KAZNRTU LMS / КУСПЕКОВ КАЙЫРБЕК АМИРГАЗЫУЛЫ
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень : Кандидат технических наук
  • Ученое звание : доцент
  • Должность : Кандидат технических наук, Сениор-лектор
  • Количество курсов : 22
  • Популярность курсов : 26524
  • Подробнее...
Курсы:
Пәнді оқытудың мақсаты: студенттердің кеңістік ойлауы мен елестеуін, қисынды ойлау жәнетворчествалық қабілеттерін дамыту; параллель және тік бұрыштап проекциялауға негізделген кеңістіктің қайтымды геометриялық модельдерін құру әдістерін үйрену; қисықтар мен беттерді жасау және құрылымдау тәсілдерімен танысу; негізгі геометриялық элементтердің: нүктелер, сызықтар, беттердің мо¬дельдерін (кескіндерін) түрлендіру тәсілдерін үйрену;позициялық есептерді шешудің геометриялық алгоритмдерін үйрену; метрикалық есептерді шешудің геометриялық алгоритмдерін үйрену
«Инженерная и компьютерная графика» является одной из основных дисциплин в программе подготовки инженеров всех специальностей. В ней рассматриваются фундаментальные вопросы получения изображения пространственных форм на плоскости.Дисциплина состоит из трех разделов. 1раздел-Начертательная геометрия, где изучается теория построения изображения на плоскость, 2 раздел-техническое черчение, где студенты изучают ЕСКД (Единую систему конструкторской документации),государственные и международные стандарты построения чертежа, 3 раздел-Компьютерная графика,студенты с помощью графической системы AutoCAD чертят на компьютере.
Студенттер инженерлік білімнің алғашқы негізін «Инженерлік және компьютерлік графика» пәнін оқу арқылы алады. Пән үш бөлімнен тұрады: сызба геометрия, техникалық сызу және AutoCAD графикалық жүйесі. Сызба геометрияны оқу арқылы студенттер кеңістіктік пішіндерді жазықтықта бейнелеудің негізгі әдістерін, яғни кескіндерді салу теориясын меңгереді, кеңістік пішіндерінің графикалық модельдері негізінде контруктивті-геометриялық ойлау қабілетін дамытады. Техникалық сызу бөлімінде мемлекеттік және халықаралық стандарттарды, конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесін меңгеріп, тетік бөлшектердің эскиздерін және жұмыс сызбаларын, құрастыру сызбаларын, құрастырылған бұйым сызбаларын оқып және тетікбөлшектеуді орындауға дағдылар алады. AutoCAD графикалық жүйесін меңгеріп компьютерде сызбалар мен суреттерді компьютердің көмегімен орындауға қажетті білім алып дағдыланады
Пәнді оқытудың мақсаты: студенттердің кеңістік ойлауы мен елестеуін, қисынды ойлау және творчествалық қабілеттерін дамыту; параллель және тік бұрыштап проекциялауға негізделген кеңістіктің қайтымды геометриялық модельдерін құру әдістерін үйрену; қисықтар мен беттерді жасау және құрылымдау тәсілдерімен танысу; негізгі геометриялық элементтердің: нүктелер, сызықтар , беттердің модельдерін (кескіндерін) түрлендіру тәсілдерін үйрену; позициялық есептерді шешудің геометриялық алгоритмдерін үйрену; метрикалық есептерді шешудің геометриялық алгоритмдерін үйрену; мемлекеттік стандарттарды пайдаланып сызбаларда қолдана білу;тетікбөлшектердің эскизін және жұмыс сызбаларын салу; құрастырылған бұйымдардың сызбаларын салу; құрастыру сызбаларын оқып тетікбөлшектеу әдісін білу;
Студенттер инженерлік білімнің алғашқы негізін «Инженерлік және компьютерлік графика» пәнін оқу арқылы алады. Пән үш бөлімнен тұрады: сызба геометрия, техникалық сызу және AutoCAD графикалық жүйесі. Сызба геометрияны оқу арқылы студенттер кеңістіктік пішіндерді жазықтықта бейнелеудің негізгі әдістерін, яғни кескіндерді салу теориясын меңгереді, кеңістік пішіндерінің графикалық модельдері негізінде конструктивті-геометриялық ойлау қабілетін дамытады. Техникалық сызу бөлімінде мемлекеттік және халықаралық стандарттарды, конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесін меңгеріп, сызба геометриядан алған теориялық білімдері негізінде, тетік бөлшектердің эскиздерін және жұмыс сызбаларын орындайды, құрастыру сызбаларын, құрастырылған бұйым сызбаларын оқып және тетікбөлшектеуді орындауға дағдылар алады. AutoCAD графикалық жүйесін меңгеріп компьютерде сызбалар мен суреттерді компьютердің көмегімен орындауға қажетті білім алып дағдыланады. Осы алған компентециялары мамандық бойынша оқылатын техникалық пәндерді игеруде қолданылады.
Студенттер инженерлік білімнің алғашқы негізін «Инженерлік және компьютерлік графика» пәнін оқу арқылы алады. Пән үш бөлімнен тұрады: сызба геометрия, техникалық сызу және AutoCAD графикалық жүйесі. Сызба геометрияны оқу арқылы студенттер кеңістіктік пішіндерді жазықтықта бейнелеудің негізгі әдістерін, яғни кескіндерді салу теориясын меңгереді, кеңістік пішіндерінің графикалық модельдері негізінде конструктивті-геометриялық ойлау қабілетін дамытады. Техникалық сызу бөлімінде мемлекеттік және халықаралық стандарттарды, конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесін меңгеріп, сызба геометриядан алған теориялық білімдері негізінде, тетік бөлшектердің эскиздерін және жұмыс сызбаларын орындайды, құрастыру сызбаларын, құрастырылған бұйым сызбаларын оқып және тетікбөлшектеуді орындауға дағдылар алады. AutoCAD графикалық жүйесін меңгеріп компьютерде сызбалар мен суреттерді компьютердің көмегімен орындауға қажетті білім алып дағдыланады. Осы алған компентециялары мамандық бойынша оқылатын техникалық пәндерді игеруде қолданылады.
В начертательной геометрии пространственные фигуры изучаются в виде их изображений на плоскости. Изображение предмета, построенное по особым правилам при помощи чертежных инструментов в точной зависимости от истинных размеров и положения в пространстве соответствующих линий предмета, называют чертежом. Изучение курса начертательной геометрии базируется на материале школьного курса элементарной геометрии. Основным методом, используемым в начертательной геометрии для решения геометрических задач, является графический метод, т.е. метод, при котором геометрические свойства фигур изучаются непосредственно по чертежу.
Пәннің мақсаты мен міндеттері және сабақты толық аяқтағаннан кейін студенттер білуге тиісті білімнің тізімі берілген. Техникалық сызу болашақ техникалық мамандықтарды және ғылымды меңгеретін бакалаврлар үшін өте маңызды сала болып саналады. Ол келесі техникалық пәндерді оқып меңгеру үшін қажет көпір болып табылады.
Рабочая учебная программа (syllabus) - основной учебно-методический документ, включающий в себя описание изучаемой дисциплины, цели и задачи дисциплины, краткое ее содержание, темы и продолжительность каждого занятия, задания самостоятельной работы, время консультаций, требования преподавателя, критерии оценки, контрольно-измерительные средства и список литературы.
«Начертательная геометрия и компьютерная графика» является одной из основных дисциплин в программе подготовки инженеров всех специальностей. В ней рассматриваются фундаментальные вопросы получения изображения пространственных форм на плоскости.
компьютерлік графика конструкторлық құжаттарды орындаудың жалпы ережелерінен басталады. Стандарт туралы алғашқы мәлімет беріліп, оның маңыздылығына тоқталу керек. Халықаралық, мемлекеттік және мекемелік стандарттардың мысалдары келтіріліп, оларға талдау жасалады. Сызбадағы кескіндер тік бүрыштап проекциялаудың нәтижиесінде алынатыны барлық мемлекеттерге ортақ ереже. Олай болса, сызбаға түсіну үшін орыс, ағылшын, немесе қытай тілін білудің қажеті жоқ. Сондықтан сызбаны «Техниканың халықаралық тілі» деп орынды айтады. Сызу пәнінің орта мектеп бағдарламасына сәйкес тақырыптарын студенттердің қаншалықты білетіндерін тексеріп, оларды қайталауға тура келеді. Берілген негізгі екі көріністі пайдаланып үшінші негізгі көріністі салуды проекциялар жазықтықтарын алмастыру тәсілінің жеке түрі деп қарастыру тиімді. Тілік немесе қималарды сызбада салуда студенттердің сызба геометриядан алған білімдерін пайдалана білулері керек. Бүрандалы тетікбөлшектердің, серппенің, тісті доңғалақтың және т.б. техникада жиі кездесетін бүйымдардың сызбаларын салудағы ерекшеліктері, ықшамдаулар және басқа шарттылықтар қарастырылады. Біріктірілген бұйымдардың сызбаларын дүрыс сала білу, құрасбүйым сызбаларын оқи және тетікбөлшектей білуді меңгеру студенттердің алдында түрған негізгі мақсат және міндет болып есептеледі.
Студенттердің кеңістіктік пішіндерді жазықтықта бейнелеудің негізгі әдістерін меңгеруі;кеңістіктік ойлауды, кеңістіктік пішіндердің графикалық модельдері негізінде конструктивті-геометриялық ойлауды дамыту; сызбаларды оқуға және орындауға, эскиздерді және жұмыс сызбаларын орындауға қажетті білім алып, дағдылану;
«Сызба геометрия және компьютерлік графика» пәнін оқыту мақсаты: – студенттердің кеңістіктік пішіндерді жазықтықта бейнелеудің негізгі әдістерін меңгеруі; – кеңістіктік ойлауды, кеңістіктік пішіндердің графикалық модельдері негізінде контруктивті-геометриялық ойлауды дамыту; –сызбаларды оқуға және орындауға, эскиздерді және жұмыс сызбаларын орындауға қажетті білім алып, дағдылану; – конструкторлық құжаттардың графикалық бөлімдерін AutoCAD ортасында автоматты түрде дайындаудың негізін оқу.
«Инженерная и компьютерная графика» является одной из основных дисциплин в программе подготовки инженеров всех специальностей. В ней рассматриваются фундаментальные вопросы получения изображения пространственных форм на плоскости.Дисциплина состоит из трех разделов. 1раздел-Начертательная геометрия, где изучается теория построения изображения на плоскость, 2 раздел-техническое черчение, где студенты изучают ЕСКД (Единую систему конструкторской документации),государственные и международные стандарты построения чертежа, 3 раздел-Компьютерная графика,студенты с помощью графической системы AutoCAD чертят на компьютере.
Архитектурные чертежи для более полного выявления пространственного решения композиции, пластичности формы, рельефности поверхности, масштабности деталей и пр. сопровождаются изображением светотени, выполненной соответствующими графическими приёмами и на основе геометрических и физических закономерностей с учётом физиологии зрительного восприятия. Восприятие архитектурного чертежа с изображением светотени значи-тельно приближается к восприятию реального объекта по сравнению с чертежом, выполненным в одной линейной графике. Даже одно изображение (проекция), дополненное построением теней, при отсутствии второй проекции позволяет в определенной степени «прочитать» чертеж, т.е. представить пространственную организацию изображённого объекта. Построение границ – теней представляет собой решение двух задач начертательной геометрии. Первая – определение линии касания лучевых поверхностей (и плоско-стей), обертывающих данное тело (поверхность), что является основой определения границы собственной тени. Вторая – построение линии пересечения двух поверхностей, из которых одна данная, а другая -лучевая. Линия пересечения будет границей падающей тени. Поэтому знание этих двух задач начертательной геометрии для успешного освоения раздела о построении теней должно быть уверенным. Границы теней представляют собой преимущественно замкнутые линии – кривые, ломаные или смешанные.
Цель преподавания дисциплины «Инженерная графика»: освоение студентами основных методов изображения пространственных форм на плоскости; развитие пространственного представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления на основе графических моделей пространственных форм; получение знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения чертежей, выполнения эскизов, рабочих чертежей; изучение основ автоматизированной подготовки графической части конструкторских документов в среде AutoCAD.
Сызба геометрия: 1. Студенттердің кеңістікті елестету, қисынды ойлау және творчествалық қасиеттерін дамытады 2. Кеңістіктің және оның әлементтерінің жазықтықтағы қайтымды модельдерін құруды үйретеді 3. Сызықтар мен беттер туралы мәліметтермен танысып, оларды жасау және құрылымдау тәсілдерін үйретеді 4. Кескіндерді түрлендіру тәсілдерімен танысып, оларды меңгеруге көмектеседі 5. Позициялық есептерді шешудің геометриялық алгоритмдерін үйретеді 6. Метрикалық есептерді шешудің геометриялық алгоритмдерін үйретеді
«Начертательная геометрия» является одной из основных дисциплин в программе подготовки специалистов в области инженерных систем и сетей. В ней рассматриваются фундаментальные вопросы получения изображения пространственных форм на плоскости. Целью дисциплины является изучение теоретических основ выполнения и чтения конструкторских документов, методов построения пространственных форм на плоскости, способов решения инженерно-технических задач на чертеже, развитие у студентов пространственного мышления и привития навыков самостоятельной работы.
Развитие пространственного представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления на основе графических моделей пространственных форм, получение знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения чертежей, выполнения эскизов, рабочих чертежей, изучение основ автоматизированной подготовки графической части конструкторских документов в среде AutoCAD.
Цель преподавания дисциплины «Начертательная геометрия и компьютерная графика» : – освоение студентами основных методов изображения пространственных форм на плоскости; – развитие пространственного представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления на основе графических моделей пространственных форм; – получение знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения чертежей, выполнения эскизов, рабочих чертежей. – изучение основ автоматизированной подготовки графической части конструкторских документов в среде AutoCAD.
компьютерлік графика конструкторлық құжаттарды орындаудың жалпы ережелерінен басталады. Стандарт туралы алғашқы мәлімет беріліп, оның маңыздылығына тоқталу керек. Халықаралық, мемлекеттік және мекемелік стандарттардың мысалдары келтіріліп, оларға талдау жасалады. Сызбадағы кескіндер тік бүрыштап проекциялаудың нәтижиесінде алынатыны барлық мемлекеттерге ортақ ереже. Олай болса, сызбаға түсіну үшін орыс, ағылшын, немесе қытай тілін білудің қажеті жоқ. Сондықтан сызбаны «Техниканың халықаралық тілі» деп орынды айтады. Сызу пәнінің орта мектеп бағдарламасына сәйкес тақырыптарын студенттердің қаншалықты білетіндерін тексеріп, оларды қайталауға тура келеді. Берілген негізгі екі көріністі пайдаланып үшінші негізгі көріністі салуды проекциялар жазықтықтарын алмастыру тәсілінің жеке түрі деп қарастыру тиімді. Тілік немесе қималарды сызбада салуда студенттердің сызба геометриядан алған білімдерін пайдалана білулері керек. Бүрандалы тетікбөлшектердің, серппенің, тісті доңғалақтың және т.б. техникада жиі кездесетін бүйымдардың сызбаларын салудағы ерекшеліктері, ықшамдаулар және басқа шарттылықтар қарастырылады. Біріктірілген бұйымдардың сызбаларын дүрыс сала білу, құрасбүйым сызбаларын оқи және тетікбөлшектей білуді меңгеру студенттердің алдында түрған негізгі мақсат және міндет болып есептеледі.
«Начертательная геометрия и компьютерная графика» является одной из основных дисциплин в программе подготовки специалистов в области автоматизации и управление. В ней рассматриваются фундаментальные вопросы получения изображения пространственных форм на плоскости.