KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
Страница курса: Поделиться в соц. сетях:
  • Язык курса: Казахский
  • Дата начала курса: 1.1.2015
  • Дата окончания курса: 1.6.2015
Пәннің мақсаты: математикалық статистика әдістерін қолданып математикалық модельдеудің негізгі принциптері мен тәсілдерін игеру, кездейсоқ шамалардың гистограммасын құру, корреляция ауданын және регрессияның эмпирикалық сызығын құру, сызықты бағдарламалау есептерін симплекс әдісімен шығару.
Скачать обзор курса:
Курсы по схожим дисциплинам: