KAZNRTU LMS / КУАНЫШБАЕВА ЖАЗИРА ЖАЙЛАУБЕКОВНА
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень : Доктор PhD
  • Ученое звание :
  • Должность : Доктор PhD, Сениор-лектор
  • Количество курсов : 6
  • Популярность курсов : 2077
  • Подробнее...
Курсы:
“Инженерлік еңбектің социологиясы” атты ұсынылып отырған әдістемелік бағдарлама – болашақ инженерлердің кәсіптік мүддесіне социологияны оқытуды барынша жақындату мақсатында енгізіліп отыр. Бағдарлама шын мәнінде студенттерге социологияның негіздерін, оның құрылымы мен қызметін, қоғамдық пәндер жүйесіндегі орнын, социологиялық зерттеулердің принциптерін, қағидаларын және тәсілдерімен, сондай-ақ еңбек социологиясының жалпылама сұрақтарымен таныстыруға, оларға инженерлік еңбектің мазмұны мен сипаты негізінде қалыптасатын инженерлік-техникалық интеллигенцияға тән әлеуметтік мәселелерді түсіндіріп, оларды нарықтық оқыту секілді мақсаттарға қызмет ететін әдістемелік нұсқау болып табылады.
саяси-әлеуметтік білімнің кешенін қалыптастыру, саяси жүйелер туралы ғылымдағы қазіргі заманғы теориялық концепциялар мен ұстанымдарды, негізгі мәселелерді зерттеп үйрену.Жоғары саяси мәдениетті, қазақстандық патриотизмді тәрбиелеуді, азаматтық жауапкершілікті сезінуді қалыптастыру.
Педагогика курсы болашақ оқытушыларды жалпы мәселелерімен және жоғары мектеп педагогикасының теориялық, әдіснамалық негіздерімен, қазіргі заманғы талдау, оқыту мен тәрбиелеуді жоспарлау, ұйымдастыру технологияларымен, ЖОО білім беру ұдерісінде оқытушы мен студенттің өзара әрекетінің субъект-субъектілі қарым - қатынас технологиясымен таныстырады
Представленный курс является практическим руководством по овладению психологическими знаниями, необходимыми в профессиональной деятельности педагога, отражающими особенности эффективного управления. Объектом изучаемой дисциплины является профессиональная деятельность инженера, основанная на знании педагогических особенностей производственного обучения, индивидуально-личностных особенностей психики человека в условиях технического труда, а также о структуре и механизмах управления и общения в коллективе.
Представленный курс является практическим руководством по овладению психологическими знаниями, необходимыми в профессиональной деятельности педагога, отражающими особенности эффективного управления. Объектом изучаемой дисциплины является профессиональная деятельность инженера, основанная на знании педагогических особенностей производственного обучения, индивидуально-личностных особенностей психики человека в условиях технического труда, а также о структуре и механизмах управления и общения в коллективе.
«Психология және адам дамуы» пәні болашақ маманның, яғни өндірістік білім беру шеберінің кәсіби моделін тұлғалық-бағдарланған тұрғыдан жүзеге асырады. Аталған пән адамның әртүрлі жас аралық даму кезеңдеріндегі психикасының дара-тұлғалық ерекшеліктері туралы білімдерді меңгеруге, адам психикасы мен санасы, іс-әрекет, қарым-қатынас, таным процестері, адамның психологиялық қасиеттері туралы жалпы ұғым алуға көмектеседі. Аталмыш курс тек негізгі мәліметтер ғана бермейді, сонымен қатар психологияның базалық қағидаларының динамикасы арқылы студенттердің бойында психологиялық ойлауды қалыптастырады.