KAZNRTU LMS / АБДИГАЛИЕВА НУРГУЛЬ КОНЫРАТОВНА
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень :
  • Ученое звание :
  • Должность :
  • Количество курсов : 11
  • Популярность курсов : 740
  • Подробнее...
Курсы:
Цель курса – формирование у будущих специалистов современных фундаментальных знаний в области управления финансовыми рисками для снижения возникающих и будущих потерь на предприятии, раскрытия теоретических и практических аспектов их сущности и роли в современной рыночной экономике.
Цель курса - сформировать уровень знаний в области страхования, достаточный для выполнения профессиональной работы в страховых организациях на различных должностях, требующих высшего экономического образования в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом образования Республики Казахстан.
“Өндірісті ұйымдастыру жәнежоспарлау” пәнін оқыту: - экономикалық заңдардың iс-әрекеттерiнiң сипаттамасын зерттеу, мұнай және газ өндiру кәсiпорындарының жағдайында экономикалық құбылыстар мен үрдiстерiнiң заңды-лығын және бағыттарын құрастыру; - өндiрiс тиiмдiлiгiн жоғарылату резервтерiн объективтi және жан-жақты зерттеу, мұнай қоймаларын игеру кезiнде материалдық, еңбек және қаржылық ресурстарды тиiмдi пайдалану;
1Правовые аспекты функционирования налоговой системы Республики Казахстан 1.1 Налоговое право и налоговое законодательство РК 1.2 Налоговое обязательство 1.3 Права и обязанности сторон налоговых правоотношений 1.4 Налоговый контроль 1.5 Порядок обжалования неправомерных действий и актов органов налоговой службы и их должностных лиц
Экономикалық теория пәні - Экономикадағы шеутеулі сирек кездесетін ресурстарды камтамасыз ету, сонымен қатар нарықтық экономика жүйесін, аралас экономика жүйесін және т.б оқытады.
Никакая новая деятельность не может быть освоена человеком без приобретения некоторого опыта практической работы. «1С:Бухгалтерия 8.2» ориентирована на широкий спектр возможных применений – от небольших до очень крупных предприятий, различных сфер деятельности: производственной, строительной, торговой. Поэтому данная дисциплина дает максимально освоить практические навыки на основе теоретических зна-ний.
Ғылым ретіндегі бухгалтерлік есеп - баршамызға белгілі кез-келген саладағы бизнес табысы көбінесе бухгалтерлік есептің дұрыс жүргізілуіне тікелей байланысты болып табылады. Шаруашылық субъектілеріндегі шаруашылық операциялары бизнес тілі болып табылады. Бизнес барлық қатынасушыларын бір мақсат біріктіреді, яғни бухгалтерлік мәліметтер жеткілікті және толық болуы шарт.
Салықтар – бұл мемлекет біржақты тәртіппен заң жүзінде белгілеген, белгілі бір мөлшерде және мерзімде бюджетке төленетін қайтарусыз және өтеусіз сипаттағы міндетті ақшалай төлемдер. Салықтардың экономикалық мәні олардың өзінің функциялары мен міндеттерін жүзеге асыру үшін мемлекет жұмылдыратын ұлттық табыстың бір бөлігі болып табылатындығында. Салықтар қаржының бастапқы категориясы болып табылады.
Қаржы есептілігі аудиті пәні аудиторлық тексеру жүргізу тәртібі жөніндегі білімдер жүйесін құрайды. Сонымен қатар тәуелсіз зерттеу, ұйымның қаржылық есептілігін және басқа д экономикалық ақпараттарын талдау, ішкі бақылау жағдайын және бухгалтерлік есепті жүргізудің әрекет ететің заңдылыққа сәйкестігін тексеру.
Берілген курс салалық экономиканы және өндірісті ұйымдастыру, кәсіпорындар қызметінің тиімділігі оларға ұзақ мерзімді және тұрақты жұмыс істеуіне рұқсат беретін, өзінің кезегінде, нарық қажеттілігін сауатты анықтай білетін, өзінің қызметкерлерін үлкен табыспен қамсыздандыратын, өнімнің қажетті сапасына қол жеткізетін, өзінің қызметкерінің жоғарғы өнімділікті жұмыстары үшін ұнамды жағдайлар жасай алатын дарынды басшыларының біліктілігіне байланысты.
Салықтар – бұл мемлекет біржақты тәртіппен заң жүзінде белгілеген, белгілі бір мөлшерде және мерзімде бюджетке төленетін қайтарусыз және өтеусіз сипаттағы міндетті ақшалай төлемдер. Салықтардың экономикалық мәні олардың өзінің функциялары мен міндеттерін жүзеге асыру үшін мемлекет жұмылдыратын ұлттық табыстың бір бөлігі болып табылатындығында. Салықтар қаржының бастапқы категориясы болып табылады.