KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
 Сортировка:По дате добавления | По алфавиту | По популярности курса
Автор: Бектибай Б. Ж.
Пәнді оқыту мақсаты – студенттерді өлшеу және бақылау принциптері аумағында тұрақты білім жүйесін алуға, сапа туралы және өнімнің, технологиялық бұйымның алынған және алынатын сәйкестігінің тікелей қатынасын оқыту. Пәнді оқыған студент нәтижесінде келесілерді білу тиіс: - бар...
Автор: Бектибай Б. Ж.
Пәннің қысқаша сипаттамасы Ғылым мен техниканың қазіргі заманда дамуы олардың өнімінің сапасын жаппай қамтамасыз ету конструкторлық-технологиялық құжаттармен жобалау шаруашылық салаларында дамуының негізгі тиімді дамуына әсер етеді. «Сапаны конструкторлы-технологиялық...
Авторы: Нугуманов К. К., Айтореева Г. К.
«Мұнайгаз өнеркәсібінің инновациялық технологиялары мен жабдықтары» пәніне арналған курсты оқудың нәтижесінде студенттер мұнайгаз машиналары мен жабдықтарының жаңа құрылымдық және технологиялық ғылыми ерекшеліктерін тереңдетіп оқуға, сонымен бірге әлемдік фирмалармен...
Авторы: Сыдыбаева М. А., Оралхан П., Жумагалиев Б. И.
Целью дисциплины "Интернет - технологии" является освоение технологий, принципов организации и функционирования Интернет, обучение методам проектирования приложений для использования в среде Интернет. В результате изучения дисциплины студенты должны: - знать ...
Автор: Бектибай Б. Ж.
Цель преподавания дисциплины– это формирование у студентов устойчивой системы знаний в области принципов измерений и контроля ,как ключевого элемента получения первичной информации о качестве и соответствии типу произведенных, вводимых или выводимых продуктов, изделий...
Автор: Джурунтаев Д. З.
Ақпаратты әртүрлі техникалық арналар арқылы сыртқа кетуден қорғау кез келген мекеме мен жеке тұлғалар үшін ең маңызды мәселе болып табылады. Осыған байланысты «Ақпаратты қорғау және қауіпсіздендірудің техникалық құралдары» курсының 5В100200– «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері»...
Автор: Баирбекова А. Т.
Цель дисциплины – функциональное, конструктивно-техническое и образное решение архитектуры малоэтажного жилого дома (1,2 реже 3,4 этажного), овладение процессом проектирования данного типа объекта для жилья, имеющего специфическую функционально-планировочную структуру. ...
Автор: Абленов Д. О.
В дисциплине «Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании» изложены термины и определения, раскрывающие теорию, организацию и методику проведения, порядок оформления и рассмотрения материалов по бухгалтерскому учету в торговле и общественном питании, исходя из...
Автор: Мустапаева С. Н.
Геоморфология біздің планетамызды зерттейтін ғылымдарының бірі болғандықтан жер бетінің пайда болуын, оның дамуын және құрылымын танып білу барысында өзінің едауір үлесін қосуда, сондықтан теориялық мәселерді шешу жолында, ол геология, палеогеография, төрттік геология...
Автор: Алимбетова А. Ж.
«Еңбек қорғау және тіршілік қауіпсіздігі» курсы бойынша ОӘК оқу процесін ұйымдастыру-әдістемелік қамтамасыз етудің негізі болып табылады. Оқу-әдістемелік кешені келесі сұрақтарды ашатын теориялық білімді және тәжірибелік дағдыны біріктіреді: Өндірісте қауіпсіз және зиянсыз...