KAZNRTU LMS / КАСЫМБАЕВА ГУЛЬСТАН НУСУПБЕКОВНА
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень : Кандидат технических наук
  • Ученое звание :
  • Должность : Кандидат технических наук, Лектор
  • Количество курсов : 29
  • Популярность курсов : 15362
  • Подробнее...
Курсы:
Представленный курс является практическим руководством по овладению психологическими знаниями, необходимыми в профессиональной деятельности педагога, отражающими особенности эффективного управления. Объектом изучаемой дисциплины является профессиональная деятельность инженера, основанная на знании педагогических особенностей производственного обучения, индивидуально-личностных особенностей психики человека в условиях технического труда, а также о структуре и механизмах управления и общения в коллективе.
Дисциплина "Педагогика" реализует социально-личностный подход к профессиональной модели будущего преподавателя, позволяет приобрести знания по теории и методике производственного обучения, систематизировать представления о специфике деятельности преподавателя, об индивидуально-личностных особенностях психики человека в условиях технического труда, а также о структуре и механизмах управления и общения в учебном процессе. Объектом изучаемой дисциплины является профессиональная деятельность преподавателя, основанная на знании педагогических особенностей производственного обучения, индивидульно-личностных особенностей психики человека в условиях технического труда, а также о структуре и механизмах управления и общения в коллективе.
знакомит будущих преподавателей с общей проблематикой, методологическими и теоретическими основами педагогики высшей школы, современными технологиями анализа, планирования и организации обучения и воспитания, коммуникативными технологиями субъект-субъектного взаимодействия преподавателя и студента в образовательном процессе вуза.
Дисциплина "Педагогика" реализует социально-личностный подход к профессиональной модели будущего преподавателя, позволяет приобрести знания по теории и методике производственного обучения, систематизировать представления о специфике деятельности преподавателя, об индивидуально-личностных особенностях психики человека в условиях технического труда, а также о структуре и механизмах управления и общения в учебном процессе. Объектом изучаемой дисциплины является профессиональная деятельность преподавателя, основанная на знании педагогических особенностей производственного обучения, индивидульно-личностных особенностей психики человека в условиях технического труда, а также о структуре и механизмах управления и общения в коллективе.
Курс педагогики высшей школы знакомит будущих преподавателей с общей проблематикой, методологическими и теоретическими основами педагогики высшей школы, современными технологиями анализа, планирования и организации обучения и воспитания, коммуникативными технологиями субъект-субъектного взаимодействия преподавателя и студента в образовательном процессе вуза.
Жастар жоғары оқу орындарында әлеуметтік жағдайлармен бетпе-бет кездеседі, олардың алдарында өмірлік мәні бар,өзіндік шешімдерді талап ететін міндеттер түрады.Осы кезеңде олардың бойында көп өзгерістер болады, өзіндік даму үрдісі одан әрі жалғаса-ды: студент болу, тұлғалық дамуға қадам ретіндегі білім алуға бет бұруы; кәсіптік таным мен өзін-өзі тану, болашақ өмірлік серігін іздеу бағытындағы сезімдік-эмоционалдық қарым-қатынас аясы кеңейеді. Студенттік жылдардағы өзіне тән бейнесі қалыптасып, мінез-қүлықтың ерекшелігі және темперамент түрі айқындалады. Түлғаның жеке ерекшеліктеріне сай кәсіби, толыққанды азаматтық сапалар мен әлеуметтік сезімдер қалыптасады. Қазіргі кездегі және болашақтағы негізгі мақсаттар анықталып, өмірлік бағыт-бағдар бойынша жауапты шешімдер қабылданады. Сондықтан да жоғары оқу орындарында «Өзін-өзі тану» курсын оқып-үйрену түлғаның көпқырлы әлеуметтік қасиеттерін жан-жақты ашу, түлға мен оны қоршаған орта әрекеттерінің үйлесімділігі, жеке және әлеуметтік өмірдің адами күш-қуаттық мәнін ашу, жеке өмір жолын таңдай алуға қалыптастыру, кәсіби түрғыдан қалыптасуға қол жеткізу, отбасылық әлеуметтенуге бағыт-бағдар берумен тығыз байланыста қарастырылады. Қорыта айтқанда, осы пәннің негізгі көздеген мақсаты – техникалық жоғары оқу орнында оқитын студенттерге педагогика, психология және өзін өзі тануды, білім жүйесінің бірыңғай тұтастығын қамтамасыз ету болып табылады.
Дисциплина "Психология и развитие человека" реализует личностно-ориентированный подход к профессиональной модели, будущего специалиста, а именно мастера производственного обучения. Данная дисциплина позволяет приобрести знания об индивидуально-личностных особенностях психики человека на различных возрастных этапах развития, общее представление о психике и сознании человека, деятельности, общении, познавательных процессах, психологических свойствах человека. Данный курс содержит в себе не только основные сведения, но и формирует у студентов психологическое мышление через динамику базовых положений психологии.
Дисциплина «Самопознание» реализует социально-личностный подход к модели будущего специалиста, в первую очередь, с позиции внутреннего социально-психологического, морально-нравственного сознания человека самого себя, позволяет приобрести знания по всестороннему раскрытию многогранных социальных качеств личности, гармонизации взаимодействий личности и среды, раскрытию гуманитарного потенциала смысла индивидуальной и социальной жизни; формированию устойчивых психологических мотиваций на самостоятельный жизненный путь, достижению профессионального самоутверждения, установками на семейную социализацию.
Педагогика курсы болашақ оқытушыларды жалпы мәселелерімен және жоғары мектеп педагогикасының теориялық, әдіснамалық негіздерімен, қазіргі заманғы талдау, оқыту мен тәрбиелеуді жоспарлау, ұйымдастыру технологияларымен, ЖОО білім беру ұдерісінде оқытушы мен студенттің өзара әрекетінің субъект-субъектілі қарым - қатынас технологиясымен таныстырады
«Психология және адам дамуы» пәні болашақ маманның, яғни өндірістік білім беру шеберінің кәсіби моделін тұлғалық-бағдарланған тұрғыдан жүзеге асырады. Аталған пән адамның әртүрлі жас аралық даму кезеңдеріндегі психикасының дара-тұлғалық ерекшеліктері туралы білімдерді меңгеруге, адам психикасы мен санасы, іс-әрекет, қарым-қатынас, таным процестері, адамның психологиялық қасиеттері туралы жалпы ұғым алуға көмектеседі. Аталмыш курс тек негізгі мәліметтер ғана бермейді, сонымен қатар психологияның базалық қағидаларының динамикасы арқылы студенттердің бойында психологиялық ойлауды қалыптастырады.
Знания данной дисциплины используются в процессе преподавательской деятельности, в рамках научно-исследовательской деятельности магистранта, а также в ходе профессиональной деятельности по управлению, обучению производственным коллективом.
Обучение основам практической психологии расширяет профессиональные возможности магистрантов в плане применения психологических знаний в сфере производственной деятельности.
Курс педагогики высшей школы знакомит будущих преподавателей с общей проблематикой, методологическими и теоретическими основами педагогики высшей школы, современными технологиями анализа, планирования и организации обучения и воспитания, коммуникативными технологиями субъект-субъектного взаимодействия преподавателя и студента в образовательном процессе вуза.
Бұл курс өзіне тек негізгі мағлұматтарды енгізе қоймай, сонымен қатар, психологияның негізгі қағидаларының динамикасы арқылы магистранттардың психологиялық ойларын қалыптастырады. Психология курсы, болашақ оқытушыларды кәсіби деңгейде дайындауының негізгі пәні болып саналады.
Дисциплина "Психология и развитие человека" реализует личностно-ориентированный подход к профессиональной модели, будущего специалиста, а именно мастера производственного обучения. Данная дисциплина позволяет приобрести знания об индивидуально-личностных особенностях психики человека на различных возрастных этапах развития, общее представление о психике и сознании человека, деятельности, общении, познавательных процессах, психологических свойствах человека. Данный курс содержит в себе не только основные сведения, но и формирует у студентов психологическое мышление через динамику базовых положений психологии.
цель курса - ознакомление будущих преподавателей с общей проблематикой, методологическими и теоретическими основами педагогики высшей школы, современными технологиями анализа, планирования и организации обучения и воспитания, коммуникативными технологиями субъект-субъектного взаимодействия преподавателя и студента в образовательном процессе вуза.
Курс педагогики высшей школы знакомит будущих преподавателей с общей проблематикой, методологическими и теоретическими основами педагогики высшей школы, современными технологиями анализа, планирования и организации обучения и воспитания, коммуникативными технологиями субъект-субъектного взаимодействия преподавателя и студента в образовательном процессе вуза.
Курс педагогики высшей школы знакомит будущих преподавателей с общей проблематикой, методологическими и теоретическими основами педагогики высшей школы, современными технологиями анализа, планирования и организации обучения и воспитания, коммуникативными технологиями субъект-субъектного взаимодействия преподавателя и студента в образовательном процессе вуза.
Курс педагогики высшей школы знакомит будущих преподавателей с общей проблематикой, методологическими и теоретическими основами педагогики высшей школы, современными технологиями анализа, планирования и организации обучения и воспитания, коммуникативными технологиями субъект-субъектного взаимодействия преподавателя и студента в образовательном процессе вуза.
«Педагогика» курсы магистратура бөліміне арналған. Жоғары білім беру педагогикасының ғылыми білімнің дербес саласы ретінде бөлініп шығуы қазіргі заманғы өндірістің барлық саласы үшін мамандар даярлаудың тиімділігін арттыру мен жетілдірудегі жоғары мектептің сұранысынан туындап отыр. Қазіргі таңда жоғары мектеп түлектерін кәсіби даярлау сапасы тек қалыптасқан кәсіби білім мен біліктің жоғары деңгейімен ғана сипатталмайды. Кәсіби және әлеуметтік ролдерді білікті әрі жауапкершілікпен орындау мүмкіндіктерін анықтайтын тұлғалык фактор, жаңа идеялар, технологиялар мен шешімдер тудырушылық, гылыми, практикалық қызмет пен білім беру салаларында тиімді қарым-қатынас орнату қабілеттігі бірінші кезекке шыгады.
Педагогика пәні болашақ оқытушыларды жалпы мәселелермен және жоғары мектеп педагогикасының теориялық және әдіснамалық негіздерімен, қазіргі заманғы талдау, оқыту мен тәрбиелеуді жоспарлау ерекшеліктерімен, ұйымдастыру технологияларымен, ЖОО білім беру ұдерісінде оқытушы мен студенттің өзара әрекетінің субъект-субъектілі қарым - қатынас технологиясымен таныстырады.
Бұл ұсынылып отырған курс инженер-экономистің кәсіби қызметінде қажетті психологиялық білімдерді оқып үйрену бойынша басқару және қарым-қатынас ерекшеліктерін көрсететін пән болып табылады.
Пәннің мақсаттары болашақ мұғалімдердің теориялық білімдер жүйесі мен дағдысын тұтас педагогикалық процесс жағдайындағы тәжірибелік әсерін қалыптастыру болып табылады. Курстың міндеттеріне - студенттердің кәсіби іс-әрекет теориясымен қаруландыру болашақ мұғалімдерді дайындаудың негізі; - болашақ мұғалімдерде тұлғалық, мәнді, кәсіби (гумандық, педагогикалық ойлау, қарым-қатынас жасай білу, педагогикалық әдеп, төзімділік т.б.) сапаларды қалыптастыру; - студенттердің өзіндік білімін көтеруге, шығармашылықпен ғылыми ізденіс жұмысына дайындығын қалыптастыру жатады.
Дисциплина "Психология" реализует социально-личностный подход к профессиональной модели, будущего инженера, менеджера на производстве, позволяет приобрести знания по теории и методике производственного управления, систематизировать представления о специфике деятельности инженера, об индивидуально-личностных особенностях психики человека в условиях технического труда, а также о структуре и механизмах управления и общения в коллективе.
Пәнді оқытудың негізгі мақсаттары:Әлеуметтік-саяси білімнің кешенін қалыптастыру, социология ғылымындағы қазіргі заманғы теориялық концепциялар мен ұстанымдарды, негізгі мәселелерді зерттеп үйрену. Мұндағы, күтер нәтиже: қазіргі қоғам талабына сай әлеуметтік бейімділігі жоғары, мәдениетті, ұлттық тәлім – тәрбие алған, білімі мен біліктерін өмірде пайдалана алатын, жан – жақты дамыған жеке тұлға тәрбиелеу.
Өзін өзі тану пәні адамның қоршаған ортаны, өзінің ішкі жан дүниесін таңытып, өзін-өзі басқару негізінде адамгершілік - рухани потенңиалын дамытуға бағытталған. Студенттерге Жеке бас даму ерекшеліктерін білуге; Өзіне, өзгеге деген қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға;Талдау икемділігі, негізгіні анықтау, жинақтау және қорытындылауға бағдарлайды. Сонымен қатар сабақтың әр түрлі формада жүргізілетініне дайын болуға (ойын ойнау, өлең айту, т.б.с), Оқу мен ғылыми зерттеудің әртүрлі тәсілдерін қолдану икемдігін меңгеруді көздейді.
Курс направлен на овладение психолого-педагогическими знаниями, необходимыми в профессиональной деятельности инженера, отражающими особенности эффективного управления и общения. Курс составлен в соответствии с требованиями государственного стандарта. При изучении курса можно овладеть знаниями о индивидуально-личностных особенностях психики человека в условиях технического труда, а также о структуре и механизмах управления и общения в коллективе.
"Психология" пәні магистранттарға практикалық психология негіздері арқылы алған білімдерін өндірістік қызметте қолдана алудың кәсіби мүмкіншіліктерін кеңейтуге көмектеседі.
«Психология және адам дамуы» пәні болашақ маманның, яғни өндірістік білім беру шеберінің кәсіби моделін тұлғалық-бағдарланған тұрғыдан жүзеге асырады. Аталған пән адамның әртүрлі жас аралық даму кезеңдеріндегі психикасының дара-тұлғалық ерекшеліктері туралы білімдерді меңгеруге, адам психикасы мен санасы, іс-әрекет, қарым-қатынас, таным процестері, адамның психологиялық қасиеттері туралы жалпы ұғым алуға көмектеседі. Аталмыш курс тек негізгі мәліметтер ғана бермейді, сонымен қатар психологияның базалық қағидаларының динамикасы арқылы студенттердің бойында психологиялық ойлауды қалыптастырады.