различных горно-геологических и природных условиях; современные методы обоснования проектных решений в области и условия их применения; современные методы экономической оценки проектных решений с учетом фактора времени.
Докторант по специальности 6D070700 должен освоить теоретические основы и принципы решения задач на открытых разработках и экспериментально определять механические свойства горных пород,моделировать и прогнозировать геомеханические процессы в породных массивах. Приобретенные знания по дисциплине должны использоваться в будущей инженерной и научной деятельности специалиста.
«Кен орнын құрамды қазу» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені 5В070700 – «Тау-кен ісі» мамандығының типтік және оқу жоспары негізінде құрастырылған, мазмұны және көлемі бойынша Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты талаптарына, берілген мамандық бойынша мамандар дайындаудың кәсіби сипаттамасына және деңгейіне толық сай келеді. «Кен орнын құрамды қазу» пәнінің бағдарламасы оқылатын материалдардың логикалық кезегімен құрастырылған. Теориялық материалдар тәжірбиелік және зертханалық тапсырмалармен бекітілген. Студенттердің алған білімдерін бекіту үшін курсты оқу барысында қажетті ағымды, рубеждік және басқа да бақылау түрлері қарастырылған. Оқу жүйесінде бакалаврлардың білімге қажеттігін қамтамасыз ету, пайдалы қазбалар кен орындарын ашық игеруде тау-кен инженер технологтарын даярлауды оқу-әдістемелік қамтамасыз ету сапасын арттыру, қарастырылған (дәріс жазбалары, әдістемелік матеиалдар, өзіндік жұмыс үшін оқу-тәжірбиелік материалдар, қажетті әдебиеттер тізімі). Оқу уақытында сабақ түрлері мен тақырыптарына байланысты бөлінген. СӨЖ, СОӨЖ Студенттерге пән бойынша өз білімін өзіндік бақылау жүргізу үшін тест сұрақтары, емтихан сұрақтары, студенттердің шығарылған соңғы аттестациясы келтірілген.
. Цель преподавания дисциплины – научить применять творчески отечественный и зарубежный опыт формирования и управления качеством продукции карьеров, с учетом современных достижений науки и техники, ознакомить студентов со стандартами и нормативными документами качества продукции карьеров предприятиях по добыче и переработке твердых полезных ископаемых.
Целью преподавания курса «Ресурсосберегающие и малоотходные технологии на рудных карьерах» является дать обучающимся посредством теоретических и практических занятий сведения по вопросам рационального природо-и землепользования; полного и комплексного использования минерально-сырьевых ресурсов недр, снижения капитало-энерго- и трудоемкости открытых горных работ
Учебно -методический комплекс для ст удентов специальности 050707 «Горное дело» разработан в полном соответствии с содержанием ГОСО РК квалификационной характеристикой, типовым и рабочим учебным планом специальности указанного профиля. В учебной программе дисциплины «Экология горного производства» являющейся профильной дисциплиной при подготовке бакалавров, конкретизированы и цели и задачи, вытекающие из необходимости и востребованности полученных знаний умений и навыков в управлении производством и предприятием активизации познавательной и творческой деятельности студентов. Приведен перечень дисциплин, предшествующих и последующих рассматриваемой дисциплине. Программа составлена в логической последовательности излагаемого материала. Теоретический материал подкреплен практическими заданиями, которые охватывают все основные темы дисциплины и способствуют закреплению полученных теоретических знаний. Предусмотрены необходимые при изучении дисциплины текущие рубежные и другие виды контроля для закрепления полученных знаний умений и навыков. В системе обучения предусматривается полный учет интересов студентов, обеспечение их образовательных потребностей учебно-практическим материалом (конспект лекций, методические материалы, учебно-практический материал для самостоятельной работы, список необходимой литературы). Учебное время распределено по темам и видам учебных занятий. Разработаны планы проведения СРСП, тематика письменных работ, в число которых входят рефераты, контрольные работы и методические указания к их выполнению. Приведены тестовые вопросы для проведения студентами самоконтроля своих знаний по дисциплине, а также экзаменационные вопросы, выносимые на итоговую аттестацию студентов.
Цель изучения дисциплины– обеспечить магистранту получение теоретических знаний о моделировании открытых горных работ, выработка умения применять знания на практике; привитие желания совершенствовать свои знания, формировать позитивную мотивацию на использование знаний в профессиональной деятельности; систематизация знаний обосновных методах управления горнодобывающими предприятиями на основе компьютерного моделирования и специфике работ горнодобывающей промышленности в области моделирования открытой разработки месторождений твердых полезных ископаемых в сложных горно-геологических условиях. Дисциплина «Моделирование открытой разработки перспективных месторождений» формирует теоретические знания, практические навыки, вырабатывает компетенции, которые дают возможность выполнять следующие виды профессиональной деятельности: производственно-технологическую, проектную, научно-исследовательскую и организационно- управленческую.
Цель изучения дисциплины – обеспечить студентам получение теоретических знаний по физико-техническим и физико-технологическим свойствам горных пород. Дисциплина "Физика горных пород и процессов" является базовой для дальнейшего изучения специальных дисциплин студентами горных специальностей. В этой дисциплине изучаются физические свойства горных пород процессов. Кроме того, данная дисциплина формирует инженерное мышление и развивает интеллект будущих горных инженеров. В связи с этим основной целью преподавания дисциплины "Физика горных пород и процессов" является усвоение студентами сущности, количественной и качественной оценки физико-технических параметров пород, их зависимости от состава и строения пород, изменчивости при воздействии внешних физических полей; методов их экспериментального определения.
Целью преподавания курса «Проектирование рудных и угольных карьеров» является дать обучающимся посредством теоретических и практических занятий сведения по вопросам теории, технологии и проектирования процессов гидравлического и геотехнологического способов разработки месторождений полезных ископаемых. Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к знаниям и умениям будущих специалистов в соответствии с государственным стандартом по основному высшему образованию
Цель изучения дисциплины – обеспечить магистранту получение углубленных знаний и ознакомление с основными принципами и привития практических навыков по моделированию открытой разработки на основе математических, экономико-математических, логико-математических, стохастических и других методов.
Цель изучения дисциплины - обеспечить магистранту получение углубленных теоретических знаний по основным производственным процессам применительно к особенностям открытых горных работ сложно-структурных месторождений, выработка умения применять знания на практике; углубление кругозора, привитие желания совершенствовать свои знания, формировать позитивную мотивацию на использование знаний в профессиональной деятельности; систематизация знаний о специфике работ горнодобывающей промышленности в области технологии открытой разработки месторождений твердых полезных ископаемых в сложных горно-геологических условиях.
Целью преподавания курса «Проектирование карьеров строительных горных пород» является дать обучающимся посредством теоретических и практических занятий сведения по проектированию карьеров, овладение расчетными методами принятия оптимальных проектных решений применительно к особенностям условий открытой разработки месторождений полезных ископаемых. Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к знаниям и умениям будущих специалистов в соответствии с государственным стандартом по основному высшему образованию
Целью преподавания курса «Cпециальные способы ведения открытых горных работ» является дать обучающимся посредством теоретических и практических занятий сведения по вопросам теории, технологии и проектирования процессов гидравлического и геотехнологического способов разработки месторождений полезных ископаемых. Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к знаниям и умениям будущих специалистов в соответствии с государственным стандартом по основному высшему образованию
"Консервация и ликвидация карьеров СГП" - раскрыты основные положения консервации и ликвидации горных предприятий применительно к задачам горного производства; ознакомление с инструкциями и нормативными документами о порядке проведения мер по консервации и ликвидации предприятий по добыче и переработке твердых полезных ископаемых.
"Консервация и ликвидация рудных и угольных карьеров" - раскрыты основные положения консервации и ликвидации горных предприятий применительно к задачам горного производства; ознакомление с инструкциями и нормативными документами о порядке проведения мер по консервации и ликвидации предприятий по добыче и переработке твердых полезных ископаемых.
Пәнді оқыту мақсаты – карьерді қайта жаңғыртудың отандық және шет елдік тәжірибесін қолдануды үйрету, техника мен ғылымның қазіргі заманғы жетістіктері, сонымен қатар кәсіпорынды консервациялауда қатты пайдалы қазбаны қазып алу мен өндіру кезінде нұсқаулар мен нормативті іс қағаздармен студенттерді таныстыру.
Цель изучения дисциплины - обеспечить магистранту получение углубленных теоретических знаний по основным производственным процессам применительно к особенностям открытых горных работ сложно-структурных месторождений, выработка умения применять знания на практике; углубление кругозора, привитие желания совершенствовать свои знания, формировать позитивную мотивацию на использование знаний в профессиональной деятельности; систематизация знаний о специфике работ горнодобывающей промышленности в области технологии открытой разработки месторождений твердых полезных ископаемых в сложных горно-геологических условиях.
Целью и задачей дисциплины– обеспечить студенту получение углубленных знаний методов перспективного и текущего планирования открытых горных работ применительно к особенностям условий разработки месторождений твердых полезных ископаемых. Студент в результате изучения дисциплины должен знать: методы горно-геометрического анализа карьерных полей при разработке месторождений, залегающих в различных горно-геологических и природных условиях; методы регулирования режима горных работ и разработки календарных графиков их ведения на весь срок эксплуатации карьера; современные методы экономической оценки технических решений и их использование для разработки эффективных планов горных работ.
Целью и задачей дисциплины: ознакомить с инструкциями и нормативными документами о порядке проведения мер по консервации предприятий по добыче и переработке твердых полезных ископаемых. Краткое содержание: о технологии, комплексной механизации и организации открытых горных работ при реконструкции современных карьеров, о порядке получения разрешения на консервацию карьера, своевременно решать целый комплекс технических и организационных вопросов таких как: изучение характеристик различных этапов, порядка и последовательности консервации и расконсервации временно оставленных породных целиков; изучение влияния способа вскрытия основных параметров систем разработки, применяемого горнотранспортного оборудования на условия расширения контуров карьера.
Физические свойства, явления и процессы, происходящие в горных породах при ведении горных работ, обработке и переработке полезныхископаемых. Cущность,количественнаяикачественная характеристикафизико-техническихпара метров пород, их зависимость от состава и строения пород, изменчивость от воздействия внешних физических полей, методы их измерения, а также значения и применение свойств пород при решении практических задач изучения месторождения, проведения горных работ при создании новых технологических приемов, способов и механизмов для горного производства. Количественная и качественная характеристика физико-технических пара- метров горных пород. Структурно- механические и физические особенности массивов горных пород.
Пәнді оқу мақсаты: – студентке толық жинақталған теориялық білімін қалыптастыру үшін карьерлерді жобалау, қатты пайдалы қазбалар кен орындарын ашық қазып игеру кезіндегі ерекшеліктерін есептеу әдістерімен оптималды жобалау шешімдерін жақсы қолдана біруі. Пәнді оқып бітіп студент біліп шығуы тиістісі: карьердін негізгі параметрлерін өздігінен іс жүзінде есептеп шығып, технологиялық кешендердің параметрлері мен көрсеткіштерін, яғни солармен бірге жер қойнауын тиімді нормативті талаптарын сақтау, айнала қоршаған ортаны және қауыпсыздық ерешелерін сақтау.
Целью и задачей изучения дисциплины Целью дисциплины является изучение на основе современных достижений горной науки рассмотреть основные процессы и явления, происходящие в недрах под воздействием разработки месторождения гидравлическим и геотехнологическим методами. Изучение вопросов по теории и технологии открытой гидравлической разработки месторождений ПИ.
Пәнді оқу мақсаты: Кенді және көмір карьерлерін жою және консервациясы оқыту. Қысқаша мазмұны: Кірспе. Қазақстан республикасында пайдалы қазбаларды өндіру. Негізгі терминдер мен анықтамаларын үйрену. Қатты пайдалы қазбаларды қазу барысында бірыңғай ережелердің сақталуын қадағалау. Өндірстегі өндірілген пайдалы қазбаларды консервацтялауға және жоюға рұхсат алу. Жер қойнауын пайдалану аймағында атқару органдардың компетенциясын үйрену.
Пәнді оқыту мақсаты: нұсқауларға студенттерді таныстыру , шығармашылық отандық және шетелдік тәжірибесі карьерлерді сақтау, ғылым мен техниканың заманауи қолдануға және қатты пайдалы қазбаларды өндіру және қайта өңдеу технологиясы Қысқаша мазмұны: қазіргі заманғы карьерлері қайта ашық әдіспен өндіруге кешенді механикаландыру және ұйымдастыру технологиясы және зерттеу сипаттамаларын зерттеу алады және уақытша рок бағаналарды тастанды қайта; жүйелерін дамытудың негізгі параметрлері жол ашу әсерін зерттеу.
Целью и задачей изучения дисциплины – обеспечить студенту получение углубленных теоретических знаний по проектированию карьеров, овладение расчетными методами принятия оптимальных проектных решений применительно к особенностям условий открытой разработки месторождений твердых полезных ископаемых. По завершению изучения дисциплины студент должен уметь: самостоятельно проводить практические расчеты главных параметров карьера, параметров и показателей технологических комплексов в их взаимоувязке с учетом нормативных требований по рациональному использованию недр, охране окружающей среды и соблюдению правил техники безопасности.
Цель изучения: Целью дисциплины является изучение консервации и ликвидации рудных и угольных карьеров. Краткое содержание: Введение. Изучение правил охраны недр при разработке месторождений полезных ископаемых в республике Казахстан. Изучение основных терминов и их определения. Изучение единых правил охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых. Порядок получения разрешение на консервацию и ликвидацию предприятия по добыче полезных ископаемых. Изучение компетенции испол-нительных органов в области недропользования
Пәнді оқу мақсаты: студентке толық жинақталған теориялық білімін қалыптастыру үшін карьерлерді жобалау, қатты пайдалы қазбалар кен орындарын ашық қазып игеру кезіндегі ерекшеліктерін есептеу әдістерімен оптималды жобалау шешімдерін жақсы қолдана біруі.
Программа курса (sillabus) дисциплины «Комплексы мобильного оборудования и технологии их применения на карьерах» составлена для докторантов специальности 6D070700- «Горное дело». Основная цель преподавания дисциплины - усвоение докторантами знаний по выбору оптимальных комплексов мобильного оборудования и технологии их применения на открытых горных работах, обоснование их параметров и характеристик. Принятия соответствующих решений по широкому внедрению ресурсосберегающих видов мобильного оборудования, работа которого, основана на принципе совмещения большинства смежных процессов рыхления массива горных пород, отделения их и формирования в штабели, выемки, погрузки, транспортирования и отвалообразования.
Целью и задачей изучения дисциплины: обеспечить студенту получение углубленных теоретических знаний по проектированию, овладение расчетными методами принятия оптимальных проектных решений применительно к особенностям условий открытой разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
1.1. Цель преподавания дисциплины Цель изучения дисциплины – обеспечить докторанту получение углубленных знаний об основных гипотезах и закономерностях геомеханики и привития практических навыков по определению физико-механических свойств породных масс, методах расчета отвальных откосов и их оснований, физическом и математическом моделировании взаимосвязанных горнотехнических и геотехнических задач. 1.2. Задачи изучения дисциплины: В соответствии с требованиями Государственного стандарта высшего образования докторантов по специальности 6D070700 докторант в результате изучения дисциплины должен: освоить теоретические основы и принципы решения задач на открытых разработках и экспериментально определять механические свойства горных пород, моделировать и прогнозировать геомеханические процессы в породных массивах. Приобретенные знания должны использоваться в будущей инженерной и научной деятельности специалистов.