KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
Страница курса: Поделиться в соц. сетях:
  • Язык курса: Казахский
  • Дата начала курса: 5.1.2016
  • Дата окончания курса: 20.8.2016
1 Пәннің оқытылу мақсаты Пәннің оқытылу мақсаты - студенттерге тасымалдау процессінде қолданылатын техникаларды оқып үйренуде қажет болатын, жалпытехникалық дайындық негіздерін білуді, істей алуға және дағдысын береді. 1.1 Курстың негізгі мәселелері: - машиналар, механизмдер және детальдардың жалпы құрылымдық негіздерін оқып үйрену; - конструкция элементтерінің сенімділік беріктігі негіздерін қарастыру; - машинажасаудың типтік бұйымдарының жұмысқа қабілетілігінің негізгі критериясын есепке алып, оның есептеу моделін және алгоритмдерін құру; - конструкциялаудың бастапқы дағдыларын алу. 1.2 Пәнді оқып білу нәтижесінде студент міндетті: түсінігі болуы: машиналар және механизмдер бөлшектері және тораптарының құрылымдық негіздері, типтік есептеуі және жобалауы туралы; білуі: - материалдар кедергісі, механизмдер мен машиналар теориясы және машина детальдары пәндердің негізгі жағдайларын; істей алуға: - есептеу моделін дұрыс таңдауды және жобалау кезінде және сала өндірісіндегі типтік бұйымдардың жұмысқақабілетілігін бағалауда қажжетті есептелерді жүргізуді; дағдысы болуы: - машиналар мен механизмдердің типтік бөлшектерін сенімділік беріктігін есептеуде және жобалуда, сонымен қатар жұмыс сызбаларын жасауда.
Скачать обзор курса:
Курсы по схожим дисциплинам: