KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
Страница курса: Поделиться в соц. сетях:
  • Язык курса: Казахский
  • Дата начала курса: 24.8.2015
  • Дата окончания курса: 1.1.2016
Студенттерді автомобиль жолдарында қозғалыс қауіпсіздігіне баға беруге және автомобиль жолдарын жобалауда және пайдалануда жол жағдайларын жетілдіру жөнінде іс-шаралар құрастыруға үйрету. 1.1 Пәнді оқытылу мәселелері - жол жағдайлары әсерінің теориялық негіздерін және көлік құралдарының қозғалыс режимдерін білу; - әр түрлі әдістермен автомобиль жолдарының қауіпті жерлерін анықтау үшін есептер жүргізу. - көлік және жаяу қозғалыс режиміне және қпуіпсіздігіне жол жағдайлары жағымсыз әсерлерін төмендету үшін негізгі іс-шараларды анықтай білу. 1.2 Пәнді оқып білу нәтижесінде студент міндетті: Білуге: - жолдардың көлік-пайдалану сипаттамаларын; түрлі жол жағдайларында көлік құралдарының қозғалыс заңдылықтарын; қозғалыс жағдайларының және автомобиль жолдарының геометриялық элементтерінің қозғалыс қауіпсіздігіне әсерін; қозғалыс қауіпсіздігі позициясынан автомобиль жолдарын бағалау принциптері мен әдістерін. Автомобиль жолдарын жобалауда, пайдалануда және қайта жаңартуда қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуді. Қозғалыс қауіпсіздігін ұйымдастыру жөніндегі жалпы іс-шараларды. істей білуге: - бар автомобиль жолдарындағы көлік сапасын және қозғалыс қауіпсіздігін зерттеу оқып жүрген пәннің теориялық негізін пайдалануын; - жолдың қозғалыс режиміне және қауіпсіздігіне әсер ететін геометриялық элементттері туралы деректер жинауын. Жол төсемдерінің тегістілігі мен ілінісу сапасын зерттеуін және бағалауын. Жолдарда қозғалыс қауіпсіздігін бағалауын. Қауіпсіздік, апаттық коэффициенттерінің сызықтық кестесін және жолдардың қозғалыспен жүктелуін. түсінігі болуы: - жолдарды жобалауда, пайдалануда және қайта жаңартуда қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуд; - қозғалыс қауіпсіздігін ұйымдастыру жөніндегі жалпы іс-шараларды.
Скачать обзор курса:
Курсы по схожим дисциплинам: