KAZNRTU LMS / АРШАМОВ ЯЛКУНЖАН КАМАЛОВИЧ
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень : Кандидат геолого-минералогических наук
  • Ученое звание :
  • Должность : Кандидат геолого-минералогических наук, ассоц.профессор
  • Количество курсов : 9
  • Популярность курсов : 15394
  • Подробнее...
Курсы:
«Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау» пәні бойынша құрастырылған пәннің оқу-әдістемелік кешені (ПОӘК) Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын, 5В070600 – «Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» мамандығының типтік оқу жоспары мен модульдік оқу жоспарын және де пәннің типтік оқу бағдарламасын негізге ала отырып даярланған. ПОӘК үшін курс студенттеріне арналған. Оған пәннің оқу бағдарламасы, дәрістер конспектісі мен ертханалық сабақтардың атаулары, студенттердің өзіндік орындау жұмыстар жүйесі, есепнама орындалу кестесі, бақылау сұрақтарының тізімі және тест сұрақтары берілген. Студенттердің бұл ПОӘК-ні пайдалана отырып, «Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау» пәні бойынша қажетті ақпараттарды терең меңгеруге мүмкіндіктері туады.
5В070600 – «Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» мамандығы бойынша Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-дың студенттері үшін «Пайдалы қазба кенорындарын геохимиялық іздеу әдістері» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен. Құрастырушылар: Аршамов Я.К. Пәннің бұл оқу-әдістемелік кешені «Пайдалы қазба кенорындарын геохимиялық іздеу әдістері» оқу курсы бойынша күнделікті жұмысты ұйымдастыруға және оқу процесін творчестволық тұрғыдан қамтамасыз етуге қажетті пәннің бүкіл тарауларын қамтиды. Оқу-әдістемелік кешенде кенорындарды геохимиялық іздеудің теориялық негіздері және лито-, гидро-, био-, және атмохимиялық зерттеулердің интерпретация принциптері қарастырылады. Алғашқы және қайта түзілген ореолдардың ерекшеліктерін пайдалы қазба кенорындарын іздеудегі пайдалану мүмкіндіктері көрсетілген. Жалпы алғанда, студент оқу процесіне жауапкершілікпен қараған жағдайда және бұл оқу-әдістемелік кешенде көрсетілген тапсырмаларды уақтылы орындай отырып, табысты қорғаған жағдайда оның курсты сапалы меңгеретіндігі және жоғары дәрежелі рейтингтік балл жинақтайтындығы күмәнсіз.
Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» для студентов КазНТУ имени К.И. Сатпаева по специальности 050706 – Геология и разведка месторождений полезных ископаемых. Алматы: КазНТУ Учебно-методический комплекс дисциплины (УМК ДС) «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» необходим для организации работы студентов и обеспечения учебного процесса. Содержание УМК соответствует требованиям ГОСО РК и учебному плану специальности «050706 – Геология и разведка месторождений полезных ископаемых» (бакалавариат). УМК дисциплины «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» предназначен для студентов четвертого курса, содержит учебную программу курса (Syllabus), тематический план курса, график выполнения заданий, конспекты лекционных занятий и контрольные вопросы, планы лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов, тестовые задания для самоконтроля знаний студентов.
Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых» для специальности «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых. Рассматриваются теоретические основы геохимических методов поисков рудных месторождений; принципы интерпретации лито-, гидро-, био-, атмохимических исследований. Показаны возможности использования особенностей первичных и вторичных ореолов для поисков месторождений полезных ископаемых. Освещены вопросы, связанные с использованием в прикладных геологических исследованиях ландшафтно-геохимической основы. Учебно-методический комплекс предназначен для студентов, обучающихся по специальности «5В070600 – Геология и разведка месторождений полезных ископаемых»
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» для студентов КазНИТУ имени К.И. Сатпаева по специальности 070600 – Геология и разведка месторождений полезных ископаемых. Алматы: КазНИТУ, 2015г.
Пайдалы қазба кенорындарын геология-экономикалық бағалау курсы қолданбалы пән болып табылады және арнайы пәндер тобына жатады. Пәннің мақсаты - жер қойнауындағы анықталынған кенорындар немесе кен білінімдерін геологиялық көрсеткіштері бойынша бағалау, кенорынның қорын есептеу, болжамдық ресурстарын бағалау және барлық геологиялық барлау жұмыстарына геология-экономикалық бағалау шарттарын студенттерге үйрету.
Методические указания составлены согласно Типовому учебному плану, утвержденной Министерством образования и науки Республики Казахстан, и в соответствии с требованиями ГОСО специальности, педагогико-психологических основ организации и проведения практики. Методические указания предназначены для бакалавров специальности «5В070600 – Геология и разведка месторождений полезных ископаемых».
Методическое указание составлено в соответствии с требованиями квалификационной характеристики бакалавра геолога и в соответствии с требованиями ГОСО специальности «5В070600 – Геология и разведка месторождений полезный ископаемых». Оно направляет студентов на самостоятельную активизацию работы и включает в себя рекомендации по составлению дипломного проекта, предназначенного для закрепления и практического усвоения знаний по геологии, геологоразведочному делу, экономике и организации геологоразведочных работ. Методическое указание предназначено для студентов Института геологии и нефтегазового дела имени К.Турысова специальности «5В070600 - Геология и разведка месторождений полезный ископаемых», специализация «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» (дневного и дистанционного обучения).
Программа курса составлена Аршамовым Я.К., канд.геол.-мин.наук, ассоциированным профессором кафедры Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых на основании ГОСО РК, ТУП и Модульного учебного плана специальности 5В070600 – Геология и разведка месторождений полезных ископаемых. Цель дисциплины: обучение студентов способам правильной оценки месторождений полезных ископаемых, включающей оценку геологических факторов (количество, качество, технологические свойства полезных ископаемых, горно-геологические условия отработки и географо-экономического положения месторждений), а также принципиальным особенностям горного производства, основанным на горной ренте, рынках минерального сырья и других современных экономических показателях.