KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
 Сортировка:По дате добавления | По алфавиту | По популярности курса
Автор: Кунаева З. А.
Приобретение студентами научных знаний основ стандартизации, сертификации и метрологии. Знание законодательной и нормативной базы стандартизации и ознакомить с основными закономерностями организации работ по стандартизации в Республике Казахстан, Государственной системой...
Автор: Абдраимова Г. А.
Аңдатпа (аннотация) Материалдар кедергісі пәнінің оқу-әдістемелік кешені “Кредиттік жүйе бойынша оқитын студенттерге арналған пәндер оқу-әдістемелік кешенін құрастыру және рәсімдеу туралы” әдістемелік нұсқауының (ҚазҰТУ оқу-әдістемелік департаменті ) негізінде құрастырылған. ...
Автор: Баймаханов Г. А.
Целью преподавания дисциплины студентам является приобретение студентами знаний в области основ геологопромысловых изысканий, проектирования добычи нефти, составления и оформление проектных документов разработки и эксплуатации нефтяных скважин, технологических схем...
Автор: Есмухан Ж. М.
Пәнді оқудың міндеттері: – нақты инженерлік есептерді, сәйкес техникалық құрылғылар мен технологиялық процестердің геометриялық модельдерін пайдалана отырып, шешу нәтижесін алу; – сызбада кеңістік пішіндерін кескіндеу арқылы студенттердің кеңістік туралы мәліметтерін...
Автор: Кунаева З. А.
Знакомство с кузнечно-прессовым,литейными производствами. Знакомство с технологическим характеристиками различных типов машиностроительного производства. Изучения выбора метода изготовления заготовок.Основные понятия структуры технологических процессов, основных методов...
Авторы: Бимен Д. М., Абілқайыр Ж. Н.
Қазіргі заманғы машина жасаудағы өзараауыстырымдылықтың мәні 1977 ж. аяғына қарай 48000 астам бұйым сапасына мемлекеттік Белгі берілді. Алдағы уақытта өнімдер сапасы үздіксіз арта береді. Машина жасауда өндірісті кешенді автоматтандыруға арналған жаңа үлгідегі әрі сенімді әрі тиімді ...
Автор: Туякбаев Т.
Тау-кен мамандықтарының студенттеріне арналған.Мұнда ашық әдіспен кен өндірудегі маркшейдерлік жұмыстар...
Автор: Долгов П. В.
УМК ДС по курсу «Безопасности жизнедеятельности и охрана труда», является основой организационно-методического обеспечения учебного процесса и разработан с содержанием ГОСО РК, типовым и рабочим учебными планами специальности 5В072400 – «Технологические машины и оборудование», и в...
Автор: Баймаханов Г. А.
Учебно-методический комплекс дисциплины «Противокоррозионная защита нефтегазового оборудования» для студентов специальности 5B070800 – «Нефтегазовое дело» составлен согласно методических указаний по составлению учебно-методического комплекса дисциплины для студентов...
Автор: Турлыбекова Г. К.
«Физика I» пәнінің оқу-әдістемелік кешені ҚР МЖБС-ның мазмұнына, квалификациялық сипаттамаға, мамандықтардың типтік және жұмыс жоспарына және дайындау бағытына сәйкес өңделген, оқылатын пәннің негізгі мазмұнын береді. Студенттің оқу-әдістемелік кешені білім алу мақсатында...