KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
 Сортировка:По дате добавления | По алфавиту | По популярности курса
Автор: Куспеков К. А.
Пәнді оқытудың мақсаты: студенттердің кеңістік ойлауы мен елестеуін, қисынды ойлау жәнетворчествалық қабілеттерін дамыту; параллель және тік бұрыштап проекциялауға негізделген кеңістіктің қайтымды геометриялық модельдерін құру әдістерін үйрену; қисықтар мен беттерді жасау...
Авторы: Шарапатов А., Исмаилова Г. А.
Пайдалы қазбаларды іздеу мен барлау мақсатында геологиялық, геохимиялық, бұрғылау және тағы басқа әдістермен қатар геофизикалық зерттеулер де қолданылады. Геофизикалық әдістерді қолдану геологиялық құрылымдар мен таужыныстардың физикалық қасиетері (магниттік, тығыздық...
Автор: Аршамов Я. К.
«Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау» пәні бойынша құрастырылған пәннің оқу-әдістемелік кешені (ПОӘК) Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын, 5В070600 – «Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» мамандығының типтік оқу...
Авторы: Карымсаков У. Т., Абилдабекова Д. Д.
Программа курса составлена Абилдабековой Д.Д., к.п.н., доц., Карымсаковым У.Т., к.т.н., доц. на основании типовой учебной программы, утвержденной приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан №158 от «4 » апреля 2013...
Авторы: Алтаева А. Ш., Жаксыликова К., Абилова Р. Д., Баркибаева Р. Р., Джунусов Т. С., Танкиева Н. Ш., Мухатаева А. Ж., Павлова Т. В., Жаппар К. З., Турбекова С. А., Кунапияева К. С., Сундеткалиева К. А.
Содержание дисциплины «Профессиональный русский язык» направлено на формирование лингвопрофессиональной компетентности, интегрирующей общекультурные, интеллектуальные, социальные и профессиональные качества специалиста. Обучение ведётся в процессе работы над текстами...
Автор: Есимханова А. К.
Бұл пәнде мұнай кенорындардың игеру процесстері оқытылады, пәннің негізгі мақсаты, студенттерді теориялық игеру негіздеріне және мұнай кенорындарын пайдалану істерін меңгертеді. Пәнде мұнай кен орындарын игерудің басты процесстері, игеру объектісі және жүйесі, қабат...
Автор: Иркегулов А. Ш.
Курс Физика 2 посвящен второй половине курса общей физики для студентов КазНТУ. Курс состоит из разделов:1. Магнитное поле. 2. Магнитные свойства вещества. 3. Система уравнений Максвелла. Электромагнитные колебания. 4. Понятие о геометрической оптике. 5. Свойства световых волн. 6....
Авторы: Утегулова С. Б., Павлова Т. В., Сундеткалиева К. А., Ахметбаева У. Д., Абдримова Э. Н.
Курс «Русский язык (продвинутый уровень)» представлен 6 модулями, содержание которых направлено на активизацию и систематизацию знаний, умений и навыков в чтении, аудировании, говорении, письме, на приобретение комплекса знаний, умений и навыков в учебно-профессиональной и...
Авторы: Ермекбаева А. О., Абілқайыр Ж. Н.
Пәнді оқыту мақсаты: - металл кесу процесін басқару негіздері туралы ғылыми білімді, қысылған материалдың жоңқаға өту процессіне ілесіп жүретін физикалық, химиялық, механикалық және басқада құбылыстар туралы түсініктерді, машина тетіктерінің өңдеу режимдері мен процестердің...
Автор: Байдельдина О. Ж.
Курс является завершающей дисциплиной в подготовке инженеров нефтегазовых специальностей и основной целью является обеспечение студентов знаниями физических основ процесса сбора и подготовки нефти, газа и воды, обоснование расчетов технологии подготовки скважинной продукции...
«
1
2
3
»