KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
 Сортировка:По дате добавления | По алфавиту | По популярности курса
Авторы: Бимен Д. М., Абілқайыр Ж. Н.
Қазіргі заманғы машина жасаудағы өзараауыстырымдылықтың мәні 1977 ж. аяғына қарай 48000 астам бұйым сапасына мемлекеттік Белгі берілді. Алдағы уақытта өнімдер сапасы үздіксіз арта береді. Машина жасауда өндірісті кешенді автоматтандыруға арналған жаңа үлгідегі әрі сенімді әрі тиімді ...
Автор: Туякбаев Т.
Тау-кен мамандықтарының студенттеріне арналған.Мұнда ашық әдіспен кен өндірудегі маркшейдерлік жұмыстар...
Автор: Долгов П. В.
УМК ДС по курсу «Безопасности жизнедеятельности и охрана труда», является основой организационно-методического обеспечения учебного процесса и разработан с содержанием ГОСО РК, типовым и рабочим учебными планами специальности 5В072400 – «Технологические машины и оборудование», и в...
Автор: Баймаханов Г. А.
Учебно-методический комплекс дисциплины «Противокоррозионная защита нефтегазового оборудования» для студентов специальности 5B070800 – «Нефтегазовое дело» составлен согласно методических указаний по составлению учебно-методического комплекса дисциплины для студентов...
Автор: Турлыбекова Г. К.
«Физика I» пәнінің оқу-әдістемелік кешені ҚР МЖБС-ның мазмұнына, квалификациялық сипаттамаға, мамандықтардың типтік және жұмыс жоспарына және дайындау бағытына сәйкес өңделген, оқылатын пәннің негізгі мазмұнын береді. Студенттің оқу-әдістемелік кешені білім алу мақсатында...
Авторы: Татыбаев М. К., Бекбосынова Б. А.
ҚР Мемлекеттік стандарттау жүйесі, Қазақстан Республикасындағы стандарттау бойынша ұйымдардың жұмыстарын негізгі заңдылықтарымен таныстыурды, стандарттау және сертификаттаудағы нормативті базалар мен заңдылықтардың негізін ғылыми білімдерді студенттерге үйрету болып...
Авторы: Татыбаев М. К., Исатова А. К.
Пәнді зерттеулердің мақсаты сынауды жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу әдістерінщ негізгі ережелері туралы, тәжірибелік пайдалану жағдайларында өнеркәсіптің өр түрлі салаларының бұйымдарына зерттеу, анықтау және бақылау сынамаларын жүрпзудің, полигондарда, өнеркәсіптік...
Авторы: Татыбаев М. К., Исатова А. К.
Изучение этой дисциплины посвящен методологии и методике решения вопросов, лежащих в основе деятельности по регламентации показателей качества в нормативной документации, оценке уровня качества и контролю качества в процессе приемо-сдаточных, периодических, типовых и...
Автор: Айтбаева М. А.
«Полиграфиялық машиналар, автоматтар және ағымды желілер» пәнін оқытудың мақсаты: «Полиграфиялық машиналар, автоматтар және ағымды желілер» пәнін оқытудың мақсаты: - 5В072200-Полиграфиялық мамандығының болашақ мамандырына басуға дейінгі, басу, басудан кейінгі машиналар, автоматтар ...
Авторы: Татыбаев М. К., Исатова А. К.
Изучение задач и видов испытаний и контроля; испытания как технологического процесса; умение подготовки и проведения испытаний; общих положений требований к обеспечению единства испытаний; сертификацию испытаний; системы качества испытаний. Испытания на механические...